A Buk anun
Iaakobo
A pirpir kaapa muga
Iaakobo i timu a buk mi. Mongoro na tena manaana diat nuki naa Iaakobo mi a tein Iesu (babo Mt 13:55). Iaakobo ia raa ngaala na mukmuga anu ra taara na nurnur inaanga Ierusalem (babo Aap 15:13, 21:18).
I timu a buk mi karom a kum tena nurnur, baa diat baraata mongoro na mawaat ko ra taara baa pa diat nurnur. Diat lu wa a kum tena nurnur. Io, namur diat ki na waira u ra kum taamtaamaan.
U ra buk mi i pirpir u ra koina mangamangaan baa a kum tena nurnur diat a murmuri. I wapua daat kaai naa anundaat koina mangamangaan i walingtatuna anundaat nurnur.
A winawaan i ra buk Iaakobo:
A turturpaai ra buk mi (1:1)
A nurnur ma ra manaana (1:2-8)
A iba na taara ma ra tadaaru na taara (1:9-11)
Daat a tur dekdek baa a kum walwalaam i waan paat (1:12-18)
A tinaraam (1:19-27)
Daat a urur karom a taara raap (2:1-13)
A koina pinapaam i waan ungaai ma ra nurnur (2:14-26)
A kaarmendaat (3:1-18)
A watumaarang karom diat baa diat nem a mangamangaan ko ra rakrakaan buaal (4:1–5:6)
Daat a tur dekdek u ra nurnur (5:7-20)
1
Iaau Iaakobo a tultul anun God ma anu ra Tadaaru Iesu Kaarisito, iaau timu a buk mi karom muaat a 12 wuna taara Israael baa muaat ki werweraan u ra kum taamtaamaan u ra rakrakaan buaal. A maarmaari karom muaat.
A nurnur ma ra manaana
A kum tateng liklik, baa ta kum mangaana mawaat i waan paat karom muaat, muaat a gaaia, maa muaat nunurai naa baa muaat baraata a kum mawaat baa di walaar anumuaat nurnur mai, in watawa anumuaat tinur dekdek. Ma baa muaat tur dekdek, io, muaat a takado aakit u ra numuaat lalaaun raap, ma pa muaat a iba kup ta utnaa na nion.
Baa te kon muaat i iba kup a manaana, i koina baa in aaring God kupi. Ma God in tabaarai mai, maa i laana taptabaara daat raap, ma pa i laana patut baat ta utnaa. Ma pa i laana kaankaan karom te baa i aaringi. Iaku baa in aaraaring, in aaraaring ma ra nurnur, ma koku i aalawur nuknuk, maa ia baa i aalawur nuknuk i welaar ku ma ra top, baa a dadaip i ip ataltalili. A muaana baa i aalawur nuknuk koku i nuki naa in paam akoto ta utnaa ko ra Tadaaru. Baa i ru nuknukina pa in tur dekdek u ra nuna kum pinapaam raap.
A iba na muaana ma ra tadaaru na muaana
Baa ta teindaat u ra nurnur i paam akoto ta kinalik na utnaa ku min napia, i koina baa in gaaia ku, maa God ut in wangaala paa a muaana maa. 10 Ma ta tadaaru na muaana, in gaaia ku baa God in wakinalik wai. Anuna lalaaun i welaar ku ma ra pupu na diwaai, in panaai ku. 11 Ma in mage i waan paat ma ra wuwanina, ma i raang in diwaai, ma a pupuina i puka, ma a koina binaboina i raap. Lenkaai maa karom a tadaaru na muaana, in panaai baa i balaan utbaai ma ra nuna kum utnaa na tadaaru.
A walawalar ma ra walwalaam
12 A muaana baa i uwia paa a kum walwalaam, ma i tur dekdek, i daan. Baa ia uwia paa a kum utnaa baa di walaar anuna nurnur mai, in lo paa in kaaeng na lalaaun takum, baa God ia weweliman taai kupi in taari taan diat raap baa diat maari.
13 Baa a walwalaam i waan paat karom te, koku i piri naa God i walaami. Maa aakaina pa in walaam laar paa God, ma God ut pa in walaam te. 14 A taara raap, raaraa, anundiat kum aakaina nemnem ut i walaam pa diat ma i aal pa diat kupi diat a paam aakaina. 15 Namur baa anundiat aakaina nemnem i tawa, i buta apaat paa aakaina mangamangaan. Ma aakaina mangamangaan i tawa, ma i buta apaat paa a minaat.
16 A kum wakwakaak na tateng liklik, koku muaat maadek taa te kupi in waruga pa muaat. 17 A kum kokoina wetabaar raap, baa diat gomgom aakit, diat waan pari taanginaanga u ra maawa. Diat waan paat kon God, ia baa i waki in mage, a kalaang ma ra kum naangnaang. Iaku God pa i wekwekia, ma pa i pukpuku anuna mangamangaan welaar ma ra in mage, baa i babo paa u ra mage ma u ra marum pate. 18 U ra nuna nemnem ut, God i buta matakina daat ma ra nuna pirpir lingtatuna. I pilak pa daat ko ra kum utnaa na wawaki raap, kupi daat anuna taara ut. Daat welaar ma ra kum mugaana waina diwaai baa di laana wetabaar mai karom God.
A walwalangor ma ra tinaraam
19 A kum wakwakaak na tateng liklik, muaat a nunura a utnaa mi: I koina baa muaat raap, muaat a walwalangor gagaa, ma koku muaat pipipir gagaa, ma koku muaat kaankaan gagaa. 20 Maa a kaankaan anun te pa in waraauti kupi in paam a takado na mangamangaan baa God i nemi. 21 Io, muaat a ngo ko ra kum dur na mangamangaan ma ra kum aakaina baa kuri i teng u ra rakrakaan buaal. Ma muaat a wakinalik pa muaat ma muaat a taraam u ra pirpir baa di aa maarut taai u ra balaamuaat, a pirpir anun God baa in walaaun muaat.
22 Muaat a taraam u ra pirpir anun God, ma koku muaat walangoro biaa taai ku, kaduk muaat a waruga pa muaat balet ut. 23 Ma raa baa i walangoro biaa taa ku a pirpir anun God, ma pa i taraam uni, i welaar ku ma ra muaana baa i babo a mataana u ra galaas. 24 Baa i waan ingen, i dumaana gagaa wa ku a mataana baa i babo lelawaai. 25 Iaku baa te i walangoro wakaak a gomgom na pirpir na naagagon anun God, baa i walaangalaanga a taara, ma i tartaraam uni, ma pa i dumaanai, a muaana maa in daan u ra nuna kum pinapaam.
26 Baa te i nuki naa ia a dowot na tena lotu, iaku baa pa i baboura baat adekdek in kaarmene ko ra aakaina pirpir, anuna lotu i ling biaa ku, ma i waruga paa ia ut. 27 Iaku baa daat waraaut a kum naat na walaa, ma ra kum walaa na tabuan baa diat pot na maarmaari, ma baa daat baboura baat daat kaai ko ra kum dur na mangamangaan ko ra rakrakaan buaal, bari ia a gomgom na lotu, ma pa ta utnaa i raara uni namataan God a Tamaandaat.