Ruana Nga Uusu-uusu A
Pita
?A tei ni e uusue uusu-uusu ienini?
A Pita Hurula'aa ni e uusue uusu-uusu ienini. A Pita e asu mala eetana nga na'ohai mwane aana soihaada'inge, na i tehula'ana a Pita aana dinge Pentekos, nge a God e ha'a-uuresie soihaada'inge e si a'aila'a i matolana mo Jiu. Lo'u mei puri, maholo a Pita e taroha'inie a Jisas hunie nga ramo ni Rom nge satana a Konilias, nge a God e si tahanie maa talana mo Aapoloa Aaopa nge ikire nga mo Jiu ha'ike, hunie uri ikire no'one kire ke ii'o i laona soihaada'inge.
?E uusue uusu-uusu ienini hunie kira tei?
A Pita e uusue lo'u ruana nga uusu-uusu ingeie ienini hunie ta'ena nga iini ko hiiwalaimoli aana Jisas (leesie 2 Pita 1:1), na e uusu-uusu no'one hunie kira hiiwalaimoli nge e hola'i uusu-uusu hunire aana eetana nga uusu-uusu ingeie (leesie 2 Pita 3:1). Ikire oto mo iini kire ii'o wau aana ngaeta mo po'o ni henue i laona aalahanga ni Rom. Si'iri, ahutana mo po'o ni henue ngeena kire mani ii'o oto i laona aalahanga ni Taki.
?Nga taa e rau-reu maholo e uusue uusu-uusu ienini?
Eetana nga uusu-uusu a Pita e ere hiito'o i sulie mo aasanga kire uure mwaanie mo pu'o po'oi sinaha aana soihaada'inge, aana kire ko teunge'inie kira hiiwalaimoli. Oto aana ruana nga uusu-uusu ienini, a Pita ko ere hiito'o i sulie mo aasanga kire rau i laona soihaada'inge aena aana mo ha'a-uusuli eero-eero ko ha'atakaloa mwala. A Pita e uusue eetana nga uusu-uusu ingeie aana mo helisi ooreta ingeie i na'ona mo Rom kire horo maesie, ola mala e oono aawalai helisi mwana lime i purine hutelana a Jisas (65 A.D.) Ohe ruana nga uusu-uusu ienini e uusue mola aana halisi ooreta ingeie aana mo waro-waro i na'ona e mae. Ta'e e aasa huni sai kohie tohungana maholo e uusue.
?E uusue uusu-uusu ienini huni taa?
A Pita e uusue uusu-uusu ienini hunie kira hiiwalaimoli ke uure a'aila'a honosie asunge mo ha'a-uusuli eero-eero. Ngaeta mo ha'a-uusuli eero-eero ngeena ko lae pe'ie mei wala uri a Jisas e sa'a ooli ike lo'u mei. Ta'e a Pita e unue hunie kira hiiwalaimoli uri kire ke hele ma'uta'a mola aana mo wala to'ohuu kire rongo'i oto mai mwaanie mo hurula'aa nge kire manata'inie a Jisas. A Pita e unue uri a Jisas e sa'a ooli ue mai lau-leu aena aana a God e ka'a saeto'o aana ike nga ta'a-ta'a iinoni ke ai'aa. A Jisas kei ooli taane mai, ta'e a God ko niie ue nga kele maholo hunie mo iinoni ke mani oonisae mwaanie mo ooraha'aa ikire na kire ke mani eeli'u mei takoie.
Hungelana mo ha'ananaunge i laona uusu-uusu ienini e kara'i rongo mala mo ha'ananaunge i laona uusu-uusu a Jiud, na ohe a Pita e hola'i saaie uusu-uusu a Jiud na ko sapeie lo'u mo ne'isaenga ingeie huni uure honosie lo'u ha'a-uusulinge eero-eero nge ko si aehota aana maholona.
?Nga taa ni mo pweu ni wala i laona uusu-uusu ienini?
sai-olanga, aamasito'onga, ha'a-uusulinge eero-eero, leinge, dinge ooreta
?Nga taa ni mo eehu'i tatala i laona uusu-uusu ienini?
