A Binabo
anun Ioaanes
A pirpir kaapa muga
Ioaanes i timu a buk mi. Ia raa ko ra 12 naat na wawer anun Iesu. I timu a buk mi baa i ki na karabus u ra lolo Paatimos. I timui 65 na kilaala namur taa ra winawaan anun Iesu unaanga u ra maawa. U ra kum kilaala maa, a taara na nurnur diat baraata mongoro na mawaat, ma a taara diat pet na bilbil un diat ma di aak doko mongoro kon diat kaai. Ioaanes i timu a buk mi kabina i nemi naa diat a tur dekdek ma diat a nuk paa Iesu.
I wapua daat naa God i nunura a kum utnaa raap baa in waan paat, ma in uwia paa Saataan. Ma u ra tintinip i ra rakrakaan buaal, a kum mawaat baa daat baraatai min napia in raap. Ma God in walaaun paa a taara baa diat nurnur, ma in naagagon a taara baa pa diat nurnur. Ma ia waninaar taa a koina taamaan kup diat baa anuna.
Mongoro na utnaa u ra buk mi i welaar ma ra pirpir welwelaar, iaku baa daat manaana u ra Mugaana Buk Taabu in waraaut daat kupi daat a nunura a kukuraaina.
A winawaan i ra buk Binabo:
A turturpaai ra buk mi (1:1-8)
A timtimu karom a kum tena nurnur un 7 na taamaan (1:9–3:22)
A Tadaaru i paapa a buk baa di aa pipin taai (4:1–8:1)
7 na aangelo diat ip 7 na tawuru (8:2–11:19)
A draagon ma ru kuaabaar na wewagua (12:1–13:18)
A kum binabo (14:1–15:8)
7 na laa na kaankaan anun God (16:1-21)
Baabilon i puka ma God i uwia paa Saataan (17:1–20:10)
A bung na naagagon (20:11-15)
A matakina maawa ma ra matakina rakrakaan buaal (21:1–22:6)
A tintinip na pirpir (22:7-21)
1
A buk mi, ia a wewapua kaapa anun Iesu Kaarisito, baa God i taar taai taana kupi in waiaa taa anuna kum tultul u ra kum utnaa baa marawaai in waan paat. Iesu i tula wa anuna aangelo karom anuna tultul Ioaanes, kupi in pir apuaana a kum utnaa mi taana. Ioaanes i wewapua kaapa u ra kum utnaa raap baa ia babo taai. Bi ia a utnaa maa, a pirpir anun God ma ra wewapua kaapa anun Iesu Kaarisito. Ia baa in luk a kum pirpir na propet mi in daan, ma diat kaai baa diat a walangoro a kum pirpir mi di aa timu taai, ma diat a murmuri, diat kaai diat a daan, maa a pakaana bung baa a kum utnaa mi in waan paat uni ia marawaai.
A timtimu anun Ioaanes karom a kum tena nurnur un 7 na taamaan
Iaau Ioaanes, iaau timtimu karom muaat a kum tena nurnur un 7 na taamaan irong u ra papaar Aasia.
A maarmaari ma ra maalmaal karom muaat kon ia baa i lalaaun namuga, i lalaaun mi ma in lalaaun namur, ma ko ra 7 na nion kaai baa diat turtur namuga naa ra nuna kiki na king, ma kon Iesu Kaarisito, a dowot na tena wewapua kaapa un God, a mugaana taan diat baa diat a lalaaun balet ko ra minaat, ma ra mukmuga anu ra kum king u ra rakrakaan buaal.
I maari daat, ma i palaa laangalaanga wa daat ko ra nundaat kum aakaina mangamangaan ma ra gaapina, ma i waki daat kupi daat a naagagon ungaai mai ma kupi daat a kum tena wetabaar karom Tamaana, ia baa nuna God. A minamaar ma ra dekdek raap i ki un Iesu Kaarisito, pa in raap ma pa in raap. Aamen.
