LUHAMBA LWA PAULU KWA
WAFILIPI
ULONGOLERU
Paulu kalembiti luhamba alu kwa wantu yawamjimira Yesu aku Filipi mushinja sha malongu sita na yimu Pakwiyuka Yesu, pamonga shipindi shilii pakaweriti mushibetubetu aku Rumi (1:13). Luhamba alu lulembitwi kwa shipinga sha wantu yawamjimira Yesu aku mlushi lwa Filipi. Twenga tuweza kulifunda kuusu lushi lwa Filipi kulawa mushintola sha Matendu ga wantumintumi. Filipi luweriti lushi lukulu lwa mkowa gwa Makedoniya. Na shiweriti shipinga sha kwanja sha wantu yawamjimira Yesu shashyanjishitwi Mumakedoniya. Na pawaweriti aku, Paulu na Sila pamuhera ndo yawashyanjishiti shipinga ashi na lishaka limu pashiru woseri watatilitwi mushibetubetu (Matendu 16).
Paulu kaweriti na vintu vivuwa vyavimtenditi kalembi luhamba alu. Yomberi katumiyiti shipindi ashi kulonga mayagashii kwa shipinga sha wantu yawamjimira Yesu kwa mafupu womberi gawamjegeriti shipindi pawaweriti mushibetubetu (4:10-19). Yomberi kawagambiriti ntambu yaiweriti mushibetubetu kwa shipindi shilii na kuwagambira shipinga sha wantu yawamjimira Yesu kuwera wawanki na kuwashemera Timotewu na Epafuraditu su wawapanani ligoya kuwera womberi ndo walongoziya wawu (2:19-30).
Yagaweramu
Paulu kanjiti shintola shakuwi kwa kushilamusiya shipinga sha wantu yawamjimira Yesu aku Filipi, shipandi sha 1:1-2
Shakapanu yomberi kawagambiriti kuusu ntambu yakuwi yaiwera na galii gakawera nagu, shipandi sha 1:3-2:30
Su yomberi kawapananiti malagaliru ga kulikala kwa matendu mumakaliru ga wantu yawamjimira Yesu, shipandi sha 3:1-4:9
Paulu kamaliriti kwa kulonga mayagashii kwa Wafilipi kwa mafupu gawu na kutuma malamusiwu gakuwi, shipandi sha 4:10-23
1
Neni Paulu pamuhera na Timotewu wantumintumi wa Kristu Yesu,
Twankuwalembera mwenga wananagala yamulikolerana pamuhera na Kristu Yesu yamuwera Filipi, pamuhera na wakulu na watanga wa shipinga sha wantu yawamjimira Yesu
Manemu na ponga ga Mlungu Tati gwetu na ga Mtuwa gwetu Yesu Kristu gaweri pamuhera na mwenga.
Paulu kankuwaluwira Wafilipi
Nonga mayagashii kwa Mlungu gwangu kila panuwahola mwenga, na kila panuwaluwira woseri mwenga kwa Mlungu, nankuwaluwira kwa kunemelera, toziya ntambu yamuntangiti mulihengu lya Shisoweru Shiwagira kwanjira pampikaniriti mpaka leru. Su nwera na unakaka kuwera yomberi yakalyanjiti lihengu ali liherepa mngati mwenu, hakendereyi nalu mpaka limaliriki mulishaka lilii lya Kristu Yesu. Su hangu ndo ntambu yanfiruwa kuwahola toziya nuwaholani mashaka goseri mumoyu mwangu. Toziya mwawoseri mwenga mtenditi pamuhera mumanemu gampananitwi na Mlungu, vinu neni pawera mushibetubetu ama paweriti mlekeziwu kwanja kushilolera hweri na kushilanguziya Shisoweru Shiwagira. Mlungu ndo mkapitawu gwangu kuwera nfira kuwawona mwenga kwa mafiliru galaa galii ga Kristu Yesu. Neni numuluwa Mlungu kuwera mafiliru genu kwongereki nentu pamuhera na umana wa unakaka na luhala lwa kila ntambu, 10 su mweza kusyagula shitwatira shashiherepa na hamuweri waherepa pota na kuwera na shitakulirwa shoseri shilii mulishaka liii lya Kristu. 11 Makaliru genu hagamemiziwi vitwatira vyoseri vya nakaka vyavimfiriziya Mlungu, Yesu Kristu mweni kaweza kuwapanana, kwa ukwisa na uzyumi wa Mlungu.
