APUSTUL SAN PIDRUM
KAY PUNTA KARTATA ISKIBRIRQAN
(1 PIDRU)
¿Pitaq karqan San Pidruqa? San Pidruqam Jisukristupa dusi apustulninmanda suqnin karqan. Chaymi Jisukristu syilumanna riptinqa, Pidruqa achka lugarkunaman rishpa, Jisukristupaq yach'achikurqan. Kriyiq masingunam Pidrutaqa ancha rrispitaqllapa. Chay Pidrullam Simumbis shutirqan. Yach'ananchiq masta Pidrupaq, liyishunllapa: San Matiyu 14.22-33; San Markus 8.27-33; 9.2-8; 14.66-72; San Lukas 5.1-11; San Jwan 1.40-44; 21.15-19; Ichus 2.1–5.42; 8.14-25; 10.1-48; 11.1-18; 12.1-19; 1 Kurintyus 9.5; Gálatas 2.6-16.
¿Pikunapaqmi iskibrirqan kay librutaqa? Pidruqam kay kartataqa iskibrishpa, kach'arqan sinku atun prubinsyapi tiyaq kriyiq masingunaman, ancha ñakaykaptinllapa. Chay prubinsyakunaqam shutiqllapa: Puntu, Galasya, Kapadusya, Asya, Bitiña.
¿Imaraykum iskibrirqan kay librutaqa? Pidruqam chay ñakaykaq kriyiq masingunata iskibrirqan, animachinambaq, padisishpa, ama shaykunambaqllapa.
¿Imapaqmi yach'achiwanchiqllapa kay libruqa?
1 Pid 1.1-12 niwanchiqllapa, Tayta Dyusqam mushuq bidata qowashqa kanchiq, wañushpapis, paywan tukuy tyimpu kawsananchiq. Chayri ñakashpapis, ama shaykushpachu, ashwan kushikushpa kawsashunllapa.
1 Pid 1.13–2.10 niwanchiq, Dyuspa wambranguna kashpaqa, ama uchakunata rurananchiq.
1 Pid 2.11–4.19 niwanchiq, allita rurashqanchiqrayku ñakashpapis, ama shaykunanchiq; ashwan agwantashpa, kushikushpa, Jisukristushina kawsananchiq.
1 Pid 5.1-13 niwanchiq, yach'achikuq ansyanukuna kriyiq masingunata shumaqta yach'achishpa, kwidanambaq; chulukuna chay yach'achikuq ansyanungunata shumaqta kasunambaq; yumbayninchiq umildi kashpa, kasunakunanchiq; Jisukristupi allita kriyishpa, ancha kwidakashpa, ama dijananchiq, dyablu binsiwananchiq.
1
Pidrum iskibrirqan shikwakaqkunaman
Kuyashqay masitakuna, noqam Pidru kani. Jisukristum akrawashqa, paypa apustulnin kanaypaq. Chaymi kay kartata iskibriykillapa. Chaqa qamkunaqam kay mundupiqa shikwa shikwa furastirushina kawsangillapa prubinsya Puntupi, prubinsya Galasyapi, Kapadusyapi, Asyapi, prubinsya Bitiñapipis. Taytanchiq Dyusmi unaymandapacha qamkunapaq yach'ashqa. Chaymi akrashushqallapa, paypa wambranguna kanaykillapa. Qamkunatam Santu Ispiritunda qoshushqa, allita kasunaykillapa Churin Jisukristuta. Chaqa chay Churinqam yawarninda ich'arqan, uchaykikunamanda washashunambaq. Chaymi Tayta Dyusman mañakuni, tukuy imapi yanapashunan, ama nimata manchashpachu, ashwan kushikushpa kawsanaykillapa.
Jisukristupi kriyiqkuna kushikushpa kawsashunllapa
¡Alabashunllapa Siñurninchiq Jisukristupa Taytan Dyusta! Chaqa payqam ancha allin, ancha llakipakuq. Chaymi Churin Jisukristuta wañushqanmanda kawsachimurqan, noqanchiqkunata washawananchiq, mushuqmanda nasirishqashina kananchiqllapa. Chaymi yuyakunchiqllapa: Dyuswan rinchiq kawsaq, nishpa. Chaqa anaq syilupiqam rin qowaqninchiq ancha shumaq irinsyanchiqta. Chay irinsyanchiqqam mana nunka ushyakanqachu ni dañakanqachu ni chinganqachu chakiykaq tuktushina. Chaqa Tayta Dyusqami ancha pudirniyuq kashpa, paypi kriyiptinchiq kwidawanchiq, jwisyu diya ch'ayamuptin, washawananchiqllapa. Chay diyapiqam rin rikachiwaqninchiq: “Washashushpam, ancha shumaqta rini kawsachishuq”, nishpa.
Chaymi qamkuna kay tyimpupi suq rratupaq qesachadu kashpapis, kushikushpa kawsangillapa. Chaqa qamkunaqam ancha balingillapa Dyuspaqqa. Manchu runakunaqa uruta chulluchishpa mallipanllapa, yach'anambaq: ¿Allipchu urulla ichu taqlludu? nishpa. Chayshinallam Dyusqa qamkunatapis dijashungillapa, mallipadu kanaykillapa, yumbay yach'anambaq: ¿Alliptachu Dyuspi kriyinllapa ichu mana? nishpa. Allita kriyishpaqam, ancha balingillapa maski chay ushyakaq urumanda. Chayshina allita kriyiptikiqam, Jisukristu shamushpa, kushikushpa, ancha rin alabashuqllapa.
8-9 Chaqa qamkunaqam payta mana rikashpapis, ancha kuyangillapa. Ancham yuyakungillapa paypiqa, washadu kanaykillapa. Chaymi kananqa ancha kushikushpa, mana ni atingillapachu niyta yumbay chay ancha shumitaq kaqpaq, ancha shumaq kashqanrayku.
