Lèt-La Yo Ékwi Bay
Sé Hibrou-a
Moun-an ki ékwi lèt sala té vlé ankouwajé sé Hibrou-a ki kwè an Jézi Kwi-a. Yo té ka fè lidé pou abandonnen lafwa yo paski yo té ka jwenn tèlman pèsikasyon. I moutwé yo aklè ki sé Jézi Kwi ki moun-an Bondyé té pwonmèt pou voyé-a. I di yo sé Jézi ki Gason Bondyé, èk sé li ki té la dépi an koumansman-an. Soufwans-lan i soufè-a fèʼy apwann ki mannyè pou obéyi Bondyé. Jézi pli enpòtan pasé sé pwòfèt lontan-an, pasé sé nanj-lan, èk jis pasé Moziz. Bondyé déklawé ki Jézi sé on pwèt pou tout tan, èk i adan an klas ki pli ho pasé tout sé pwèt vyé Tèstèman-an. Jézi Kwi mò pouʼy té sa chapé nou anba péché, lanmò èk lapè. Sé sakwifis-la sé pwèt-la té ka ofè an tan lontan-an sété yon ti lonbwaj bon salvasyon-an Jézi Kwi té ban nou kon pli ho chèf pwèt nou.
Moun-an ki ékwi lèt-la sèvi sé jan lontan-an ki té ni lafwa-a kon ègzanp pou té moutwé sé Hibrou sala mannyè i enpòtan pou tjenbé lafwa yo fò. I di yo sé pou yo kité zyé yo asou Jézi pou yo sa aksèpté soufwans yo èk pasyans.
1
Bondyé Sèvi Gasonʼy Pou Palé Bay Moun
An tan lontan, Bondyé té palé bay gwan gwanpapa lontan nou. I té sèvi sé pwòfèt-la pouʼy té ba yo konmisyonʼy, èk i voyé konmisyon sala souvan épi an diféwan mannyè. Mé an sé dènyé jou sala i ja sèvi Gasonʼy pou palé ban nou. Sé li Bondyé sèvi pou té fè tout bagay. Sé li Bondyé chwazi èk i pasé tout bagay ba li. An li nou ka wè klèté Bondyé, èk lè nou wè Gason-an, sé Bondyé menm nou wè. I ka tjenbé tout bagay ansanm èk pouvwa pawòl li. Lè i fini nétwayé péché lézòm, i asid an syèl asou lanmen dwèt Bondyé, gwan wa-a.
Gason Bondyé Ni Pli Pouvwa Pasé Sé Nanj-lan
Bondyé fè Gason-an tèlman pli enpòtan pasé sé nanj-lan, menm kon non-an Bondyé ba li-a tèlman pli enpòtan pasé sa yo-a. Sé pou wézon sala Bondyé pa janmen di pyès an sé nanj li-a:
“Ou sé Gason mwen,
jòdi-a mwen ka fè moun sav mwen sé Papaʼw.”
Ni Bondyé pa janmen di konsèné pyès sé nanj li-a:
“Mwen kay vini Papaʼy,
èk i kay vini Gason mwen.”
Mé lè Bondyé té pawé pou voyé pwèmyé Gasonʼy-lan an latè-a, i di:
“Sé pou tout nanj mwen adowéʼy.”
Lè Bondyé té ka palé konsèné sé nanj-lan, i di:
“Bondyé fè sé nanj li-a menm kon van,
i fè yo sèvant ki menm kon flanm difé.”
Mé lè Bondyé té ka palé bay Gason-an, i di:
“Bondyé, ou kay kondwi pou tout tan épi tout tan!
Ou kay kondwi sé moun ou-an san pwéféwans.
Ou enmen wè moun fè sa ki dwèt èk ou hayi wè moun fè sa ki pa bon.
Sé pou wézon sala Bondyé ki Bondyéʼw-la ja chwaziʼw.
I baʼw pli tjè kontan èk on plas ki pli ho
pasé sa i bay sé kanmawad ou-a.”
10 Bondyé di ankò:
“Senyè, sé ou menm ki fè latè-a dépi an koumansman-an.
Ou fè syèl-la èk lanmenʼw menm.
11 Yo kay dispawèt, mé ou menm kay wèsté pou tout tan.
Syèl-la èk latè-a kay vini vyé menm kon an had.
12 Ou kay pliyé yo menm kon an chimiz,
èk ou kay chanjé yo menm kon moun ka chanjé had yo.
Mé ou menm pa ka janmen chanjé,
èk laviʼw pa ka janmen bout.”
13 Bondyé pa janmen di pyès an sé nanj li-a:
“Asid asou lanmen dwèt mwen,
jis tan mwen fè lèlmiʼw
tounen an ti ban pou mété pyéʼw.”
14 Ében ki sa sé nanj-lan yé? Yo sé lèspwi ki ka fè twavay Bondyé, èk Bondyé voyé yo pou édé sé moun-an ki ni pou wisivwè salvasyon-an.