LUHAMBA KWA
WAEBULANIYA
ULONGOLERU
Luhamba kwa Waebulaniya ndo luhamba lwa kuwapanana moyu wantu lwalulanguziya ntambu Yesu pakatimiza umbuyi yauwera Mulipatanu ligona. Luhamba alu lulembwa gambira muntu yakabwera, kwana nentu ya mawuyiru 60 kwa Lipatanu ligona Muwaebraniya yagalanguziya nakaka ntambu Yesu yakatimiza umbuyi wa Mlungu na lihengu lya Mtambika Mkulu gwa Shiyawudi. Toziya ayi luhamba lwana nfiru ya kuwapanana moyu Wayawudi yawamjimira Yesu. Luhamba alu lwa Waebulaniya lulanguziya Yesu ntambu yakatimiza malagaliru su watambika wakulu nawaendereya kulaviya tambiku zya kulunguziya torosu kayi. Toziya Yesu ndo yakaweriti tambiku kwa vidoda vyoseri kwa mala yimu hera. Luhamba ali kwa Waebulaniya luweza kuwapanana moyu wantu yawamjimira Yesu kwa mashaka aga mukwendereya kumfata Yesu Kristu yakatutenda tuwezi kumjimira Mlungu viraa avi na kwendeleya kumjimira mweni (12:2).
Kwahera yakavimana muntu yakalulembiti luhamba alu kwa Waebulaniya, kumbiti wabetula walihola pamonga kalembiti ntumintumi Paulu ama ntumintumi Luka ama Barinaba. Shipindi yalulembitwi luhamba alu shimanikana ndiri, kumbiti wavuwa wajimira kuwera lulembitwi pamberi pa shinja sha malongu saba Pakwiyuka Yesu, Yerusalemu payiharabisitwi shinja sha malongu saba Pakwiyuka Yesu, kumbiti mlemba gwa luhamba alu kayiyoweleriti Yerusalemu gambira hayeniharabisiwi, luhamba kwa Waebulaniya lulembitwi mulushi lwa Rumi (13:24) na pamonga lujegitwi muwamu mwa vipinga vyamonga vya wantu yawamjimira Yesu.
Yagaweramu
Mlemba kalanguziya kuwera Yesu ndo mkulu kuliku wambuyi wa Mlungu na wantumintumi wa kumpindi, shipandi sha 1:1-4:13
Shakapanu kankwendereya kulanguziya kuwera Yesu ndo mkulu kuliku wambuyi wa Mlungu yawaweriti wankutendera Mnumba nkulu ya Mlungu aku Yerusalemu, shipandi sha 4:14-7:28
Viraa utenderu wa Yesu ndo mkulu kuliku Lipatanu ligona Mlungu lyakalitenditi na wantu wakuwi kupitira Malagaliru Mlungu gakamupananiti Musa, shipandi sha 8:1-10:31
Pakatakuliriti kala kuwera Yesu ndo mkulu kuliku shoseri shilii, mlemba kankulagalira ntambu yakutenda, shipandi sha 10:32-13:17
Upeleru mlemba kankumalalira luhamba kwa kuwapanana moyu na Lamusiwu, shipandi sha 13:18-25
1
Shisoweru sha Mlungu kupitira Mwana gwakuwi
Makashu Mlungu katakuliti na wambuyi wetu mala zivuwa kwa ntambu zivuwa kwa njira ya wambuyi wakuwi, kumbiti mashaka aga ga upeleru, kankutakula na twenga kwa njira ya Mwana gwakuwi ndomweni yakamusyagula kaweri mhala gwa vintu vyoseri, na kwa njira yakuwi Mlungu kanyawiti pasipanu. Yomberi ndo mng'ereng'eta gwa ukwisa wa Mlungu, na kalifana nakamu ntambu ya Mlungu mweni, yakavitanga vintu vyoseri kwa shisoweru shakuwi shana makakala. Pakawapunga kala wantu vidoda vyawu, kalikala kumpindi uwega wa kumliwu wa Mlungu mkulu.
Mwana gwa Mlungu ndo mkulu kuliku wantumintumi wa kumpindi
Mwana katenditwi mkulu kuliku wantumintumi wa kumpindi, kapananitwi litawu likulu nentu kuliku womberi. Mana Mlungu kamgambiriti ndiri nakamu ata yumu gwa ntumintumi gwa kumpindi,
“Gwenga gwa Mwana gwangu,
neni leru nwera Tati gwaku.”
Hakeni takuli visoweru avi kwa ntumintumi gwa kumpindi yoseri
“Neni hanweri Tati gwakuwi,
Na yomberi hakaweri Mwana gwangu.”
Kumbiti pakamujega pasipanu Mwana gwakuwi, mwiwuku gwa kwanja, Mlungu kalonga,
“Wantumintumi wa kumpindi woseri wa Mlungu wamguwiri.”
Kumbiti kwa wantumintumi wa kumpindi, kalonga,
“Mlungu kawatenda wantumintumi wa kumpindi waweri gambira liyega,
Na wantumintumi wakuwi kawatenda kuwera gambira mpamba zya motu.”
Kumbiti kuusu Mwana, Mlungu kalongiti,
“Ufalumi waku gwee Mlungu, ulikali mashaka goseri!
Na luhonga lwa ukolamlima lwalumfiriziya Mlungu haluweri luhonga lwa Ufalumi waku.”
“Gwenga gufira kumfiriziya Mlungu na gulema makondola.
Ndo toziya Mlungu, Mlungu gwaku, kakusyagula gwenga,
Na kukuswaga lipaki, lipaki lya nemeru nkulu kuliku wayagu.”
10 Kayi,
“Mtuwa gwenga, gutuliti liyanjiru lya pasipanu pakwanja,
Mpindi vulaa ndo lihengu lya mawoku gaku. 11 Azi haziperi kumbiti gwenga hagusigali mashaka goseri,
Zoseri hazisakali gambira nguwu. 12 Haguzipindipindi gambira likoti,
Na zyeni hazisakali gambira nguwu ntambu yazisakala,
Kumbiti gwenga ndo ulaa uliya mashaka goseri,
Na mivinja yaku yahera upeleru.”
13 Mlungu kamgambiriti ndiri nakamu ata yumu gwa ntumintumi gwakuwi gwa kumpindi,
“Gulikali uwega wangu wa kumliwu
Mpaka nuwatuli wang'ondu waku
pasi pamagulu gaku.”
14 Wantumintumi wa kumpindi ndo washina gaa? Ndo rohu yazimtendera Mlungu na yazilagaliritwi kuwatanga walii hawanki ulopoziya.