VAAMUAN
Nan Kots Noun Ten
JON
Tsue Famumua
Jon ayei a isen tsurin matisian. Ayei tsun koraa te kirkir Vurungan Rof en Jon an buk tan Vegiau Tapokaa. Vaamuan nan noun te kirkir e Jon tan vainy fafaaman tsue faparits of rari ma faamainy faparits vegiau to te tagei fa toobing e Jon matan ana ayei nongoiny towa teinan fatoobing. U vegiau to ayei e Jisas Krais. Ayei tsue of rari ma taatag ir tsoiny fifaatsuts gamgam er gim to ma faamainy samodek babainy tsuri. Jon tsue of ir vainy fafaaman ma tamomots ari, er gim to ma mangiir fo kat tana monaagits tovei sana ri ma mangiir isisen tsuri fiisen minon mangiir te faan iny e Jisas tsuri.
1
Vegiau To Te Kifon Iny Non A Toto Na Suu
Anyo Jon, nyo kirkir rou noun nane Jisas Krais tovei tsumi, Ayein vegiau te kifon iny non a toto na suu, to te tototo patsukanen tanik me tan tatanik nana monaagits to. Mam matisian patsukanem tagaa fatoobing iny a matam, ana mam nongoiny Towa te vegiau fi Ya. Mam saras Towa nimam. Mes to aya na toto poo fi me ten Gov, te tapokaa en tsu mam, mam tagaa iny matan mato Tsunia, to tsumam tsue pokaa iny naa to Krais tsumi. Ayei na kifon a toto na suu, Ayei te kaa fiisen me Taman to te pokei mi Ya tsumam. Nyo tsue rou tsumi, mam tsue pokei iny rom a fo ka te tagei amam ana mam nongon mato, tan kat to aya, mi onot iny kaa faarof men kat iny vivangura fiisen ma mimam an kat iny vivangura tsura fiisen me na Taman ana Guei Tsoiny Tsunia Jisas Krais. Ai to te kat fi romi nei, to te tsue fi ronyo tan noun tovei, ami kan nai via mirom a mamagat fifiisen kan mami romam.
Gov Ayei Na Arasan
U vaanan to ayei te nongoiny amam te tapokaa fi me tana Guei Tsoiny Tsunia, an vaanan to te tsue pokaa naa romam tsumi to: Gov Ayei na arasan, ana sikia ta painy uurup vaarik Tsunia. Ai to te tsue rora na ka ara kaa iny vivangura fiisen miror Ya, ai to tan senviir nainy ara kaa ror tan kat tana uurup, ara gam iny rora mes apan tan vegiau tsura an tan kat tsura, tana saa ara gima kaa ror tan kat man. Sai to te kaa rora tan kat tana arasan faarei tsuiny non Ya te kaa non tan kat tana arasan, eye, u man, ara kaa iny vivangura fiisen mi ror isiseiny mes, an rafatsiny nane Jisas a Guei Tsoiny Tsunia te kat fataabos rarora tana fo mamatsiny aveto faavot. To te tsue fi rora nei aran sikia tu aveto, ra fagaug iny rora tsivor ana man gima kaa non koma rara. Sai to te pokei of rora Gov a fo aveto tsura, Ayei makuts patsukainy non tsuen man Tsunia ana Ayei te kat a fo kat tavaron: Ya te anofe na fo aveto tsura ana Ayei te fataabos rara tana fo kat a fo iring tsura. 10 To te tsue rora na ka ara sikia ma kat tu aveto, ara kat e Gov sa faarei a mes a gamgam, an vegiau Tsunia sikia ma kaa koma rara.