EN PAULUJ A KIJIN LIKAU ON
MEN KOLOJE.
1
PAULUJ wanporon en Krijtuj Iejuj amen pan kupur en Kot o ri atail Timoteuj, On ri at jaraui o lelapok ren Krijuj akan, me mi Koloje; mak o popol jan ren Kot Jam atail o Kaun Iejuj Krijtuj! Kit kin danke Kot o Jam en atail Kaun Iejuj Krijtuj o kapakapa kin komail kaukaule. Kit lao ronadar duen omail pojon Krijtuj Iejuj, o omail limpok on jaraui kan karoj, Pweki kaporopor eu, me nekineki on komail nanlan, duen me komail ronadar maj o ni padak melel en ronamau, Me lel won komail o pil jap akan karoj, o a kin wada o kakairida dueta re omail jan ni ran o, me komail ronadar o dedekier melel mak en Kot; Duen omail padakki jan ren Epapraj at warok kompok amen, me papa lelapok en Krijtuj on komail amen, Me pil kaireki don kit duen omail limpok pena ni Nen. I me je jota kin dukedi jan at kapakapa kin komail o poekipoeki jan ni ran en at ronadar, pwe komail en direki erpit en kupur a, o komail en lolekon o koiok nenin, 10 O kekeid wei duen me kon on Kaun o, o kapareda wan wiawia mau karoj, o kakairida ki aja Kot, 11 O keleki kel karoj duen manaman en a linan pwen dadaurata o kanonama ki peren, 12 Danke Jam o, me kotin kamau kitail lar, en ian pwaijaneki jojo en me jaraui kan nan marain. 13 Me kotin kapiti jan kitail manaman en rotorot, ap kotin kajau kitail don nan wein Na kompokepa, 14 Me kotin dore kitail la iei lapwan dip atail, 15 I me kajale pan Kot, me jo janjal, me mejeni en audepa karoj. 16 Pwe karoj wiauiki i, karoj me mi nanlan o jappa, me janjal o me jo janjal, ma me poe kan, de jaumaj akan, de wei kan, de manaman akan, meakaroj wiauiki i o on i. 17 O i me kotikot mon meakaroj o meakaroj memaureki i. 18 O i tapwin war a, iei momodijou, o i me tapi o mejeni en me iajadar jan ren me melar akan, pwe i en mon meakaroj. 19 Pwe Kot kotin kileledier me mau kan karoj en mi re a. 20 I ari kalolamau penan pein i meakan karoj, ma ni jappa de nanlan, ni a kotin wiada muei mau ki ntan a lopu. 21 O komail, me doo wei jan o imwintiti maj o ni omail lamelame o wiawia jued akan, 22 A kotin kalolamau komail lar ki war a uduk ni a matala, pwen kapware kin komail da jaraui o pun o jo kadeik pa omail mo a. 23 Ma komail dadaurata pojon o teneten o jo mokid wei jan ni kaporopor ki ronamau, me komail ronadar, o me lolok on audepa karoj me mi pan lan, me nai Pauluj wialar papa men. 24 I ap perenki ai kalokolok ki komail o men kaimwijok kila uduk ai me luedi ni kamekam en Krijtuj, pweki war a, iei momodijou, 25 Me i wialar papa men duen koa dodok en Kot, me i aleer pweki komail pwen ujela majan en Kot. 26 Iei me rir kot, me rir jan nin tapin kaua o men kaua, a met a kadiarok on japwilim a jaraui kan, 27 Me Kot men kajanjaleda kapwapwa en linan en rir wet on men liki kan, iei Krijtuj me kotikot lol omail, i kaporopor en linan. 28 I me kit kin padaki o panepanaui aramaj karoj, o padapadaki aramaj karoj ni lolekon karoj, pwe kit en kapwareda aramaj karoj ni unjoki on Krijtuj. 29 I me i pil dodok kelail, duen wiawia en i me kin dodok kelail lol i.