A Mugaana Buk
anun
Petero
A pirpir kaapa muga
A buk mi a mugaana buk baa Petero i timui. Petero ia raa ko ra 12 naat na wawer anun Iesu. I timu a buk mi karom a taara na nurnur baa diat ki na waira u ra kum taamtaamaan. I ki irong Rom baa i timu a buk mi. I waatung Rom baa Baabilon, a pirpir welwelaar u ra mangamangaan anu ra rakrakaan buaal baa i teng u ra taamaan maa.
A kum tena nurnur diat baraata mongoro na mawaat ko ra mataanitu kabina baa diat nurnur un Iesu. Petero i nem na wadekdek anundiat nurnur ma ra buk mi. I wapua diat u ra nundiat matakina lalaaun un Kaarisito, ma u ra mangamangaan anun Iesu, maa Iesu kaai i baraata a kum mawaat. I wapua diat kaai u ra koina mangamangaan baa diat a murmuri.
A winawaan i ra 1 Petero:
A turturpaai ra buk mi (1:1-2)
Daat a ki walaang ma ra nurnur kup a lalaaun takum (1:3-12)
A gomgom na lalaaun (1:13–2:12)
A koina mangamangaan baa daat a murmuri (2:13–3:7)
A kum te Kaarisito diat a kariaana a ngunungut (3:8–4:19)
Daat a wakinalik pa daat (5:1-11)
A tintinip na pirpir anun Petero (5:12-14)
1
Iaau Petero, aapostolo anun Iesu Kaarisito, iaau timtimu karom muaat baa God i pilak pa muaat, ma muaat ki werweraan welaar ma ra kum waira u ra kum papaar Ponto, Galaatia, Kaapadokia, Aasia ma Bitinia. God a Tamaandaat ia pilak pa muaat maa i nunura muga muaat, ma a Takado na Nion i wagomgom muaat, kupi muaat a taraam karom Iesu Kaarisito, ma din aapur muaat ma ra gaapina.
A maarmaari ma ra maalmaal in ki karom muaat, ma in ngaala aakit.
Daat ki walaang ma ra nurnur kup a lalaaun takum
Daat a pir walaawa paa God, Tamaa ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito. U ra nuna ngaala na maarmaari, i buta matakina daat. Io mi, daat ki walaang ma ra nurnur kup a lalaaun takum, kabina maa Iesu Kaarisito i tur balet ko ra minaat. Ma daat a kale paa a utnaa baa God ia waninaar taai inaanga u ra maawa, a utnaa baa pa in mareng, pa in aaka ma pa in panaai. God ia waninaar taai kup muaat.
Ma i baboura baat muaat ma ra dekdekina, kabina maa muaat nurnur uni. In baboura muaat tuk muaat a kale a lalaaun takum baa ia waninaar taai kup muaat, ma u ra tintinip na bung in wapuaanai. A utnaa mi in wagaaia aakit muaat. I lingtatuna ut, aalawur mangaana mawaat in watapunuk muaat, iaku pa in iwan un diat. A kum mawaat mi diat waan paat kupi din walaar anumuaat nurnur, kupi din baboi baa anumuaat nurnur i lingtatuna baa pate. Di walaar anumuaat nurnur welaar ma di tun agomgom a goled u ra nguan. Iaku anumuaat nurnur i ngaatngaat aakit taa ra goled baa in raap ku. Ma baa anumuaat nurnur i tur dekdek namur taa ra kum walawalar, Iesu Kaarisito in pir walaawa pa muaat, ma in wangaala pa muaat, ma in taar a urur karom muaat u ra bung baa in waan talili balet. Pa muaat baboi utbaai, iaku muaat maari aakiti. Pa muaat baboi mi, iaku muaat nurnur uni. Ma muaat gaaia uni ma ra ngaala na gaaia baa pa din palaa ot paa a kukuraaina ma ta pirpir, maa i ngaala a minamaarina. Maa i marawaai ma God in walaaun paa a niomuaat, ia a wedok u ra numuaat nurnur.
