SHISOWERU SHIWAGIRA SHAKALEMBITI
YOHANI
ULONGOLERU
Shisoweru Shiwagira shakalembiti Yohani ndo shimu pakati pa vintola vyamsheshi Mulipatanu lya Syayi, vyavilanguziya makaliru ga Yesu Kristu. Kila shimu shishemwa “Injili mana yakuwi Shisoweru Shiwagira.” Vintola avi vilembitwi na Matayu na Mariku na Luka na Yohani pakahowiti kala Yesu. Shintola ashi sha Shisoweru Shiwagira pamonga shilembwa na ntumintumi Yohani mushinja sha malongu tisa Pakwiyuka Yesu. Pamuhera na aga shintola ashi shilonga ndiri kuwera Yohani ndo yakalembiti, ntambu ya kulemba ilifana nentu na mahamba galii ga 1Yohani na 2Yohani na 3Yohani. Walemba wamu wa makashu walonga kuwera shintola ashi shilembitwi Efesu toziya kwa shipindi ashi Yohani kalikaliti mulushi alu.
Yohani kankutakulira nfiru ya shintola ashi ndo kuwatanga wantu wajimiri kuwera Yesu ndo Kristu Mlopoziya, Mwana gwa Mlungu yakawera mkomu 20:31. Kwa kugajimira aga tuweza kulikala kwa litawu lyakuwi. Shintola ashi shilembelwa su shibetulwi na wantu woseri Wayawudi na wantu yawawera ndiri Wayawudi. Shisoweru Shiwagira shakalembiti Yohani kwa ntambu yimu vilinganira ndiri na vintola vyamonga vilii vitatu. Yomberi kaloliti nentu mumauzauza gagatenditwi na Yesu na kalembiti ndiri nentu kuusu mifanu ya Yesu, viraa kalembiti ndiri mushintola ashi vitwatira vilii vikulu gambira ubatizu wa Yesu na kujerwa kwakuwi kushiwala.
Yagaweramu
Yohani kanja Shisoweru Shiwagira, shipandi sha 1:1-18
Shakapanu kankulemba mauzauza gamu geni Yesu kagatenditi, shipandi sha 1:19-12:50.
Shakapanu kalanguziya vitwatira vyavilawiliti vya makaliru ga Yesu yagalongoziya kuhowa kwakuwi na kuzyuka, shipandi sha 13:1-20:31.
Yohani kankumalalira Shisoweru Shiwagira, shipandi sha 21 pakalongiti kuusu Yesu pakawalawiriti wantu pakuzyuka kwakuwi na shakapanu nfiru yakuwi ya kulemba shintola ashi.
1
Shisoweru sha Ukomu
Panjiti lipaga kuweriti na Shisoweru, Shisoweru kaweriti pamuhera na Mlungu, nayomberi kaweriti Mlungu. Kwanjira kwanja Shisoweru kaweriti pamuhera na Mlungu. Kupitila shisoweru, Mlungu kawumbiti vintu vyoseri, kwahera ata shintu shimu shawashiwumbitwi pota nayomberi. Shisoweru ndo shanzu sha makaliru na makaliru aga gajegiti weru kwa wantu. Uweru awu ulangala muntiti na ntiti hapeni izimiziyi uweru awu.
Mlungu kamtumiti mjumbi gwakuwi litawu lyakuwi Yohani, Yakiziti kuwapitawulira wantu kuusu uweru awu, su woseri wapikiniriti ujumbi na wamijimiri. Yohani kaweriti ndiri uweru, ira kiziti hera kuwagambira wantu kuusu uweru awu. Awu ndo weru wanakaka, weru wankwiza pasipanu, kuwawalira wantu woseri.
10 Shisoweru kaweriti pasipanu. Mlungu kanyawiti pasipanu kupitira Shisoweru, kumbiti wantu wa pasipanu wamumana ndiri. 11 Kiziti muisi yakuwi mweni, kumbiti wantu wakuwi mweni wamuwanka ndiri. 12 Kumbiti wamonga yawamuwankiti na kumjimira, awa kawayupiti uwezu wa kuwera wana wa Mlungu. 13 Womberi waweriti ndiri wana wa Mlungu kwa uwezu wa wantu ama kwa makakala ga nshimba ama kwa kufira kwa muntu, ira Mlungu mweni kawatenditi waweri wana wakuwi.
