WIAWIA EN WANPORON AKAN.
1
MAIN Teopiluj, i wiadar tapin kajoi duen meakan, me Iejuj kotin tapiadar, duen a wiawia o kaukawewe karoj. Lao lel ran en a peukedala mon a kotin kakalik on wanporon akan, me a kotin piladar ren Nen jaraui, Me a pil kotin kajanjale on pein i ieiaj ki kilel melel toto murin a kalokolok o a pwara don irail ran paeijok o kapakaparokeki duen tiak en wein Kot. A ni a kotikot re ’rail, a kotin kakaliki on irail, ren der kowei jan Ierujalem, a ren auiaui, inau en Jam lao pwaidar, me komail rona jan ia er. Pwe Ioanej wia paptaij ki pil, a komail pan paptaij kila Nen jaraui ni eu ran me koren. Irail lao pokon penaer, rap kalelapok re a potoan on: Main, anjau wet re pan kotin kapure don Ijrael wei o? A kotin majani on irail: Menda re omail, en aja anjau de auer, me Jam okila nan pein a manaman? A komail pan ale manaman en Nen jaraui, me pan di po omail; komail ap pan ai jaunkadede kan nan Ierujalem, o Iudäa pon o Jamaria, o lel won irepan jappa. A lao majanier mepukat, ap peukedalar ni ar kankakil, pali en dapok pali idandalar i jan mon maj arail. 10 Ni ar kilekilan nanlan, ni anjaun a kotidala, kilan, ol riamen mi nan likau pwetepwet, kotikot re ’rail. 11 Me pil majani: Ol en Kaliläa komail, da me komail jarakidan nanlan? Iei Iejuj, me peukedala nanlan jan komail, a pan kotin puredo, duen komail udialer a kotidalar. 12 Irail ap purelan Ierujalem jan dol o, me ad a Oliwe, me koren ion Ierujalem; a doo jan al en japat pot. 13 Irail lao kotilon on, ap kotidan nan pera poa, waja re kin kotikoteta, irail karoj: Petruj, o Ioanej, o Iakopuj, o Andreaj, o Pilipuj, o Tomaj, o Partolomäuj, o Matäuj, o Iakopuj nain Alpäuj, o Jimon Jelotej, o Iudaj ri en Iakopuj. 14 Mepukat karoj wiaki eu podidi on kapakap, li akai pil ian irail, o pil Maria in en Iejuj o ri a ol akan. 15 Ni ran oko Petruj ap uda nan pun en jaulan kan majani (irail me impan epukiriek): 16 Ri ai kan, kijin likau en punala, me Nen jaraui kalokaia ki Dawid maj o iran Iudaj, me karedo, me jaikidi Iejuj oko. 17 Pwe a pil wadawad on kitail, er o aleer pwaij a dodok wet. 18 Nan ol men et pwaine kidar pwain en a japun jap eu, a ni a dikaudi, ap lop pajan o kananan kaped a ap poie jan. 19 Toun Ierujalem karoj ajada met. Ari, jap o adanekila akeldama ni pein arail lokaia; iet wewe: Jap en nta. 20 Pwe a intinidier nan puk en pjalm: Im a en lijelipinala o jolar, me pan kaujon lole, a amen me pan ale a koa. 21 Ari, amen jan ren ol akan, me poden ian kitail er, ni anjau me Kaun Iejuj kotikot re atail, 22 Jan ni muein paptaij en Ioanej kokodo lel ni ran o, me a kotin peukada jan kitail er, pan ian kitail wiala jaunkadede en a kotin iajada. 23 Irail ari kileledi riamen: Iojep iei Parjapaj, me pil ad a Iojtoj o Matiaj. 24 Irail ap kapakap majani: Main, ir me kotin mani monion en amen amen, re kotin kajanjaleda, ij me re kotin pilada ren me riamen et, 25 Pwe i en ale pwaij a dodok wet o koa en wanporon, me Iudaj pupe jan, pwen kolan deu a. 26 Irail ap kadoropwada. A doropwa ko on Matiaj; i ari ian wadawad on wanporon ekamen oko.