10 A warwalaaun mi, a kum propet taanga namuga diat baatbaat kupi, ma diat nem na nunurai, ma diat pirpir na propet u ra wetabaar mi baa God in tabaara muaat mai. 11 A Nion Kaarisito i ki un diat, ma i wapua muga diat u ra ngunungut baa Kaarisito in kariaanai, ma u ra nuna minamaar namur. Diat nuknuk aakit uni baa unaangaian, ma woi na muaana mulu maa a utnaa mi in waan paat uni. 12 God i pir waiaai karom a kum propet naa a kum utnaa mi, wakir in waan paat u ra nundiat kum kilaala na lalaaun, pate. Diat pirpir na propet ku u ra kum utnaa baa God in paami karom muaat. Ma mi, muaat aa walangoro taai ko ra taara baa diat warawaai ma ra Koina Wewapua karom muaat ma ra dekdek i ra Takado na Nion, ia baa di tula pari wai taanginaanga u ra maawa. Ma a kum utnaa mi, a kum aangelo kaai diat nem aakiti naa diat a baboi.
A gomgom na lalaaun
13 U ra nuknukimuaat, muaat a ki na waninaar, muaat a baboura anumuaat lalaaun, ma muaat a ki walaang ma ra nurnur lingtatuna kup a utnaa baa din tabaara muaat mai baa Iesu Kaarisito in waan paat. 14 Muaat a kum natnatun God, io, muaat a taraam karomi, ma koku muaat maadek taa balet anumuaat lalaaun u ra kum aakaina nemnem baa muaat paampaami baa muaat ki utbaai u ra baboto. 15 Muaat a gomgom u ra numuaat kum mangamangaan raap, welaar ma ia baa i wataa pa muaat i gomgom. 16 Maa di aa timu taai u ra Buk Taabu lenbi, “Muaat a gomgom, kabina maa iaau, iaau gomgom.” Lewi 11:45
17 Baa muaat waatung Tamaamuaat un God, ia baa in naagagon a taara raap ma ra takado na naagagon, u ra kum utnaa raap baa diat aa paam tataai, io, i koina baa muaat a lalaaun ma ra bunurut namataana, u ra numuaat kinkini na waira main u ra rakrakaan buaal. 18 Muaat aa nunurai naa God ia kul walaangalaanga pa muaat ko ra kum mangamangaan biaa ku, baa muaat loi ko ra kum tamtamaamuaat. Wakir i kul walaangalaanga pa muaat ma ra utnaa baa in panaai ku, welaar ma ra silwa baa a goled. 19 I kul walaangalaanga pa muaat ma ra ngaatngaat na gaapin Kaarisito, ia baa i welaar ma ra naat na sip baa i gomgom ma pa ta malaapaang i taana uni.* A taara Israael diat laana wetabaar karom God ma ra naat na sip baa i gomgom ma pa ta malaapaang i taana uni, kupi God in una wa anundiat kum aakaina mangamangaan. Babo Lewi 22:17-25. 20 God ia pilak paai namuga utbaai baa pa i waki utbaai a rakrakaan buaal, ma mi u ra kum tintinip na bung ia waan paat kupi in walaaun muaat. 21 Ma anumuaat nurnur un God i kabina paa un Kaarisito, baa God i watur paai balet ko ra minaat, ma i taar taa a minamaar karomi. Lenmaa muaat nurnur un God ma muaat ki walaang ma ra nurnur kup a utnaa baa in paami namur.
22 Ma mi, baa muaat aa taraam u ra lingtatuna na pirpir, muaat aa gomgom, kupi muaat a maari mulu a kum tateimuaat u ra nurnur. Io, muaat a maari wetwetalaai muaat ma ra maarmaari lingtatuna u ra balaamuaat. 23 Maa anumuaat matakina lalaaun pa i kabina paa un te taanga min napia, maa a lalaaun taanga min napia in raap ku. Di buta matakina muaat ma ra pirpir anun God, baa i lalaaun ma in tur takum.
24 “A taara raap diat welaar ku ma ra wali, ma anundiat minamaar i welaar ku ma ra purpur baa i pupu.
A wali in maraang, ma ra pupu i ra purpur in puka,
25 iaku a pirpir anu ra Tadaaru in tur takum.” Aais 40:6-8
Ma a pirpir mi, ia a Koina Wewapua, baa di aa warawaai paa mai karom muaat.

*1:19: A taara Israael diat laana wetabaar karom God ma ra naat na sip baa i gomgom ma pa ta malaapaang i taana uni, kupi God in una wa anundiat kum aakaina mangamangaan. Babo Lewi 22:17-25.