Lèt-la Pòl Ékwi
Bay Sé Légliz-la Ki An Péyi
Galécha-a
Sé Jwif-la sété an konpanni moun Bondyé té chwazi kon moun li, èk i té ba yo sèten lwa pou yo té swiv. Mé lè Bondyé voyé Jézi Kwi pou mò pou nou, i di sé Jézi yonn moun ni pou obéyi. Pòl sété an Jwif ki té ka tjenbé lwa sé Jwif-la. Touswit apwé Jézi mouté an syèl, Pòl té ka pèsikité sé moun-an ki té kwè an Jézi Kwi-a pou jis tan Bondyé mété lanmen anlèʼy, épi Pòl menm vini kwè an Jézi Kwi.
Bondyé chwazi Pòl pouʼy té vini on zapòt, on konmisyonnè ki ni pouvwa pou établi légliz. Pòl èk kanmawad li, Bannabas, té ja établi légliz an péyi Galécha lè yo alé la pou pwèmyé kou-a ay pwéché Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi. Kon Bon Nouvèl-la koumansé simen, an pil moun ki pa té an wilizyon Jwif-la vini kwè an Jézi Kwi.
Apwé Pòl kité Galécha, i apwann la té ni déotwa titja Jwif ki té ka twoublé lidé sé moun Galécha-a ki té konvèti tou fwé-a. Yo té ka di yo sipozé obéyi lwa sé Jwif-la pou yo sa vini dwèt douvan Bondyé, èspwèsman lwa-a ki di yo ni pou sikonsayz-la. Pwèmyé moun ki té sikonsayz sété Abrahanm, gwan gwanpapa lontan yo. Sikonsizyon sé an ti lopéwasyon sé Jwif-la ka fè tout ti gason. Yo ka koupé lapo-a ki kouvè bout pati yo-a.
Wézon-an sé titja-a té ka di sé jan Galécha-a té sipozé sikonsayz-la sé paski yo té pè sé Jwif-la ki pa tè kwè an Jézi Kwi-a. Yo té ka manti asou Pòl èk yo té éséyé fè sé moun-an tounen kont li.
Lè Pòl tann sa, i ékwi on lèt bay sé jan Galécha-a épi i di yo i pa nésésè pou obéyi lwa sé Jwif-la. I di yo si yo mété lafwa yo an Jézi tousèl, sé lè sala yo ka vini dwèt douvan Bondyé. Lafwa sala pa doubout asou anyen moun fè, mé i doubout fò asou lagwas Bondyé tousèl. Pòl di yo ankò yo ka wisivwè Lèspwi Bondyé épi lavi nèf-la lè yo mété lafwa yo an Jézi Kwi tousèl. Sé menm mannyè-a nou menm ka wisivwè lavi étonnèl lè nou mété lafwa nou an Jézi Kwi tousèl.
1
Lèt Pòl Ékwi Bay Sé Légliz Galécha-a
Sa sé mwen Pòl, yon zapòt, ki ka ékwi lèt sala. Sé pa nonm ki té chwazi mwen, ni Bondyé pa té voyé an moun chwazi mwen pou vini on zapòt. Mé sé Jézi Kwi menm èk Bondyé Papa-a ki té chwazi mwen pou fè twavay sala. Sé Bondyé ki té fè Jézi wésisité. Mwen épi tout sé fwè-a ki épi mwen-an ka voyé lèt sala bay sé légliz-la ki an péyi Galécha.
Nou ka mandé Papa Bondyé èk Senyè Jézi Kwi pou baʼw lagwas li èvèk lapéʼy. Jézi bay kòʼy pou mò pou péché nou pouʼy té sa délivwé nou anba sé movèzté-a ki an latè-a. I fè sa paski sé kon sa Bondyé Papa nou té vléʼy fèt. Annou lévé non Bondyé pou tout tan èk pou tout tan! Amèn.