Kulikala kwa kumtendera Kristu
12 Walongu wayetu, nfira muvimani kuwera vitwatira vyoseri vyampatiti neni vintanga nentu kushiyeniziya Shisoweru Shiwagira. 13 Su walolera woseri wa numba ya mfalumi pamuhera na wamonga woseri panu wavimana kuwera nwera mushibetubetu toziya neni nankumtendera Kristu. 14 Na kwaneni kuwera mushibetubetu, walongu wayetu mngati mwa Kristu wavuwa wawera wagangamala mukubwera shisoweru sha Mlungu pota na lyoga. 15 Yanakaka kuwera wamu wawu wamubwera Kristu toziya wawera na weya na wawera wantu wa ndewu, kumbiti wamonga wankumubwera Kristu toziya wafira kuwatanga wantu. 16 Womberi wankutenda hangu kwa mafiliru gaherepa toziya wankuvimana kuwera Mlungu kanupiti lihengu ali lya kushitakulira Shisoweru Shiwagira. 17 Kumbiti wamonga walii yawambwera Kristu kwa moyu yagunanagala ndiri, kumbiti kwa weya pawalihola kuwera hawanongeleri neni ntabika pawera mushibetubetu. 18 Hashi, nongi shishi? Neni nankunemelera payiwera wantu wankumubwera Kristu kwa kila njira, iweri kwa nfiru iherepa ama nfiru idoda, kayi hanendereyi kunemelera 19 toziya nuvimana kuwera kupitira kumluwa Mlungu kwa mwenga na kwa utanga wa Rohu gwa Yesu Kristu, hanvugulirwi. 20 Mata yaneni nkulu na litumbiru lyangu, ndo kuwera hapeni nsindi mulihengu lyangu, kumbiti vipindi vyoseri asa mushipindi ashi, hanumkwisi Kristu mumakaliru gangu, panulikala ama pahowa. 21 Nulikala kwa kumtendera Kristu na kuhowa kwaneni mota. 22 Handa panendereya kulikala neni hanwezi kutenda lihengu lyaliwera na mota nentu. Hashi, neni nsyaguli shishi? Neni nuvimana ndiri. 23 Neni nkwegwa wega mbili. Neni nfira nentu kulawa munshimba ayi na nulikoleri pamuhera na Kristu, shitwatira ashi shiweza kuwera shiherepa nentu, 24 kumbiti iherepa nentu kwamwenga neni panendereya kulikala. 25 Neni nwera na unakaka na shitwatira ashi, nuvimana kuwera neni hansigali na hanendereyi kulikala pamuhera na maweni mwenga woseri, su mpati kwongera munjimiru yenu pamuhera na nemeleru, 26 su neni pawera na mwenga kayi, mwenga hamuweri na toziya ya kumtumbira Kristu Yesu kwa ntambu yakantendiriti.
27 Su shitwatira shiherepa ndo shiwera mgenderanu gwenu gulikolerani pamuhera na Shisoweru Shiwagira sha Kristu ntambu yayifiruwa, su handa paweza kwiza kwa mwenga kuwawona ama pampikanira mwenga, neni hanuvimani kuwera mwenga mgangamala pamuhera na nfiru yimu na viraa muvikomi ngondu kwa pamuhera na muwera na nfiru yimu toziya ya njimiru ya Shisoweru Shiwagira. 28 Namuwatira kwa ntambu yoseri ilii wantu yawawalema, ayi hayiweri lilangaliru kwawu kuwera hawagamili, kumbiti mwenga hamlopoziwi na Mlungu. 29 Toziya mwenga mpananwa upendelewu wa kumtendera Kristu, kumjimira ndiri hera kumbiti kutabisiwa toziya ya yomberi. 30 Vinu muweza kutenda pamuhera naneni kuzikoma ngondu. Ngondu azi ndo zilii zyamuziwoniti panuzikomiti pa lupaga na nankali nankuzikoma mpaka vinu ntambu yampikanira.