Pwèmyé
Lèt-la Pòl Ékwi Bay
Timòfi
I sé zapòt Pòl ki ékwi lèt sala patan i té asou katyenm voyaj li ka pwéché Bon Nouvèl-la. Timòfi té jan plas Listra èk i té ka wépwézanté Pòl adan légliz Tèsalonnika-a, Kòrint, Filipay épi Èfésòs. Pòl ékwi pwèmyé lèt li bay Timòfi patan i té Masédonnya. I kwè i té nésésè pou kité Timòfi Èfésòs paski la té benyen fo titja an vil sala.
Avan Pòl té kité Èfésòs i té ja vèti sé ofisyé légliz-la kon sa la té kay ni fo titja. Adan té kay sòti anpami sé ofisyé légliz-la menm, épi yo té kay mété an djiyon asou légliz-la (Twavay 20:29, 30). Nou wè adan lèt sala mannyè sa Pòl té di kay fèt-la fèt pou vwé. I sanm sé fo titja sala té ni tan kwennen an chay an sé madanm an légliz-la.
Lèt sala moutwé nou aklè kòlifikasyon-an an ofisyé ki ka kondwi zafè légliz-la épi sé lézòt ofisyé légliz-la sipozé ni. An lèt sala nou wè mannyè Pòl sipòté sé sa ki ka kondwi an légliz-la, épi nou wè mannyè pou palé ba yo lè yo fè an bagay ki pa bon. Osi byen nou wè mannyè Bondyé sové nou pa lagwas. Pòl moutwé nou osi sé yon sèl nonm ki ka mennen nonm épi Bondyé ansanm, épi nonm sala sé Jézi Kwi. I di nou osi pou èspéyé pou dènyé tan-an lè Jézi Kwi kay witounen-an.
1
Mwen Pòl ka ékwi lèt sala. Bondyé, ki sé sovè nou, épi Jézi Kwi, ki sé èspwa nou, konmandé ki mwen sa vini yon zapòt Jézi Kwi. Mwen ka ékwi bay Timòfi, ki vwéman menm kon gason mwen an lafwa. Mwen ka mandé Bondyé Papa nou, épi Jézi Kwi, Senyè nou, pou baʼw lagwas, mizéwikòd épi lapé.
Pòl Ka Vèti Timòfi Konsèné Moun Ki Ka Enstwi Pawòl Ki Pa Vwé
Mwen vlé ou wèsté an vil Èfésòs, menm kon mwen té konmandéʼw lè mwen té asou chimen pou alé péyi Masédonnya. Adan sé moun-an ki la-a ka enstwi an chay pawòl ki pa vwé, épi mwen vlé ou konmandé yo pou doubout sé bagay sala. Di yo pou doubout di listwa ki ka sanm akwèdi i vwé èk i pa pyès vwé. Sé pa pou zòt gaspiyé tan zòt ka étidyé non tout sé jennenwasyon sala, zòt pa menm sav si i vwé. Paski sé bagay sala ka mennen an chay chikann épi yo pa ni pyès bennéfis an twavay Bondyé. Sèl mannyè ou sa konnèt plan Bondyé sé lè ou mété lafwaʼw an li. Sa nou ka ankouwajé sé pou zòt enmen yonn a lòt, épi sèl mannyè on moun sa fè sa sé si i ni an tjè ki nèt, an bon konsyans épi lafwa ki onnèt. An chay nonm ja tounen do yo asou sé bagay sala épi yo ja pèd chimen yo padan yo ka palé tout sé kouyontwi sala. Yo vlé vini titja ki ka enstwi lwa Bondyé. Mé magwé yo ka enstwi épi tèlman konfyans, yo pa sa konpwann pawòl yo menm ében sé bagay-la yo ka enstwi lézòt-la.
Nou sav lwa-a bon si nou ka sèviʼy mannyè nou sipozé. Nou sav osi lwa pa fèt bay nonm ki bon, mé sé bay moun ki ka kasé lwa épi moun ki ka viv an dézobéyisans, moun ki pa ka sèvi Bondyé épi pou péchè, épi pou nonm ki pa ka viv an lavi ki nèt épi sa ki pa mélé épi bagay Bondyé, bay nonm ki ka tjwé manman ében papa, bay nonm ki ka tjwé moun, 10 pou nonm épi fanm ki ka fè tout kalité malpwòpté ansanm, pou nonm ki ka kouché épi nonm kon yo, pou sa ki ka fòsé lézòt an èslavay, pou moun ki ka manti épi ki ka bay fo témwen, ében sa ki ka fè anyen ki kont sa Bondyé di pou enstwi. 11 Lavéwité sala ou kay jwenn adan Bon Nouvèl-la Bondyé ban mwen pou mwen sa annonsé-a. Sa sé Bon Nouvèl konsèné Bondyé ki si tèlman gwan èk ki ni tout bennédiksyon.
Pòl Ka Wimèsyé Bondyé Pou Konpasyonʼy
12 Mwen wimèsyé Jézi Kwi, Senyè nou, paski i ban mwen kouway épi i konsidiwé mwen kon an moun ki ni asé lafwa épi i ja ban mwen dwa-a pou mwen sa fè twavay li. 13 Magwé mwen té an nonm ki ja palé kont Bondyé épi mwen ja pèsikité ich li épi mwen té an bwital nonm, Bondyé té ni konpasyon asou mwen paski lè mwen fè sé bagay sala mwen té inyowan épi mwen pa té ka kwè. 14 Lagwas Bondyé té vidé asou mwen abondantman, ansanm épi lafwa épi lanmityé-a ki an Jézi Kwi-a.
15 Jézi Kwi vini an latè sala pou sové péchè. Sa sé on bagay ki vwé épi tout moun ni pou aksèptéʼy. Épi sé mwen ki pli mové anpami sé péchè-a. 16 Épi sé pou menm wézon sala Bondyé té ni konpasyon asou mwen. Kon sa an mwen menm, ki pli mové an sé péchè-a, Jézi Kwi pé moutwé tout pasyans li, kon an ègzanp bay tout sa ki kay kwè an li épi wisivwè lavi étonnèl. 17 Bondyé sé wa pou tout tan — i pa kay janmen mò, pyèsonn pa sa wèʼy, épi sé li yonn ki Bondyé — annou ba li lonnè épi adowéʼy pou lavi diwant. Ensiswatil.
18 Bon, Timòfi, ich mwen, sa sé konmandman mwen baʼw: Goumen byen an sé batay Senyè-a. Sé pwòfèt Bondyé-a té ja di nou ou kay goumen byen. 19 Pa janmen pèd lafwa an Bondyé épi ni an bon konsyans. Adan nonm ja widjèkté sé pawòl sala épi yo ja détwi lafwa yo. 20 Anpami yo sé Iménéyòs èk Alèkzanda. Mwen ladjé yo an lanmen Satan. Sa kay moutwé yo an lison paski yo pa sipozé palé kont Bondyé.