10 Waq unay tyimpukunapim Dyuspaq rimaqkunaqa ancha istudyarqanllapa intyindinambaq: ¿Imashinam Tayta Dyus rin washaq runakunata, warmikunata? nishpa. Chaymandaqam Dyuspaq rimarqanllapa: “Ancha allin kashpam, rin washawaqninchiq”, nishpa. 11 Jisukristupa Santu Ispiritunmi Dyuspaq chay rimaqkunataqa kayshina yach'achirqan: Dyus Akrashqan Washadurmi ancha ñakashpa rin wañuq. Piru wañushqanmanda kawsamushpa, llipyashpam, rin riq syiluman, nishpa. Chaymi chay rimaqkunaqa ancha munarqanllapa yach'ayta Santu Ispiritu chay nishqambaq: ¿Piraq chay ñakaq Washadurqa? ¿Ima tyimpuraq chayqa kanqa? nishpa. 12 Chaymi Dyusqa chay rimaqkunata yach'achirqan: “Chay ufrisikushqayqam manaraq qamkunapa tyimpuykipichu rin kumpliq. Ashwanmi rin kumpliqqa suq tyimpupiraq”, nishpa. Chaymi kananqa Dyusqa Santu Ispiritunda syilumanda kach'amushqa, yanapanambaq chay yach'achishuq kriyiq masinchiqkunata. Chaykunapaqmi Dyuspa kikin anjilningunapis ancha munanllapa intyindiyta: ¿Imapaqmi Dyusqa runakunata warmikunata ancha kuyashpa, munashqa washayta? nishpa.
Dyusqam munan, shumaqta kawsananchiq
13 Chayri tukuy jwisyuykiwan allita yuyayllapa: ¿Imatam rini ruraq? nishpaqa. Kayshinapisri allita yuyakuyllapa: Tayta Dyusmi ancha allin kashpa, Jisukristu shamuriptin, tukuy imata rin qowaqninchiq, nishpa. 14 Dyustana allita kasuyllapa. Chaqa manaraq paypi kriyishpaqam, kwirpuyki yumbay munashqanda rurarqaykillapa. Piru kananqa amana kawsayllapachu chay unay kawsashqaykishinaqa. 15-16 Tayta Dyusmi Santu Librumbi nin: “Noqam ancha santu kani. Chayri qamkunapis noqashina ancha santu kayllapa”, nishpa.* Levítico 19.2 Tayta Dyusmi akrawashqa kanchiq, wambranguna kananchiqllapa. Chayri pay nishqanshina, ancha shumaqta kawsashunllapa.
17 Noqanchiqkunaqam Dyusta Taytanchiqpaq riqsinchiqllapa, ¿manachu? Chaqa payqam yumbayta ancha allita rin jusgaq tukuy ima rurashqambaq, mana ni pita kuntrashpachu ni pita sawachashpachu. Chayri payta manchashpa, kay mundupiqa tukuy tyimpu allita rurashpa kawsashunllapa. 18 Chaymi Tayta Dyusqa qamkunata washashushqa tukuy ima malu rurashqaykimanda. Chaqa yumbay chay mana baliq kustumbrikitam yach'akushqallapa karqayki chay agwiluykikunamanda. Chaymi Tayta Dyusqa ancha ch'aniyuqta pagarakushqa, qamkunata washashunambaq. Manam ushyakaq urutachu ni qellaytachu pagarakushqaqa. 19 Ashwanmi Churin Jisukristupa yawarninda ich'ashpa pagarakushqaqa. Payqam wañurqan suq ancha shumaq uñitashina, noqanchiqkunata washawananchiq. 20 Chaqa Tayta Dyusqam manaraq rurashpa kay munduta, nishqana karqan: “Churiymi rin wañuq, runakunata, warmikunata washanambaq”, nishpa. Piru chayraqmi Jisukristuta kay munduman kach'amurqan, noqanchiqkunata washawananchiq. 21 Chaymi Tayta Dyusqa Jisukristuta wañushqanmanda kawsachimurqan. Chaymandaqam syiluman aparqan, ancha pudirniyuq kanambaq. Chaymi noqanchiqkunaqa Jisukristurayku Tayta Dyuspi kriyishpa, yuyakunchiqllapa: Rinchiqllapam riq syiluman, nishpa.
22 Chayraykum kananqa Dyuspa Santu Ispiritun yanapashuptin, qamkunaqa Dyus allip nishqanda kasushpa, uchaykikunata dijashqallapa kangi, limpyu shunqoyuq kashpa, kriyiq masinchiqkunata allipta kuyanaykillapa. Chayshinar suqniki suqnikiwan tukuy shunqo tukuy jwirsaykiwan allipta kuyanakuyllapa. 23 Chaqa mananam wañuq taytaykikunapa wambranllachu kangillapa. Ashwanmi kananqa Dyus nishqambi kriyishpa, mushuqmanda nasirishqallapa kangi, paypa wambrangunana kanaykillapa. Chay nishqanqam mana nunka chinganchu. Ashwanmi tukuy tyimpu rin duraq. 24 Chaymi Dyuspa Santu Librumbi nin:
Yumbay runakunam qewashina das wañun. Chaqa qewa chakiptinmi, tuktunqa ishkin. Chayshinallam runakunapis, pudirniyuq kashpa ichu yach'ayniyuq kashpapis, das wañun.
25 Piru Dyus nishqanqam tukuy tyimpupaq duran. Manam nunka ushyakanqachu, nishpa.* Isaías 40.6-8
Kanan chay shumaq nishqandaqam qamkunata yach'achishushqallapa kani.

*1:15-16 Levítico 19.2

*1:25 Isaías 40.6-8