Lèt-la
Joud
Ékwi-a
Sété Joud ki ékwi lèt sala. I kwiyé kòʼy an sèvant Jézi Kwi. Joud sé fwè Jémz-lan ki té gwo chèf légliz Jézi-a ki té Jérouzalèm-lan (Twavay 12:17, 15:13). I té osi fwè Jézi Kwi a koté manmanʼy (Mafyou 13:55; Mak 6:3; Galécha 1:19). Si Jémz sété fwè Jézi, sa vlé di Joud menm té fwè Jézi osi. Pitèt wézon-an Jémz pa té kwiyé kòʼy fwè Jézi-a sé paski i sété an nonm ki ka abésé kòʼy an chay.
An koumansman twavay Jézi asou latè sala, sé fwèʼy-la pa té ka kwè an li. Yo vini kwè an li apwé wézèwèksyon-an. Pitèt Joud sé yonn an sé nonm-lan Pòl té mansyonnen an 1 Kòrint 9:5 lè i té palé konsèné sé fwè Senyè-a épi madanm yo.
Lèt sala Joud ékwi-a adwésé menm sé bagay-la zapòt Pita adwésé an dézyenm lèt li-a. I palé kont sé fo titja-a ki sèvi libèté-a yo ni-an épi lagwas-la Bondyé ka bay lib-la kon an lisans pou fè malpwòpté. An lèt sala osi Joud ankouwajé sé moun-an ki ka li lèt sala pou mété konfyans yo an lavéwité-a yo ni an Jézi Kwi-a. I di yo sé pou yo sé témwen pou lavéwité-a épi sé pou yo gadé pou genyen viwé sé sa lafwa yo té ja ka vini fèb-la.
1
Sé mwen Joud ki sé sèvant Jézi Kwi épi mwen sé fwè Jémz. Mwen ka ékwi lèt sala bay tout sa Bondyé ja kwiyé pou viv an lanmityé li menm Papa-a, bay tout sa Jézi Kwi ja pwézèvé-a.
Mwen ka mandé Bondyé pou bay zòt pli an pli mizéwikòd, lapé épi lanmityé.
Fo Titja Épi Sa Ki Kay Wivé Yo
Sé jan mwen-an mwen kontan an chay-la, magwé mwen té vlé ékwi zòt tèlman konsèné salvasyon-an nou ni-an, mé mwen twouvé i nésésè pou ékwi pou ankouwajé zòt pou goumen wèd pou lafwa-a Bondyé bay sé moun li-a yon sèl fwa pou tout tan-an. Paski adan nonm Bondyé té ja matjé pou kondanné tjèk tan ki pasé vini anpami zòt, san zòt sav. Sa sé nonm ki pa ka kwè an Bondyé, ki ja sèvi lagwas Bondyé nou-an kon an lisans pou viv vyé lavi. Épi yo di kon sa Jézi Kwi, sèl mèt épi Senyè nou ni-an, pa té janmen mèt.
Magwé zòt konnèt tout sé bagay sala, mé mwen vlé fè zòt chonjé. Senyè-a délivwé sé moun li-a sòti Éjip, mé apwé sa i détwi adan sé manmay Izwayèl-la ki pa té kwè an li-a. Épi sé nanj-lan ki pa té wèsté an pozisyon-an Bondyé té ba yo-a mé kité kay yo menm-lan, Bondyé ja anchenné yo épi chenn ki pa ka kasé pyès, adan nwèsè pou jijman asou dènyé jou-a. An menm mannyè-a sé jan vil Sòdonm épi Gomòra-a èk sé vil-la ki té oliwon yo-a plen kò yo èk vyé lavi épi antanmé tout sòt kalité malpwòpté. Yo la kon an ègzanp pou tout sa ki kay soufè pinisyon difé-a ki pa ka fini pyès-la wè.
