Ruana Nga Uusu-uusu A
Jon
?A tei ni e uusue uusu-uusu ienini?
Uusu-uusu ienini kie saie uri a Jon Hurula'aa ni e uusue, aena aana hungelana mo wala na mo ha'ananaunge kire sada mola pe'ie Tataroha Diana a Jon.
?E uusue uusu-uusu ienini hunie kira tei?
A Jon e unue uri ko uusu-uusu hunie ngaeta keni peine nge a God e manata diana hunie na e lio hilisie huni ne'ie iinoni ingeie. Kie ka'a sai diana aana a tei ni keni peine ngeena wa e ii'o i tei. Ngaeta mo iini kire unue uri a Jon e ka'a ere ike i sulie nga keni, ta'e ko ere ni aalahuunge mola i sulie soihaada'inge aana ngaeta hanue i laona lio i sulinge ingeie. Mala uri ko to'ohuu, nge mo kalena toro ngeena ikire oto kira hiiwalaimoli aana soihaada'inge ngeena, na mo kalena keni eesine keni peine ngeena (leesie 1:13) ikire oto kira hiiwalaimoli i laona soihaada'inge nge a Jon ko o'o'o aana.
?Nga taa e rau-reu maholo e uusue uusu-uusu ienini?
Aana mo helisi i purine maelana a Jisas, mo ha'a-uusuli kire lae pe'i eelide hailiu aani tolalana Tataroha Diana i suli henue. Oto i sulie tolahada wau i na'o, kira hiiwalaimoli aana Kraes aana ta'ena nga leu, kire tola konie mo ha'a-uusuli ngeena i laona mo nume ikire, na kire pe'i-pe'ire aana mo niinge huni ha'amwada'ue mo laenga ikire. Ta'e mo ha'a-uusuli eero-eero kire lo'onga'inie no'one ta'a-ta'a tala ngeena huni laenga'inie mo ha'a-uusulinge takalo ikire.
?E uusue uusu-uusu ienini huni taa?
A Jon Hurula'aa e uusue uusu-uusu ienini hunie kira hiiwalaimoli aana Kraes kire ke manata diana hunire hailiu, ta'e kire ke lio talada mwaanie kire pe'ie mo ha'a-uusuli eero-eero nge kire ko na'ona mwala mwaanie tala aana walaimolinge.
?Nga taa ni mo pweu ni wala i laona uusu-uusu ienini?
manata-diananga, ha'a-uusulinge eero-eero
?Nga taa ni ngaeta mo eehu'i tatala i laona uusu-uusu ienini?
2 Jon 1:9
?Nga taa ni mo eehu'i ne'isaenga i laona uusu-uusu ienini?
Mei wala ni saediananga
(1:1-3)
Kie ke pe'ikie hailiu aani manata-diananga, ta'e e ka'a diana ike hunie kie ke pe'ie mo ha'a-uusuli eero-eero nge ko ha'atakaloa mwala.
(1:4-11)
Mei wala ni saediananga ooreta
(1:12-13)
1
Mei Wala Ni Saediananga
Saediananga mwaanieu Rato ni mwane aana soihaada'inge, huni'o tohungei keni diana a God pe'ie maeni kalemu. Ineu pe'ie ahutana oto mo iini e manata'inie walaimolinge ko manata diana huni'omu, aena aana walaimolinge a God ko ii'o oto i lalo aana ahutaka mango na kei ii'o huu oto pe'ikie.
Oto hahu'ana manata-diananga, na aamasinge, na hanuelamanga a God Aamaka na a Kalena a Jisas Kraes, ke lae mai hunie ahutaka nge kie ko ii'o aana walaimolinge na manata-diananga.
Mwaanie Kie Pe'ie
Mo Ha'a-uusuli Eero-Eero
No ko tohungei ilenimwa'e oto liutaa aana nou si lio saie uri ngaeta mo iini aana mo kalemu kire ko lulu i sulie tolahai walaimolinge oto mala a Mama'a e unue hunikie aana ha'atolanga ingeie. Mei wala no ko unue huni'omu ienini, keni diana ineu, nga mei ola haalu ha'ike, ta'e mei ha'atolanga kie rongoa oto i na'o uure aana maholo kie hola'i hiiwalaimoli aana Jisas, uri kie ke manata diana hunikie hailiu. Na ta'ena nga iini ko ii'o aana manata-diananga, nge ke ii'o pe'ie tola i sulilana nga taa a God e unue. Na uure i aehotalana omu rongoa oto uri e unue uri omu ke mani ii'o aani manata-diananga.
No ko ha'a-aamasito'o'omu mola aana leune, aena aana mo ha'a-uusuli eero-eero hunge kire lae hailiu oto i laona walumalau. Ikire ngeena kire ko ha'a-uusuli aana uri a Jisas Kraes e ka'a ne'i iinoni ike. Mo iini urine ikire mwala eero-eero, na ikire mo maelonga a Kraes. Oto omu ke lio talamiu mwaanie omu deu tekela'inie tolahai iinoni diana i'omu nge melu esu oto hiito'o hunie omu ke to'o aana. Ta'e omu ke lae tara'asi pe'ie hunie omu ke hele ha'amangoa oto waaitemiu.
Ta'ena nga iini nge e ka'a ii'o susu aana mo ha'a-uusulinge a Kraes ta'e ko sapeie lo'u mola mo ne'isaenga ingeie, iini urine, a God e ka'a ii'o ike i lalo aana. Ta'e iini nge ko ii'o susu pe'ie lulu i sulilana mo ha'a-uusulinge a Kraes, iini urine, a Mama'a na a Kale kire mani ii'o oto i lalo aana. 10 Mala uri nga ha'a-uusuli ko hule i seemiu na ha'a-uusulinge ingeie ko lae aaopa mwaanie ha'a-uusulinge a Kraes ienini, nge omu ke su'uri tola konie i nume i'omu, na hule aana omu ke su'uri unue lo'u nga mei wala ni saediananga hunie. 11 Aana omu kei ere ni saediananga pe'ie iini urine, nge omu ko pe'ie asunge aaela ingeie eena.
Mei Wala Ni Saediananga Ooreta
12 Mo ola hunge taane huni ha'arongo'omu eeni, ta'e nou ka'a sare ere ike aani uusu-uusunge. Ta'e nou noruto'o mola aana uri nga maholo ne kei haro lae wau huni leesi'omu na huni ere pe'i'omu maraaku, hunie uri ilenimwa'enga ikolu ke paine. 13 Mei wala ni saediananga no'one huni'o mwaanie mo kalena a keni eesimu, tohungei keni diana a God no'one mala i'oe.