3
Makaliru ga Shikristu
Kuwaholuziya wantu walinanagaziyi palongolu pa wakolamlima na wakulu, wafiriziwa kuwajimira na kuwera kala kwa kutenda kila shitwatira shiheri. Guwagambiri nawamwigilanga muntu yoseri, kumbiti walikali kwa ponga na mapikaniranu, mashaka goseri waweri wananaga kwa kila muntu. Toziya shipindi shimu, twenga tuweriti wazyigizyigi, na wawapikinira ndiri na watupotoziyitwi. Tuweriti wamanda wa lumamata na kufira viherepa vya kila ntambu. Tulikaliti makaliru ga ukondola na weya, wantu watukalaliriti na twenga tulikalalirana twaweni gweka. Kumbiti shipindi maheri na ufiru wa Mlungu, Mlopoziya gwetu pavigubutulitwi, katulopoziyiti twenga, toziya ndiri ya vitwatira vyetu viheri vyatutenditi, kumbiti toziya ya lusungu lwakuwi, kwa njira ya Rohu Mnanagala katutenda twiwuki mala ya pili na kutupanana ukomu wa syayi kwa kutugulula kwa mashi. Mlungu katupanana Rohu Mnanagala kwa uvuwa kwa njira ya Yesu Kristu, Mlopoziya gwetu, su kwa maheri gakuwi tupati kujimirwa kuwera waheri palongolu Mlungu na kuuwanka ukomu wa mashaka goseri yatuutumbira. Shisoweru ashi sha nakaka.
Nfira gwenga guvihimiziyi vitwatira avi, su walii yawamjimira Mlungu waweri na lumata lwa kutenda viheri, su vitwatira viherepa na vya kuwatanga wantu. Kumbiti gulikali kutali na ukakatala wa shizyigizyigi, na ndewu na malongeranu kuusu malagaliru ga Musa na kuvimana matawu ga wambuyi. Vitwatila avi vyahera mota yoseri na ndo vya hera. 10 Gulikali patali na muntu yakajega malekaniru gumpanani likalapiru lya kwanja na ya pili, shakapanu gumleki. 11 Guvimana handa muntu gambira ayu kaileka njira ya unakaka, na vidoda vyakuwi vimlanguziya kuwera kakosa.
Malagaliru ga upeleru
12 Shipindi panumtuma Alitema ama Tukiku kwa gwenga, gutendi ntambu yaguweza kwiza kundola kuisi ya Nikopoli, toziya nfira kulikala kulii shipindi sha mpepu. 13 Gukamali kumtanga muntu gwa malagaliru Zeno na Apolu su wawezi kwanja miyanja yawu, na guloli handa wana kila shintu shawafira. 14 Wantu wetu wafiruwa walifundi kulilaviya weni mukutenda vitwatira viherepa, su wawezi kupata mafiliru gawu ga mashaka goseri na walikali makaliru gagehera utanga.
15 Wantu woseri yawawera pamuhera na neni wakulamsiya. Guwalamsiyi wajimira wayetu yawatufira mukujimira.
Maheri ga Mlungu gaweri pamuhera na mwenga.