Dézyenm
Lèt-la Pòl Ékwi Bay Légliz
Kòrint-lan
Sété zapòt Pòl ki ékwi lèt sala. An koumansman lèt sala nou apwann Pòl té adwésé lèt-la bay légliz-la ki té an vil Kòrint-lan épi bay tout moun ki ka kwè an Jézi ki ka wèsté an tout pawès Akéya. Lèt sala té ékwi apipwé senkant senk lanné apwé Jézi té vini asou latè-a.
Tan sala la té ni fo titja ki té vini an légliz Kòrint-lan. Sé fo titja sala té ka kwèsyonnen kawaktè Pòl épi yo té vlé sav ki moun ki ba li dwa-a pou i té sa kwiyé kòʼy an zapòt. Wézon-an yo té vlé sav sa-a sé sa: Pòl té ja fè an plan pou vini oti légliz Kòrint-lan dé fwa, mé pli ta i chanjé plan sala épi i té dakò pou vini oti yo yon sèl fwa pito, mé sété antansyonʼy pou té sa wèsté épi yo an bon lavi tan. Pou lapéti sa sé fo titja sala di, an moun pa sa mété konfyans an sa Pòl ka di paski mi i té ja fè yon plan épi apwézan i chanjéʼy èk i fè an lòt plan. Yo di osi, i pa an zapòt pou vwé épi i té ka pwan adan sé lajan-an i té anmasé bay sé pòv Jérouzalèm-lan pou kòʼy.
Pòl mandé légliz-la pou konsidiwé mannyè i té toujou ka viv onnèt anpami yo. I pa té janmen fè bagay an séwan épi i di yo osi, konmisyon salvasyon-an i mennen ba yo-a sé lavéwité. I di yo, kon yo ka fè pwépawasyon pou wisivwèʼy-la, yo kay ni pou fini anmasé lajan-an yo koumansé anmasé dépi lanné pasé-a bay sé pòv-la ki an légliz Jérouzalèm-lan. I di yo osi, yo kay ni pou mété sé fo titja sala ki ka mété twaka anpami yo-a an plas yo.
Pòl vèti yo pou pa pwan sé bagay-la i ka ékwi yo-a kon an blag, paski i menm byen sèwyé.
1
Sé mwen Pòl, ki sé an zapòt Jézi Kwi kon Bondyé té vlé, ki ka ékwi lèt sala. Fwè nou Timòfi la épi mwen osi. Mwen ka ékwi lèt sala bay sé jan légliz Bondyé-a ki an vil Kòrint-lan épi tout sé ich Bondyé-a ki an tout sé vil-la ki an pawès Akéya. Mwen ka mandé Bondyé Papa nou épi Jézi Kwi Senyè nou pou bay zòt lagwas épi lapé.
Bondyé Vlé Konsolé Nou Tout
Tout lonnè sé sa Bondyé. Sé li ki Papa Jézi Kwi, sé li ki Papa-a ki ni tout mizéwikòd-la, épi sé li ki ka konsolé nou tout. Bondyé ka konsolé nou an tout twakasman nou. Épi kon i ka konsolé nou-an, nou sa konsolé lézòt an népòt twaka yo pé ni. Nou ka konsolé yo menm kon Bondyé ja konsolé nou. Ou pé asiwé sa, pli nou soufè pou lapéti Jézi, sé pli Bondyé kay sèvi Jézi Kwi pou sa konsolé nou. Népòt lè nou an twaka, nou ka soufè tout sé bagay sala pou konsolé zòt épi sové zòt. Menm kon Bondyé konsolé nou, i kay konsolé zòt osi. Sa kay bay zòt pasyans épi i kay fè zòt diwé an sé menm soufwans-lan nou ka soufè-a. Konfyans-lan nou ni an zòt-la pa sa janmen soukwé, paski nou sav lè zòt soufè kon nou ja soufè-a, Bondyé kay konsolé zòt menm kon i ja konsolé nou.
