Yakuba
Kuma Kan Mɛn ye Kitabu Ɲin Kɔndɔ
Kitabu ɲin ye bataki le ri mɛn farani Yakuba la. A ka ɲin sɛbɛ Yahudiya lemɛniyamɔɔilu le ma mɛn ye jɛnsɛnni jamana gbɛrɛilu kɔndɔ lɔndanya la. Waati wo la, lemɛniyamɔɔilu tɛrɛ ye tɔrɔya rɔ. Hali jamana ɲɛmɔɔilu tɛrɛ ye ie tɔrɔla. Alla la Nin Senaman jiira Yakuba ma, a ka kuma ɲin dafɔ damira a ni ka a sɛbɛ, ka lemɛniyamɔɔilu fanka don sila mɛn ye tuɲa ri, ka wa Alla ma.
Kitabu ɲin ye lalili siyaman de dila lemɛniyamɔɔilu ma. A ye an karanna Alla tɔɔ fɔ ɲala an dagbolo la a ni ka Alla sariyailu bonya, wo ye ko fila le ri mɛn tɛ kelen di. Lemɛniya ti fɔyi ri ni i ma Alla la sariya sila latelen. Kitabu ɲin ye jusukolo le karanna a ni ka sila ɲuma laka an ɲɔɔn fɛ. A ti se farala.
Kitabu ɲin ye mɔɔ lalila ɲa gbɛrɛ ma mɛn ye an jusukolo lola sila bɛrɛ mira la. An ma kan ka mɔɔ bɔ mɔɔ rɔ. A ye an maɲininkala ka an ye an ɲɔɔn dɛmɛn, an ye an ɲɔɔn bonya, an ye diya an ɲɔɔn yɛ. A ye an maɲininkala an ye an nɛnkun mira, ka kumaba fɔto ye. An ye an muɲun an na tɔrɔyailu ma. An kana kɛ mɔɔ mɔnɛma ri. An kana dunuɲa nata diya an yɛ. An ye an karifa Alla la, an na ko bɛɛ rɔ.
Alla ye an bɛɛ dɛmɛn an ye a la sariya bɛɛ latelen ikomin a ka kan ka kɛ ɲa mɛn ma. Allama wo kɛra. Amina.
1
Yakuba la foli rɔ
Sɛbɛ ɲin farani Yakuba le la, mɛn ye Alla la jɔn de a ni Maari Isa mɛn Ɲenematɔmɔnin na jɔn de ri. N ye a lawala * Kuma ɲin ma fɔ ko mɔɔ wo ye sɔrɔnna Isirayɛli la kabila tan ni fila kelen de ma, a fɔnin dunuɲa mɔɔ bɛɛ le yɛ mɛn lanin Maari Isa la.Isirayɛli la kabila tan ni fila ma, mɛnilu jɛnsɛnni dunuɲa fan bɛɛ rɔ. N ye ai tuwala.
Alu ye sewa tɔrɔya rɔ
N badenmailu, tɔrɔya suu suu wa ai sɔrɔn, ai ye wo mira ka a kɛ ai sewa ko ba ri, baa ai ka a lɔn ko ai la landaya wa kɔrɔbɔ, wo ri kɛ sababu ri do ri la ai la muɲunnin kan. Ai ye tɔrɔya bɛɛ muɲun foo ka a ban, sa ai ri kɛ mɔɔ dafaninilu ri fewu. Foyi tɛ ai jɛn butun. Kɔni ni famunyali ka ai do jɛn, a ye Alla matara. Wo ri famunyali di a ma, baa Alla ye mɔɔ bɛɛ sɔla ka a wasa. A tɛ alu jalakila fo ka alu sɔ. Kɔni mɔɔ wo wa Alla tara, fo a ye ala landaya la Alla rɔ, a kana sika. Mɔɔ mɛn ye sikasikala, wo tii ye ikomin kɔɔji jikuru ba, fɔɲɔ ye mɛn namaala kojuuya. Wo tii kana a miri ko a ri fen sɔrɔn Maari bolo. Filankafu le. A tɛ tola kan kelen si kan ala ko si rɔ.
Fantan ni nanfulutii
Lemɛniyamɔɔ mɛn ye fantan di, wo ka kan ka waso bakɛ, baa a ka bonya sɔrɔn Alla la. 10 Mɛn ye nanfulutii ri, wo fanan ka kan ka waso bakɛ, baa a ka dooya sɔrɔn. Mɔɔ wo ri sa ka wa ikomin bin fɛrɛn ye jala ka wa ɲa mɛn ma. 11 Ni tele bɔra ka a wuyɛ ba labɔ, bin di ja, a fɛrɛilu bɛɛ ri tunun. A dariya bɛɛ ri ban fewu. Nanfulutii fanan bantɔ ten de ka bɔ ala ko kɛtailu tɛma.