An menm mannyè-a toujou, sé moun sala ki ka wévé-a péché kont kò yo menm. Yo pa ni pyès wèspé pou lotowité Senyè-a, épi yo ka ensilté sé lèspwi-a ki ni lotowité anho-a. Mé jik Michèl, chèf sé nanj-lan, lè i té ka chikannen épi Denmou-an konsèné kò mò Moziz-la, pa janmen di anyen ki pa té vwé kont Denmou-an, mé i di kon sa, “Senyè-a ja konmandéʼw pou doubout sa ou ka fè-a.” 10 Mé wannman sé nonm sala ka di tout kalité vyé pawòl ensiltan asou bagay yo pa menm konpwann. Épi menm sé bagay-la yo konnèt kon zannimo mawon, sé menm sé bagay sala ki kay détwi yo. 11 I kay byen téwib pou yo, paski yo swiv menm chimen épi Kén. Pou lapéti lajan, yo fè menm lèwè-a Balanm té fè-a. Yo ja lévé wévòt menm kon Kora té fè, épi yo péwi menm kon Kora té péwi-a.
12 Lè sé manm légliz-la asanblé ansanm ka manjé kon lakoutim, sé moun sala la, menm kon an tjò kayè ki ka koulé an batiman. Yo san hont, yo ka gadé apwé kò yo tousèl. Yo menm kon nwaj ki pa ka mennen lapli, van-an ka chayé alé. Yo menm kon pyé fwi ki pa ka pòté, pa menm an sézonʼy. Yo menm kon pyé bwa tout wasin i ja haché épi i ja mò nèt. 13 Yo menm kon sé gwo lanm lanmè-a, yo ka voyé vyé tjim épi sé vyé twavay honté yo-a. Yo menm kon étwal filé. An plas ja pwépawé ba yo pou tout tan adan fon nwèsè-a menm.
14 Inòk, sètyenm jennenwasyon Adanm, té palé pawòl Bondyé konsèné sé nonm sala, i di, “Gadé! Senyè-a ka vini épi plizyè mil sé nanj li-a 15 pou jijé tout moun. I kay pini sé moun-an ki pa ka kwè an li-a, pou tout sé mové bagay-la yo ja fè-a épi tout sé mové pawòl-la sé moun-an ki pa ni Bondyé an lavi yo-a ka di kont li menm Bondyé-a.”
16 Sé moun sala ka toujou bougonnen épi yo toujou ka wè fòt lézòt moun. Yo ka swiv vyé dézi lachè yo. Yo ka bavadé konsèné kò yo, épi yo ka flaté moun pou yo sa pwan lavantay asou yo.
Tjenbé Wèd
17 Mé sé jan mwen-an mwen kontan an chay-la — chonjé sé bagay-la sé zapòt Senyè nou Jézi Kwi-a té di kay fèt avan sé bagay sala té vin fèt-la. 18 Yo té di zòt kon sa, “An dènyé tan-an la kay ni moun ki kay pwan zòt sèvi wizib épi ki kay kité dézi lachè-a kondwi yo.” 19 Sé moun sala ja mété an chay dézagwéman anpami sé ich Bondyé-a, yo ka swiv dézi lachè-a, épi Lèspwi Bondyé pa ka viv andidan yo.
20 Mé zòt sé jan mwen-an mwen kontan an chay-la, bati kò zòt asou lafwa-a Bondyé bay zòt-la. Pwédyé menm kon Lèspwi Bondyé ka kondwi zòt. 21 Tjenn kò zòt an lanmityé-a Bondyé ni pou zòt-la kon zòt ka èspéyé lavi étonnèl-la Senyè nou Jézi Kwi kay bay zòt-la paski i ni tjè fèb pou zòt.
22 Sé pou zòt ni konpasyon asou sé sa ki an dé lidé toujou-a. 23 Hapé adan sòti an difé-a épi sové yo, èk ni konpasyon asou sé lézòt-la kon moun ki ka pòté Bondyé wèspé. Mé sé pou zòt hayi jik sé had-la ki nwèsi épi lachè-a.
Lapwiyè
24 Bon, pou li ki ka anpéché zòt tonbé-a épi ki kay pwézanté zòt san défo an klèté pwézans li épi an chay djèwté-a 25 — sa sé sèl Bondyé-a, ki sèvi Jézi Kwi Senyè nou pou sové nou-an — tout klèté sé sa li. Sé li ki wa, sé li ki ka kondwi tout bagay épi sé li ki ni tout lotowité dépi avan tan koumansé épi apwézan èk pou tout tan. Ensiswatil.