Liv Bon Nouvèl-la
Mafyou
Ékwi-a
Liv Bon Nouvèl-la Mafyou té ékwi-a ka moutwé nou sé Jézi ki sovè-a Bondyé tè pwonmèt pou voyé-a. Tout pwonmèt Bondyé té fè bay sé moun li-an té fèt an Jézi. Sé pa té pou sé Jwif-la tousèl i té vini, mé i té vini pòté Bon Nouvèl-la bay tout moun, èk i mò pou sové yo.
Tout bagay byen wanjé an liv Mafyou-a. I koumansé èk jennenwasyon Jézi. Èk i ka di nou mannyè Jézi té fèt. I ka di nou mannyè Jan Batis té batizéʼy èk mannyè Denmou té tantéʼy. I wakonté twavay li an Galili, mannyè i té ka enstwi sé moun-an èk mannyè i té ka djéwi yo. Apwé sa, i kité Galili èk i alé Jérouzalèm. Èk liv-la ka di nou sa ki pwan kou dènyé simenn li asou latè-a jis tan yo kwisifyéʼy asou kwa-a, mé i viwé wésisité.
Liv sala ka moutwé nou sé Jézi ki titja-a ki anho tout titja. Sé li ki ni tout lotowité pou èspliké lwa Bondyé bay moun èk pou èspliké mannyè Bondyé ka kondwi sé moun li-an. Pwèskè tout sa i té di sépawé an senk diféwan pòsyon: (1) La ni pwèchmanʼy asou mòn-an. (2) I enstwi douz disip li-a konsèné twavay-la i voyé yo fè-a. (3) Pawabòl konsèné kondwit Bondyé. (4) I ka fè nou konnèt mannyè sé moun-an i ka kondwi-a sipozé viv. (5) Jézi enstwi konsèné lè tan-an kay bout èk lè i kay vin kondwi an latè-a.
1
Jennenwasyon Jézi Kwi
Jézi Kwi sé désandan Wa David épi désandan Abrahanm. Mi non jennenwasyonʼy:
Abrahanm sété papa Ayzak, èk Ayzak sété papa Jakòb. Jakòb sété papa Jouda èk sé fwèʼy-la. Jouda sété papa Pérèz épi Zéra — non manman yo sété Tama. Pérèz sété papa Hèzròn. Hèzròn sété papa Ranm. Ranm sété papa Aminadab. Aminadab sété papa Nachòn. Nachòn sété papa Salmòn. Salmòn sété papa Bowaz — non manmanʼy sété Rahab. Bowaz sété papa Obèd — non manmanʼy sété Rouf. Obèd sété papa Jèsi. Jèsi sété papa Wa David.
Wa David sété papa Sòlomonn — manman Sòlomonn sété madanm Ouraya avan i sété madanm David. Sòlomonn sété papa Réyobowanm. Réyobowanm sété papa Abija. Abija sété papa Asa. Asa sété papa Jéhòchafat. Jéhòchafat sété papa Joranm. Joranm sété papa Ouzaya. Ouzaya sété papa Jofanm. Jofanm sété papa Ahaz. Ahaz sété papa Hèzèkaya. 10 Hèzèkaya sété papa Mannasa. Mannasa sété papa Amonn. Amonn sété papa Josaya. 11 Josaya sété papa Jèkonnaya épi sé fwèʼy-la. I fè yo menm tan lèlmi-an té mennen sé jan Izwayèl-la vil Babilonn kon pwizonnyé.
12 Apwé yo mennen yo Babilonn: Jèkonnaya fè Chyèltyèl. Chyèltyèl sété papa Zèròbabèl. 13 Zèròbabèl sété papa Abyoud. Abyoud sété papa Èlyakim. Èlyakim sété papa Azò. 14 Azò sété papa Zadòk. Zadòk sété papa Akim. Akim sété papa Èlyoud. 15 Èlyoud sété papa Éliyéza. Éliyéza sété papa Matan. Matan sété papa Jakòb. 16 Jakòb sété papa Jozèf. Jozèf sété mawi Mari, ki sété manman Jézi Kwi, wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a.
17 La té ni katòz jennenwasyon sòti dépi Abrahanm pou wivé David, katòz sòti dépi David pou jis tan lèlmi-an té mennen yo alé Babilonn, épi dépi an tan Babilonn pou wivé an tan Jézi Kwi té ni katòz jennenwasyon.
Mannyè Jézi Kwi Fèt
(Louk 2:1-7)
18 Annou wè mannyè Jézi Kwi fèt. Manmanʼy, Mari, té fiyansé épi an nonm yo té ka kwiyé Jozèf, mé i té fi toujou lè i twouvé kòʼy ansent pa pouvwa Lèspwi Bondyé. 19 Lè Jozèf vin konnèt Mari té gwo bouden, i té ka chaché an mannyè pouʼy pa té mayé fi-a. I té vlé fèʼy pou moun pa té konnèt, pou Mari pa té twapé kòʼy hont, paski i sété an nonm ki té dwèt an tout sa i ka fè.
20 An jou òswè paditan Jozèf té ka konsidiwé sa, an nanj Bondyé vin palé ba li adan an wèv. I diʼy, “Jozèf, désandan Wa David, ou pa bizwen pè mayé Mari paski ti manmay-la i ni an boudenʼy-lan, i la pa pouvwa Lèspwi Bondyé. 21 Mari kay fè an ti gason, ou kay bay nonʼy Jézi,* Jézi Non Jézi vlé di, “Senyè-a ka sové.” paski sa vlé di Bondyé kay sové sé moun li-an hòd péché yo.”
22 Épi tout sa Bondyé té fè pwòfèt-la di-a vin fèt vwé. I té di, 23 “An fi kay vini gwo bouden épi i kay fè an ti gason épi yo kay kwiyéʼy Imannyouwèl” — sa vlé di, “Bondyé épi nou.”
24 Lè Jozèf lévé, i fè sa nanj-lan diʼy fè-a. I pwan Mari épi i mayéʼy, 25 mé i pa té kouché épiʼy avan ti gason-an té fèt, épi Jozèf bay non gason-an Jézi.

*1:21 Jézi Non Jézi vlé di, “Senyè-a ka sové.”