Baboi, i waan pari ma ra pakpakaana baakut,
ma a mataa ra taara raap diat a baboi,
ma diat utkaai baa diat go taai ma ra bele,
ma a kum wunwuna taara raap u ra rakrakaan buaal diat a luan kabina uni.
Io, in waan paat ut lenutmaa. Aamen.
A Tadaaru God, ia baa i lalaaun namuga, i lalaaun mi ma in lalaaun namur, ia baa i dekdek aakit i piri naa, “Iaau a Aalpaa ma ra Omegaa.”* Aalpaa ia a mugaana mataana buk u ra pirpir Grik, ma Omegaa ia a tintinip na mataana buk.
Ioaanes i babo raa i welaar ma Natu ra Muaana
Iaau Ioaanes, a teimuaat ma a tepaamuaat baa daat tur ungaai ma Iesu u ra kinadik, ma u ra nuna mataanitu ma u ra tinur dekdek baa daat kariaana ngunungut. Iaau ki na karabus u ra lolo Paatimos, kabina maa iaau warawaai ma ra pirpir anun God, ma ra wewapua kaapa anun Iesu. 10 U ra bung anu ra Tadaaru A bung anu ra Tadaaru a kukuraaina naa a mugaana bung u ra wik baa di wakilang a tinur balet anun Iesu. iaau teng ma ra Takado na Nion, ma namur taang, iaau walangoro ina ngaala na ingaan raa, i welaar ma in tawuru. 11 I piri lenbi, “A utnaa baa u baboi, un timu kotoi u ra buk baa di pipini ma un taar wai urong karom a kum tena nurnur un 7 na taamaan bi: Epeso, Simirnaa, Pergaamon, Tiaatira, Saardes, Piladelpia ma Laaudisia.”
12 Iaau tur tapuku kupi ang babo ia baa i pirpir karom iaau. Baa iaau tur tapuku, iaau babo 7 na turtur na laam na goled. 13 Ma naliwan taa ra 7 na turtur na laam iaau babo raa i “welaar ma Natu ra Muaana,” i mong ma ra iokaana maalu i waan pari tuk ut u ra ru kakina, ma i do a raprabono ma ra in aaru na goled. 14 In lorina ma ra weu na lorina diaar kabaang aakit welaar ma ra weu na sip, ma i welaar kaai ma ra buabua na top, ma ra ruin kiok na mataana i welaar ma ra kupkup i ra nguan. 15 A ru kakina diaar welaar ma ra braas baa di aa tun agomgom taai u ra nguan, ma in ingaana i welaar ma ra rurunga i ra top na aalataura. 16 I paam paa 7 na naangnaang u ra ot na limaana, ma in liwan na wineium baa a ru titina raap diaar wangwangaan aakit, i waan paat ko ra waana. Ma a mataana i welaar ma in mataana mage baa i baarabaara aakit.
17 Baa iaau baboi, iaau puka pari taau naa ra ru kakina welaar ma ra minaat. Namur i ung taa a ot na limaana nate un iaau, ma i piri naa, “Koku u burut, iaau a mugaana ma ra tintinipina. 18 Iaau a lalaaunina. Iaau aa maat paa, baboi, iaau aa lalaaun takum ma iaau paam akoto a kum ki i ra minaat ma i ra taamaan Edes, a taamaan na nion.
19 “Io, un timu ma a kum utnaa baa u aa babo taai. Bari diat a kum utnaa maa, a kum utnaa baa ia waan paat ma a kum utnaa baa in waan paat namur. 20 Bari ia a kukuraai ra utnaa na pidik u ra 7 na naangnaang baa u aa babo taai u ra ot na limaang, ma 7 na turtur na laam na goled: 7 na naangnaang maa i tur wakilang a kum aangelo anun 7 na kikil na taara na nurnur, ma 7 na turtur na laam maa i tur wakilang 7 na kikil na taara na nurnur.

*1:8: Aalpaa ia a mugaana mataana buk u ra pirpir Grik, ma Omegaa ia a tintinip na mataana buk.

1:10: A bung anu ra Tadaaru a kukuraaina naa a mugaana bung u ra wik baa di wakilang a tinur balet anun Iesu.