13
Sé Dènyé Vètisman-an
Sa sé pou twazyenm fwa-a mwen kay vini wè zòt, épi kon lévanjil-la di, “Dé ében twa témwen kay nésésè pou sipòté pyès akizasyon.” Asou dènyé voyaj-la mwen té fè-a, mwen vèti sé moun-an ki té ka fè bagay ki pa bon-an pou doubout sa yo ka fè-a. Apwézan kon mwen lwen zòt-la mwen ka vèti zòt menm mannyè-a. Kon sa lè mwen vini ankò, népòt moun ki ka fè sa ki pa bon kay ni pou péyé pou li kon zòt vlé sav nètaman si sé Jézi ki ka fè mwen palé-a. Jézi pa fèb lè i ka kowijé zòt, mé i fò anpami zòt. Yo té kwisifyé Jézi asou kwa-a lè i té fèb an lachèʼy, mé apwézan i ka viv pa pouvwa Bondyé. Nou fèb menm kon Jézi té fèb-la, mé zòt kay wè nou ka viv pa pouvwa Bondyé, menm mannyè Jézi té viv-la.
Gadé lavi zòt menm pou wè si zòt ka kwè pou vwé. Ègzanminé konsyans zòt. Ès si zòt pa ka wè Jézi Kwi ka viv an zòt? Si zòt pa sa wè sa, pitèt sa pa vwé. Mwen ni èspwa zòt kay dékouvè nou té fè byen menm anba lègzanmé sala. Nou ka pwédyé bay Bondyé kon sa zòt pa kay fè anyen ki pa bon. Mwen pa ka fè sa pou moutwé mwen sé sa mwen di mwen yé, mé pito mwen ka fè sa pou moutwé zòt mannyè pou fè sa ki dwèt, menm si zòt pa ka pwan mwen pou yon zapòt pou vwé. Sèl sa nou sa fè sé swiv lavéwité-a. Nou pa sa alé kont sa. Nou kontan lè zòt fò, menm si nou menm fèb. Nou ka pwédyé pou zòt sa vini pli fò toujou. 10 Mwen ka ékwi sé bagay sala bay zòt avan mwen vini wè zòt, kon sa lè mwen wivé mwen pa kay twò wèd lè mwen ni pou sèvi lotowité-a Senyè-a ban mwen-an. I ban mwen lotowité sala pou édé lafwa zòt pwofité, épi sé pa pou détwi zòt.
11 Fwè épi sè, kon mwen ka fini lèt mwen-an, mwen vlé di zòt pou widjèwté, mété lavi zòt annòd, kouté byen sa mwen ka di-a, viv byen épi yonn a lòt, viv an lapé, épi Bondyé ki sé Bondyé-a ki ni tout lanmityé épi lapé-a kay épi zòt.
12 Di yonn a lòt bonjou adan mannyè-a fwè èk sè sipozé fè-a. 13 Tout sé ich Bondyé-a ki isi-a voyé di zòt bonjou.
Mwen ka pwédyé kon sa Jézi Kwi kay kontiné bay zòt lagwas, épi Bondyé kay kontiné ni lanmityé pou zòt, épi Lèspwi Bondyé kay kontiné manché zòt ansanm épiʼy.