A menm lè-a, mwen vlé zòt sav, fwè épi sè, mizi soufè nou soufè an pawès Écha. Sé twaka-a nou té ni-an té tèlman mové mwen pa wè yon mannyè nou té kay sa diwé. Nou té jik kwè nou té kay mò. Pou byen diʼw, an tjè nou menm nou santi akwèdi nou té ja kondanné pou mò. Mé sa té fèt pou moutwé nou an lison kon sa nou pa ni pou dépan asou kò nou, mé nou sipozé dépan asou Bondyé-a ki ka wésisité sa ki ja mò-a. 10 I ja chapé nou an djòl lanmò menm, épi i kay kontiné chapé nou. Épi nou ja mété èspwa nou an Bondyé kon sa i kay sové nou ankò. 11 Zòt ka édé nou lè zòt ofè lapwiyè pou lapéti nou. Sé kon sa i kay yé. Tout sé lapwiyè-a moun ja ofè pou lapéti nou-an, Bondyé kay wéponn yo épi i kay benni nou, épi an chay kay wimèsyé Bondyé pou lapéti nou.
Wézon-an Pòl Chanjé Planʼy-lan
12 An tjè nou menm, nou sav an tout bagay nou ja fè an latè sala nou ja fèʼy épi an tjè ki onnèt épi san fòt, épi sé Bondyé ki ban nou tjè sala. Sé kon sa nou ja aji épi tout moun — èspwèsman épi zòt. Nou kontan an chay pou sa. Mé pou byen diʼw, sé lagwas Bondyé ki fè nou fè sa, épi sé pa épi lasajès nonm. 13 La pa ni anyen ki ékwi an pawabòl pou anpéché zòt konpwann sa mwen ékwi-a. Mwen ni èspwa-a yon jou zòt kay konpwann byen sa mwen vlé di zòt-la. 14 Menm si zòt pa fini konpwann nou apwézan, mé asou jou-a lè Senyè Jézi kay vini pou jijé-a, zòt kay kontan ban nou menm kon nou kontan bay zòt-la.
15 Mwen ni tèlman èspwa zòt kay kontan ban nou kon sa mwen ja jik fè plan pou vini wè zòt avan. Mannyè sala zòt kay jwenn bennédiksyon dé fwa. 16 Mwen ja fè plan pou vini wè zòt, lè mwen ka alé Masédonnya, épi lè mwen ka witounen osi. Mannyè sala zòt pé kay sa édé mwen kon mwen ka alé Joudiya-a. 17 Ès si zòt kwè mwen fè lidé mwen pou fè voyaj sala san katjilé? Lè mwen ka fè plan mwen, ès si zòt kwè mwen ka fèʼy pou plè mwen menm? Ès si zòt kwè mwen ka di “Wi! Wi!” lè sé “Non! Non!” mwen vlé di? 18 Menm kon i ni an Bondyé an syèl, mwen pa moun ki ka diʼw “wi” lè sé “non” mwen vlé di. 19 Silas, Timòfi épi mwen té ja di zòt konsèné Jézi Kwi Gason Bondyé. I pa yonn ki ka di “wi” lè sé “non” i vlé di. Jézi toujou ni yon sèl lidé. 20 Tout pwonmèt Bondyé ja janmen fè vini vwé an Jézi. Sé pou sa pou lapéti Jézi lè nou di “ensiswatil” nou ka diʼy pou bay Bondyé lonnè. 21 Bon, i sé Bondyé ki fè ni nou ni zòt doubout fò an Jézi, épi sé li ki ja mété nou apa osi. 22 Bondyé ja mété stanp li asou nou épi Lèspwiʼy an tjè nou pou ban nou asiwans-lan nou sé sa li tousèl.
23 Si mwen ka manti, Bondyé kay pini mwen. Wézon-an mwen pa té viwé Kòrint ankò-a sé paski mwen pa té vlé fè zòt soufè pli pasé mwen ja fè. 24 Mwen pa vlé fòsé zòt pou di zòt ki sa zòt oblijé kwè. Nou ka twavay épi zòt pou bay zòt djèwté paski zòt doubout fò an lafwa.