Alla tɛ mɔɔ manɛɛnna
12 Kunnadiya mɔɔ mɛn ye a muɲunna ala tɔrɔya rɔ, wo mɔɔ wa ban kɔrɔbɔla Alla bolo a ri ɲenemaya banbali sɔrɔn, Alla ka mɛn lahidi ta a kanintemailu yɛ. 13 Kojuu kɛ loo wa mɔɔ mira a tɔrɔya waati rɔ tuma mɛn na, a kana a fɔ ko Alla le ye a manɛɛnna, baa kojuu kɛ loo tɛ Alla mirala. Alla fanan tɛ mɔɔ si manɛɛnna ten. 14 Mɔɔ bɛɛ ye manɛɛnna a jɛrɛ la nata juu la ka a mira ikomin miralifen. 15 Kojuu loo wa an mira tuma mɛn na a ri an kɛ kojuu kɛla ri, a ni kojuu wa fanka sɔrɔn tuma mɛn na, a ri an faa.
16 Nba, n kaninbailu, ai kana sɔn ai ye lafili. 17 Mɔɔ ri fen ɲuma mɛnilu sɔrɔn, a ni fen dafanilu, woilu bɛɛ ye bɔla Alla fɛ san ma, mɛn ka san dɔ kɛnɛbɔlanilu dan. A tɛ yɛlɛmanna ka bɔ a ɲa ma. Dibi yɔrɔ si tɛ a la. 18 A ka ɲenemaya kura latɛɛ ka a di an ma ka fara ala kuma la, mɛn ye tuɲa ri. A ka wo kɛ, sa a ri lɔdiya fɔlɔ di an ma ala danninfenilu bɛɛ tɛma.
Fo ka Alla la kuma labato
19 Ai ye hankili bila ɲin dɔ, n kaninbailu, ai ka kan ka kaliya ka ai tolo malɔ ai ɲɔɔn na, ai kana da lakaliya kuma fɔla, ai kana mɔnɛ jona. 20 Baa mɔɔ wa mɔnɛ, a ti se telenbaya koilu kɛla. 21 Wo le kosɔn, ai ye kɔnɔrɔjuuya bɛɛ to ye, ka kojuu bɛɛ boloka. Ai ye ai fanmajii ka sɔn Alla la kuma ma, a ka mɛn don ai jusukun dɔ. Kuma wo le ri se ka ai kisi.
22 Ai ye ai tolo malɔ Alla la kuma la ka a labato. Ai kana dan ai tolo malɔla a la. Ni wo tɛ, ai ri ai jɛrɛ lafili. 23 Baa ni mɔɔ ka a tolo malɔ kuma wo la, kɔni a ma sɔn wo labatola, a ye ikomin mɔɔ mɛn ye a jɛrɛ ɲakɔrɔ ragbɛla dubalen na kosɛbɛ. 24 A wa ban a ɲakɔrɔ ragbɛla ka wa, a ɲakɔrɔ ye ɲa mɛn ma, a ri ɲina wo ko i kɔrɔ. 25 Sariya dafanin di se mɔɔilu hɔrɔyala. Mɔɔ mɛn wa a raja a karanna tuma bɛɛ, Alla ri wo tii kunnadiya ala ko kɛtailu rɔ. Wo ye mɔɔ le ri, mɛn ye kuma wo labatola. A tɛ sɔn ka a tolo malɔ a la gbansan.
26 Ni mɔɔ ye a mirila ko a ye Alla la dina rɔ, ka a tɛrɛn a ti se a nɛn kun marala, wo tii ye a jɛrɛ lafilila. A ye mɛnilu jatela Alla la dina ri, woilu tɛ foyi ri. 27 Ka faratanilu ni cɛsamusoilu dɛmɛn alu la tɔrɔya waati, a ni ka an jɛrɛ mabɔ dunuɲa ko nɔɔilu bɛɛ la, wo ye Alla la dina seniman ba le ri an Fa Alla ɲakɔrɔ.

*1:1 Kuma ɲin ma fɔ ko mɔɔ wo ye sɔrɔnna Isirayɛli la kabila tan ni fila kelen de ma, a fɔnin dunuɲa mɔɔ bɛɛ le yɛ mɛn lanin Maari Isa la.