LUHAMBA LWA PAULU KWA
WAGALATIYA
ULONGOLERU
Luhamba lwa Wagalitiya lulembitwi na ntumintumi Paulu (1:1). Ndo luhamba lulii ntumintumi Paulu kavilembiriti vipinga vya wantu yawamjimira Yesu aku Galatiya pamonga mushinja sha malongu msheshi na nani mpaka shinja sha malongu muhanu na saba Pakwiwuka Yesu. Pamonga wagalatiya waweriti wantu yawalikaliti mlushi lwa Rumi mkowa gwa Galatiya. Wabetula wahera unakaka kuwera Paulu kaweriti koshi pakalulembiti luhamba alu, kumbiti iwezekana lulembwa mlushi lwa Efesu ama Korintu.
Paulu kawalembiriti wantu yawamjimira Yesu, walii yawawera Wayawudi na wantu yawawera ndiri Wayawudi, muvipinga vya wantu yawamjimira Yesu aku Galatiya. Shikulu yomberi kugalemba aga ndo kugasinga mafundu ga upayira yagalonga wantu yawamjimira Yesu wafiruwa kugafata malagaliru ga Shiyawudi Mulilagaliru ligona, yagawusu kwingiziwa jandu. Su kuweriti na shipinga sha wantu pakati pa wantu yawamjimira Yesu yawashemwa Wayudaisa, walii yawafira wantu yawamjimira Yesu, yawawera ndiri Wayawudi kwingiziwa jandu. Viraa womberi waweriti na makosiwu kuusu uwezu wa untumintumi wa Paulu. Paulu kauteteyiti untumintumi wakuwi kwa kuwagambira kuusu makaliru gakuwi (1:11-2:14) na kashiteteyiti Shisoweru Shiwagira kwa kuwutakulira kuwera ulopoziya upatikana hera kwa njimiru yaiwera mu Yesu Kristu (2:16). Ulopoziya awu wankujegwa na uheri wa Mlungu kumbiti ujegwa ndiri na matendu ga wantu.
Yagaweramu
Paulu kanjiti luhamba lwakuwi kwa kuvilamsiya vipinga vya wantu yawamjimira Yesu aku Galatiya, shipandi sha 1:1-5.
Shakapanu Paulu kankutakulira kuusu makaliru gakuwi ga kumbeli kuteteya ntambu yakuwi ya kufunda na ntambu yakajeriti kulikala pakagajimira malagaliru kumbiti gantanga ndiri, shipandi sha 1:6-2:21.
Su yomberi katakuliriti kuusu malagaliru na manemu yagawera muulopoziya, shipandi sha 3-4.
Shakapanu yomberi kankulaviya malagaliru kuusu makaliru gaherepa ga wantu yawamjimira Yesu, shipandi sha 5-6:10.
Paulu kamalira luhamba lwakuwi kwa malamusiwu na maluwa ga upeleru ga kuhola kuwera kugalambulwa na Mlungu kuwera muntu gwa syayi ndo shintu sha mana nentu kuliku malagaliru ga kunja mfanu shitwatira sha kwingiziwa jandu, shipandi sha 6:11-18.
1
Neni Paulu ntumintumi, neni wera ndiri ntumintumi kwa kusyagulwa na wantu ama kutumwa na wantu kumbiti nsyagulitwi na Yesu Kristu na Mlungu yakawera Tati ulaa yakamzyukisiyiti Yesu. Neni na walongu woseri yawawera pamuhera naneni, tuwalembera mwenga shipinga sha wantu yawamjimira Yesu yawawera aku Galatiya.
Manemu na ponga gaweri pamuhera na mwenga kulawa kwa Mlungu Tati gwetu na kwa Mtuwa Yesu Kristu, yakalilaviyiti ulamweni toziya ya vidoda vya twenga su kapati kutukolopola mupasipanu padoda, teratera na mafiliru gakuwi mweni yakawera Mlungu na Tati gwetu. Kwakuwi Mlungu kuweri na ukwisa mashaka goseri! Yina haa.