14 Shisoweru kaweriti muntu, kalikaliti na twenga, kaweriti upendelewu nentu pamuhera na unakaka. Tuwoniti ukwisa wakuwi, ukwisa yakauwankiti, wa Mwana gwa gweka gwa Tati.
15 Yohani kawagambira wantu kuusu Shisoweru. Kabotanga, “Ayu ndo ulii yanumtakuliti shipindi pantakuliti, ‘Paneni kankwiza muntu yumu, yomberi ndo mkulu kuliku neni, toziya kaweriti kala neni naniyiwuki.’ ”
16 Kulawira na upendelewu uvuwa wakuwi, katutekeleriti woseri, katupiti utekeleru na utekeleru. 17 Mlungu katupiti Lilagaliru kupitira Musa, kumbiti upendelewu na unakaka viziti kupitira Yesu Kristu. 18 Kwahera muntu yakamwoniti Mlungu. Kumbiti Mwana gwa gweka yakaweriti Mlungu na yakaweriti uwega wa Tati gwakuwi, ndo yakatenditi kamanikani.
Ujumbi wa Yohani Mbatiza
Matayu 3:1-12; Mariku 1:1-8; Luka 3:1-18
19 Awu ndo upitawu wa Yohani kwa wakulu wa Wayawudi Yerusalemu kulii pawawatumiti watambika wamu na wantu wa ukowu wa Lawi wa numba ya Mlungu wagendi kwa Yohani wamkosiyi, “Gwenga gwa gaa?”
20 Yohani kalemiti ndiri kuwankula, ira katakuliti pota na kufifa, kalongiti, “Neni na Kristu ndiri yakasyagulitwi na Mlungu kuwalopoziya wantu.”
21 Womberi wamkosiya, “Su, gwenga gwa gaa? Gwenga gwa Eliya?” Yohani kawankula,
“Ndala, neni ndiri.” Wamkosiya kayi,
“Gwenga ndo ulii Mbuyi gwa Mlungu yawamtakuliti?”
Yohani Kawankula, “Ndala!”
22 Nawomberi wamgambira, “Su, gutugambiri gwenga gwa gaa? Su gutakula hashi kuusu gumweni? Hatugendi kutakula ntambu yagutuwankula kwa walii yawatutumiti.”
23 Yohani kawankula ntambu yakalembiti Isaya mbuyi gwa Mlungu,
“Neni ndo liziwu lya muntu yakabotanga mushiwala,
‘Mnyawi njira yakupitira Mtuwa!’ ”
24 Wajumbi yawatumitwi na Mafalisayu, 25 wamkosiyiti Yohani, “Paguwera ndiri Kristu, ama Eliya, ama ulii Mbuyi gwa Mlungu, iwera hashi gubatiza?”
26 Yohani kawankula, “Neni mbatiza kwa mashi, kumbiti kwana yumu pakati penu yamummana ndiri. 27 Paneni kankwiza, neni herepa ndiri ata kuyopola lugoyi zya vilyatu vyakuwi.”
28 Vitwatila vyoseri vyavilawiriti Betaniya kusika mwa lushemba lwa Yoridani, pahala Yohani pakawera kankubatiza.
Yesu Mwana Kondolu gwa Mlungu
29 Shirawu yakuwi, Yohani kamwoniti Yesu kankumwizira. Yohani katakula, “Ayu ndo Mwana Kondolu gwa Mlungu, yakawusiya vidoda vya wantu wa pasipanu! 30 Ayu ndo ulii yanumtakuliti, pantakuliti, ‘Paneni kamkwiza muntu yumu mkulu kuliku neni, toziya kaweriti kala neni haneniyiwuki.’ 31 Namweni numumaniti ndiri, kumbiti niziti kubatiza kwa mashi su yomberi kamanikana kwa wantu wa Israeli.”
