LUHAMBA LWA TATU LWA
YOHANI
ULONGOLERU
Luhamba lwa tatu lwa Yohani lulembitwi na ntumintumi Yohani mushipindi sha shinja sha malongu tisa Pakwiyuka Yesu. Yohani kalilanguziya ndiri kuwera mweni ndo mlemba gwa luhamba alu, kumbiti mweni kalishema kuwera mzewi (3Yohani 1:1). Mweni katenditi hangu ntambu yakatenditi muluhamba lwa pili lwa Yohani (1:1). Ijimirwa kuwera Yohani kashilembiti Shisoweru Shiwagira pamuhera na mahamba galii matatu, luhamba lwa kwanja lwa Yohani na luhamba lwa pili lwa Yohani na luhamba lwa tatu lwa Yohani, shipindi pakaweriti kankulikala Efesu. Yohani kamlembiriti luhamba alu Gayu muntu yakamjimiriti Yesu. Kamlanguziya Gayu kuwera ganja na kamlagalira kuwera muheri kwa walongu yawamjimira Yesu, womberi yawaweriti mumwanja kupitira muisi ilii.
Yagaweramu
Yohani kankulutenda lumanikani luhamba lwakuwi (3Yoh 1:1).
Shakapanu kankumpanana moyu Gayu na kumlagalira Gayu kulilanguziya kwa muheri kwa walongu yawamjimira Yesu, (3Yoh 1:2-8).
Shakapanu kankuwayowelera wantu wamonga wawili, Diutirifi na Dimitiriwu, 3Yoh 1:9-12
Yohani kankumalilira luhamba lwakuwi, 3 Yoh1:13-14.
1
Kulawa kwa neni mzewi mlongoziya, nukulembera gwenga Gayu, ganja gwangu yanukufira muwunakaka.
Ganja gwangu, nukuluwira kwa Mlungu gupananwi vitwatira viheri, viraa nukuluwira kwa Mlungu guweri mkomu munshimba ntambu yaguwera mkomu murohu. Nemeleriti nentu walongu wamu pawasokiti panu, wang'ambira kuusu ujimirika waku muwunakaka, na ntambu yagwendereya kulikala muwunakaka. Kwa hera shintu shashinemeleziya nentu kuliku kupikinira kuwera wana wangu walikala munakaka.
Kuwatendera walongu yawamjimira Kristu
Ganja gwangu, gwenga gujimirika kwa galii gaguwatendera walongu, tembera weni wawera wahenga kwa gwenga. Walongu washigambira shipinga sha wantu yawamjimira Yesu kuusu ufiru wakuwi. Shondi guwatangi kwa ntambu yayimfiriziya Mlungu, wendereyi na mwanja gwawu. Toziya wankwanja mwanja gwawu muwuntumini wa Kristu pota kwanka utanga woseri kulawa kwa wantu yawamumana ndiri Mlungu. Su twenga tufiruwa kuwatanga wantu gambira awa, na twenga tupati kutenda lihengu pamuhera nawomberi kwajili ya unakaka.
Diwutirifi na Dimitiriwu
Nembiti luhamba kwa shipinga sha wantu yawamjimira Yesu, kumbiti Diwutirifi, yakafiraga kuwera mlongoziya gwawu, kalema nakaka kutenda pamuhera na twenga. 10 Su pansoka hananguziyi paweru vitwatira vyoseri vyakatenda, visoweru vidoda na upayira vyakatakula kuusu twenga. Viraa mweni kalema kuwashemera walongu yawawera mumwanja. Na kawalewelera wamonga yawafira kuwashemera, kawalewelera na kawawinga kunja kwa shipinga sha wantu yawamjimira Yesu.
11 Ganja gwangu, nagufata mfanu gwa ukondola kumbiti gufati mfanu gwagumfiriziya Mlungu. Kila yakatenda gaherepa kawera gwa Mlungu, kumbiti yakatenda ukondola, yomberi kamumana ndiri Mlungu.
12 Kila muntu kamkapitawulira Demetiriu, na unakaka weni umkapitawulira. Na twenga viraa twankumkapitawulira na gwenga guvimana kuwera ukapitawu wa twenga ndo wa nakaka.
Malamusiwu ga kupelera
13 Nweriti na gavuwa ganfiriti kukulembera, kumbiti hapeni nugalembi. 14 Ntumbira kukuwona mashaka galaa aga na hatuyoweri.
15 Ponga iweri pamuhera na gwenga.
Waganja waku wa panu wakulamusiya. Guwalamusiyi waganja wetu woseri yawawera aku, kila muntu.