Kwahera Shisoweru Shiwagira shingi.
Nankulikangasha nentu kuwera katepu hera mwenga mumleka ulii yakawashemiti kupitira manemu ga Kristu na vinu mfata ujumbi wa ntambu yingi yawushemwa Shisoweru Shiwagira, kumbiti nakaka kwana Shisoweru Shiwagira shimu hera sha nakaka. Ntakula ntambu ayi toziya kwana wantu wankuwavuluvusiya na yawafira kushipotuziya Shisoweru Shiwagira sha Kristu. Mlungu kampangili muntu yoseri yakawubwera ujumbi wa ntambu yingi na Shisoweru Shiwagira shatuwabwereriti, ata handa muntu ayu kawera yumu gwetu ama kawera ntumintumi kulawa kumpindi. Ntambu yatulongiti pamberi na vinu nankulonga kayi muntu yoseri pakawabwerera ujumbi umonga yawaushema Shisoweru Shiwagira ntambu yingi na shilii Shisoweru shiwagira shatuwabwereriti, muntu ayu kapangilwi na Mlungu.
10 Hashi, ntakula aga kwa kufira shibali sha wantu? Ndala! Neni nfira shibali sha Mlungu. Ama nankufira kuwafiriziya wantu? Ndala! Menfiri kuwafiriziya wantu, neni menweri ndiri nakamu ntumintumi gwa Kristu.
Paulu kasyagulitwi na kushemwa na Mlungu
11 Walongu wangu, nfira muvimani kuwera Shisoweru Shiwagira shanuwabweririti shilawiti ndiri kwa wantu. 12 Neni nuwuwanka ndiri ujumbi awu kulawa kwa muntu yoseri ama kufundwa na muntu, kumbiti Yesu Kristu mweni ndo yakang'ubutuliriti.
13 Mwenga mpikaniriti kala kuusu makaliru gangu ga makashu panweriti munjira ya Shiyawudi ya kumfata Mlungu na ntambu yanuwatabisiyiti nentu shipinga sha wantu yawamjimira Yesu na kujera kuwahoziya nakamu. 14 Naneni nendereyiti nentu mudini ya Shiyawudi kuliku Wayawudi wavuwa wa vinja vyangu, toziya neni nweriti na bidii nkulu ya kuvikola vitiba vya wambuyi wangu.
15 Kumbiti payimfiriziyiti Mlungu yakansyaguriti kwanjira mumtima mwa mawu gwangu na kunshema kwa manemu gakuwi, 16 su kang'ubutuliriti Mwana gwakuwi, mpati kumbwera pakati pa wantu yawawera ndiri Wayawudi. Ntugira ndiri kukosiya kosiya kwa muntu yoseri, 17 ama ng'enditi ndiri Yerusalemu kuwalola walii yawaweriti wantumintumi pamberi paneni, kumbiti ng'enditi kwanja kumkowa gwa Arabiya na shakapanu mbuyiti lushi lwa Dameski.
18 Shakapanu pa vinja mitatu, ng'enditi ku Yerusalemu kuliwona na Kefa na nulikaliti pamuhera nayomberi kwa mashaka lilongu na muhanu. 19 Kumbiti nuwawoniti ndiri wantumintumi wamonga ira Yakobu mpusu gwa Mtuwa Yesu.
20 Mlungu kapitawu gwangu kuwera aga ganuwalembera mpayira ndiri.
21 Shakapanu ng'enditi mumikowa ya Siriya na Kilikiya. 22 Mushipindi ashi neni namweni manikana ndiri kwa shipinga sha wantu yawamjimira Yesu shawawera aku Yudeya. 23 Shawashimaniti ndo shirii shawashipikaniriti hera kuwera, “Muntu ulii yakatutabisiyiti mashaka gagapititi, vinu kankuyibwera njimiru iraa ilii kwa shipindi shimu kajeriti kuyiharabisiya.” 24 Na womberi wamkwisiti Mlungu toziya ya neni.