32 Na awu ndo upitawu Yohani yakautakuliti, “Moniti Rohu Mnanagala kankusuluka gambira nkunda pakiza kulawa kumpindi kwa Mlungu na kumkangalira. 33 Neni numumana ndiri kuwera yomberi ndo uliya yanumtakuliti, su Mlungu yakantumiti neni kubatiza kwa mashi, kang'ambiriti, ‘Hagumwoni Rohu pakamsulukira muntu kulawa kumpindi, ndo ulii yakabatiza kwa Rohu Mnanagala.’ 34 Yohani katakuliti, Neni moniti, nuwagambirani nakaka kuwera ayu ndo Mwana gwa Mlungu.”
Wantumini wa kwanja wa Yesu
35 Shirawu yakuwi, Yohani kaweriti kayi paliya pamuhera na wafundwa wakuwi wawili, 36 pakamwoniti Yesu kankupita katakula, “Ayu ndo Mwana Kondolu gwa Mlungu.”
37 Wafundwa wawili pawapikaniriti aga, su wagenditi pamuhera na Yesu. 38 Yesu kagalambukiti, kawawoniti wankumfata, su kawakosiya, “Mwankusakula shishi?”
Womberi wamwankula, “Rabi” mana yakuwi “mfunda” gulikala koshi?
39 Yesu kawagambira, “Mwizi na mloli.” Iweriti handa saa lilongu pamihi. Su wagenditi pamuhera na yomberi na wapawoniti pahala pakalikaliti. Walikaliti pamuhera na Yesu lishaka lyoseri.
40 Andereya, mlongu gwa Simoni Peteru, yakampikiniriti Yohani pakalonga na mweni kamfatiti Yesu. 41 Andereya kamwoniti kwanja mlongu gwakuwi Simoni, kamgambira, “Tumwoniti ulii Mlopoziya yakasyaguritwi na Mlungu” Ayu ndo Kristu Mlopoziya. 42 Su wamjegiti Simoni kwa Yesu.
Yesu kamlola Simoni na kalonga, “Litawu lyaku ndo Simoni mwana gwa Yohani, Kumbiti hagushemwi Kefa.” Kwa Shigiriki ndo Peteru, mana yakuwi “Litalawu.”
Yesu kawashema Filipu na Nataniyeri
43 Shirawu yakuwi Yesu kaamuwiti kugenda Galilaya. Su kamwoniti Filipu, kamgambira, “Gunfati!” 44 Filipu kaweriti mwenikaya gwa Betisayida, lushi lyawalikaliti ashina Andereya na Peteru. 45 Filipu kamwoniti Nataniyeri na kamgambira, “Tumwona ulii mweni Musa kamlembiti mushitabu sha Malagaliru na wambuyi wa Mlungu walembiti kuusu mweni. Mweni ndo Yesu mwana gwa Yosefu, kulawa Nazareti.”
46 Nataniyeri kamkosiya Filipu, “Kwana shintu shoseri shiherepa shiza kulawa Nazareti?”
Filipu kamwankula, “Gwizi guloli.”
47 Yesu pakamwoniti Nataniyeri kankumwizira, katakuliti kuusu yomberi, “Mloli! Ayu ndo Mwisraeli nakaka, kwahera shinika kwakuwi.”
48 Nataniyeri kamkosiya “Gumana ashi neni?”
Yesu kamwankula, “Pamberi pa Filipu kukushema, nukuwoniti pagulivagiti pasi pa mtera gwa mkuyu.”
49 Nataniyeri kamwankula, “mfunda, Gwenga ndo Mwana gwa Mlungu! Gwenga gwa Mfalumi gwa Israeli!”
50 Yesu kamgambira, “Hashi, gujimira toziya nukugambiriti kuwera nukuwoniti pasi pa mtera gwa mkuyu? Haguwoni vikulu nentu vivuwa kuliku avi!” 51 Na Yesu kawagambiriti womberi, “Nankuwagambirani mwenga nakaka, hamuwoni kumpindi kwa Mlungu kuvuguka na wantumintumi wa kumpindi pawakwena na kumsulukira Mwana gwa Muntu.”