2 Pita 1:5-8, 2 Pita 1:21, 2 Pita 3:9
?Nga taa ni mo eehu'i ne'isaenga i laona uusu-uusu ienini?
Mei wala ni saediananga
(1:1-2)
God e lio hilisikie huni ii'o diana nana.
(1:3-21)
Tolahana mo ha'a-uusuli eero-eero e tohungei aaela, na kire ko ha'atakaloa mwala oto hunge.
(2:1-22)
A Kraes kei haro ooli taane mai to'ohuu.
(3:1-18)
1
Mei Wala Ni Saediananga
Saediananga mwaanieu a Saemon Pita, koni-konihe na hurula'aa a Jisas Kraes, huni'omu mo iini nge omu hiiwalaimoli no'one aana a Jisas Kraes mala i'emeelu. Ingeie oto a God na a Ha'a-uuritaka, na aena aana e tohungei oodota'i na ko sare dau diana mola hunie ahutaka, nge hiiwalaimolinge e niie mai huni'omu ngeena e sada mola pe'ie hiiwalaimolinge i'emeelu mo hurula'aa.
No ko eitanaie a God uri hahu'ana manata-diananga na hanuelamanga ingeie ke ii'o pe'i'omu maholo omu ko pei-peine i lalo aana sai-olanga a God na Aalaha ikie a Jisas.
Kie Helesie Oto Walu Ola
E Adona Ii'onga Oodota'i
A God e niie ta'e-ta'ena nga ola e ado hunikie hunie kie ke malisine ii'onga oodota'i oto mala e saeto'o aana. Nanamanga a God e da ahutana walu ola ngeena hunikie aana e soikie mai i saana hunie kie ke tohungei sai diana aana, na hunie kie ke to'o aana no'one manikuluha'ana na mauringe diana ingeie. Oto aena urine, e niie oto mo tohungei niinge paine e lae oto i diana nge e haiholota'ini'i hunikie. Na aena aana mo olana mone, kie ko si to'o aana nanamanga huni tehisie ta'ena nga tolahai ola aaela aana walumalau, na kie sai lado oto pe'ie a God hunie kie ke to'o aana maurihe diana pe'ie.
Oto i tehula'ana walu ola a God e asui'i huni'omu ngeena, i'omu no'one omu ke ari'apasie omu ke hele diana aana ahutana mo ola ienini. Omu ke hele ma'uta'a oto aana hiiwalaimolinge i'omu, na omu ke sapeie lo'u ii'onga oodota'i, na omu ke sapeie lo'u saenanaunge diana, na omu ke sapeie lo'u kineta'inge aana tolahamiu, na omu ke sapeie lo'u mei tolahai esunge tara'asi aani hiiwalaimolinge, na omu ke sapeie lo'u ii'onga maa'i, na omu ke sapeie lo'u manata-diananga hunie mo eesimiu aana hiiwalaimolinge, na omu ke he'i sapeie lo'u no'one manata-diananga hunie ahutana mo iinoni. Mala uri mo tolahai ola diana urine ke pai-peine i lalo aana mau-meuringe i'omu, nge omu ke si lae diana eena. Na omu sai eehu eeni hue-huei ola diana i lalo aana mau-meuringe i'omu aana omu manata'inie oto a Jisas Kraes Aalaha ikie. Ta'e mala uri nga iini nge e ka'a to'o aana ike mo tolahai ola ngeena i lalo aana mau-meuringe ingeie, iinoni ngeena e urihana mola iinoni e ka'a sai lio kohi ike, wa maana e ulu to'ohuu. E pulongosie oto uri a God ni e hoda rere'a aana mwaanie mo ooraha'aanga ingeie i na'o.
10 Oto e lae otoi diana, maeni eesiku maa'i, uri hunie omu ke asu a'aila'a lo'u hunie omu ke haata'inie uri a God e tohungei lio hilisi'omu oto nana maraana. Omu ke haata'inie uri e soi'omu mei i saana to'ohuu aana mo tolahai ola diana aana mau-meuringe i'omu. Na mala uri omu kei esu urine, omu sa'a he'i lae takalo lo'u mwaanie tala oodo, wa omu ke tataro aana laenga i sulie. 11 Oto a God ke si tohungei tola koni'omu oto ta'au i Lengi aana walumalau haalu nge e sa'a mango lo'u. Walumalau ngeena, a Jisas Kraes Aalaha ikie na a Ha'a-uuritaka, nge e aalaha haahie.