La Ni An Sèl Bon Nouvèl
Mwen sipwi pou wè ki mizi vit zòt tounen do zòt asou Bondyé ki kwiyé zòt an lagwas li pou ni lavi étonnèl an Jézi Kwi. Épi zòt ja ka aksèpté an lòt kalité bon nouvèl. Mé pou diʼw lavéwité-a la pa ni pyès lòt kalité bon nouvèl. Mwen ka di sa paski la ni moun ki ka twoublé lidé zòt épi yo vlé chanjé Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi. Mé mwen ka diʼw, menm si nou menm ében on nanj ki sòti an syèl ka vin pwéché on bon nouvèl ki diféwan sa nou ja pwéché ba ou-a, kité Bondyé kondanné moun sala pou lanfè. Nou ja di sa épi nou ka diʼy ankò: Si pyès moun pwéché on bon nouvèl ki diféwan sa ou ja aksèpté-a, kité Bondyé kondannéʼy pou lanfè.
10 Ès ou kwè mwen ka di sa pou jwenn favè moun? Mé non! Sa mwen vlé sé favè Bondyé! Ès ou kwè mwen ka chaché pou moun kontan mwen? Si mwen té ka éséyé fè sa toujou, mwen pa té kay on sèvant Jézi Kwi.
Mannyè Pòl Vini On Zapòt
11 Kité mwen diʼw, fwè èk sè mwen, Bon Nouvèl-la mwen ka pwéché-a pa sòti an lanmen lézòm. 12 Mwen pa wisivwèʼy pa pyès moun, ni pyès moun pa moutwé mwenʼy. Sé Jézi Kwi menm ki fè mwen konnèt li.
13 Ou ja tann mannyè mwen té ka viv lè mwen té an wilizyon sé Jwif-la. Mwen té ka pèsikité sé moun légliz Bondyé-a san mwen té ni pityé anlè yo épi mwen té ka éséyé détwi yo nèt. 14 An wilizyon Jwif-la mwen té konnèt pli pasé tout sé Jwif-la ki té menm laj èk mwen-an. Mwen té pli cho pou tjenbé twadisyon gwan gwanpapa lontan nou.
15 Mé Bondyé té ni lagwas pou mwen, i té ja chwazi mwen dépi avan mwen té fèt épi i kwiyé mwen pou mwen té sa sèviʼy. 16 Kon sa lè lè-a té wivé, Bondyé fè mwen konnèt pou vwé ki moun gasonʼy Jézi Kwi yé, pou mwen té sa pwéché Bon Nouvèl-la bay sé moun-an ki pa Jwif-la. Mwen pa té alé koté pyèsonn pou yo té ban mwen konsèy, 17 ni mwen pa té alé an vil Jérouzalèm pou té wè sé moun-an ki té zapòt avan mwen-an. Mé mwen désann an péyi Arébiya menm lè-a èk apwé sa mwen viwé an vil Danmaskòs. 18 Twa lanné apwé sa mwen mouté Jérouzalèm pou mwen té sa jwenn épi Pita, èvèk mwen wèsté épiʼy pou kenz jou. 19 Mwen pa wè pyès lòt zapòt apa di Jémz, fwè Senyè-a.
20 Sa mwen ka ékwi-a sé lavéwité. Bondyé menm konnèt mwen pa ka manti.
21 Apwé sa, mwen alé an péyi Siriya èk Silisiya. 22 An tan sala sé manm légliz Jézi Kwi-a ki an péyi Joudiya-a pa té konnèt mwen paski yo pa té janmen wè mwen. 23 Sèl sa yo té konnèt sé sa yo té ja tann moun ka di konsèné mwen. Yo té ka di, “Nonm sala té ka fè nou soufè paski nou té mété lafwa nou an Jézi Kwi. Mi atjwèlman i ka pwéché menm Bon Nouvèl-la i té ka éséyé pou détwi-a.” 24 Épi yo lévé non Bondyé pou lapéti twavay-la i té fè an lavi mwen-an.