12 Nou saie uri omu saenanau taane oto aana walu ola ngeena, na omu ko uure ma'uta'a no'one pe'ie mo wala to'ohuu nge ha'a-uusulilemiu e lae aani. Ta'e ma'alana ke urine, ne kei lae pe'i ha'a-ha'a-aamasito'o'omu lo'u eeni suli maholo. 13 Aana no ko lo'onga'i uri e lae oto i diana hunie ne ke ha'a-ha'a-aamasito'o'omu aana walu ola ngeena maholo no ko meu-meuri ue, mwaanie omu pulongosi'i mola. 14 A Jisas Kraes Aalaha ikie e haata'inie oto hunieu uri pongiku mai aano i leu e ka'a tewa oto. 15 Oto ne kei eri'apasie uri omu ke su'uri pulongosie walu ola ngeena i puriku aana ne kei mae mwaani'omu.
Mo Hurula'aa Kire Taroha'inie Mola Tataroha To'ohuu
16 Maholo i'emeelu mo hurula'aa melu ha'arongo'omu aana uri a Jisas Kraes Aalaha ikie kei ooli lo'u mei pe'ie nanamanga paine, melu ka'a talei ere ike mola i sulie mo laladonga ta'ewau. !Ha'ike! Melu leesie oto aana maameelu uri a Kraes e to'o aana paineha'ana nanamanga a God. 17 A God Mama'a e tohungei ha'apaina'aa satana Kraes, aana walana Iini E Paine Liutaa e soi ha'amanikulu'aa a Kraes aana e te'uri, “A kaleku ni oto ienini, iini nou tohungei saeto'o aana oto liutaa.” 18 I'emeelu maraameelu oto, melu rongoa mei wala ngeena e lae mai uure ta'au i Lengi maholo melu ii'o pe'ie a Jisas ta'au i lengine toloi henue maa'i.
19 Aena mo olana, nge melu si tohungei hiiwalaimoli oto liutaa aana nga moi taa nge mo propet kire unu-unu'i. Oto kei tohungei diana lo'u liutaa uri hunie i'omu no'one omu ke pwaarongo i sulie mo ere-erenga mo propet, aena aana mo ere-erenga ngeena domana oto nga raa-raa ko raangie lehu e tohungei rodohono. Oto omu ke pwaarongo i sulie mo ere-erenga ikire ngeena lae hule i wa'alie aana hai dinge a Kraes kei hule lo'u na rarangana ke si raangie saemiu. 20 Na e tohungei roro'a oto liutaa hunie omu ke lio saie uri nga ta'a-ta'a mei wala nge mo propet kire uusue i laona Uusu-uusu Maa'i, e ka'a uusue ike i sulie nga mei ne'isaenga ingeie mola maraana. 1:20 Erenga ni Krik e ka'a tohungei matapwa ike i leu, na ohe ne'isaenga aana tatala ienini e lae mola uuri. “Na e tohungei roro'a oto liutaa hunie omu ke lio saie uri nga iini e sa'a roro'a lae ike i sulie lo'onga'inge ingeie maraana maholo ko lado luhesie lo'onga'inge aana mo ere-erenga mo propet, ta'e pe'ie saenanaunge a Li'oa Maa'i ha'alaa.” 21 Aana mo propet ngeena, kire ka'a unue ike nga ta'a-ta'a mei wala tohude, ta'e a Li'oa Maa'i nge ko da kire ko unu tahanga'inie ne'isaenga a God.

1:20 1:20 Erenga ni Krik e ka'a tohungei matapwa ike i leu, na ohe ne'isaenga aana tatala ienini e lae mola uuri. “Na e tohungei roro'a oto liutaa hunie omu ke lio saie uri nga iini e sa'a roro'a lae ike i sulie lo'onga'inge ingeie maraana maholo ko lado luhesie lo'onga'inge aana mo ere-erenga mo propet, ta'e pe'ie saenanaunge a Li'oa Maa'i ha'alaa.”