2
Krais Ayei Tsutsun Of Rarora Ten Gov
Nyo kirkir of maromin vegiau tovei fuainy vainy fafaaman to te faarei rom fuainy guei tsonyo ma kat vaare min aveto; sai to ten sei na mes te kat non aveto ee, ara kaa miror e Jisas Krais a mes a tavaron to te tsutsun of ra rora Ya te faakouts rara matan e Gov, a Tamarara. E Krais tsun tsivon Ayei na pats tana fo aveto tsura tana koma seeve ten Gov, sikia ma tan aveto tsun tsuran vainy faaman, san aveto kan tana vainy faavot tana monaagits tovei, tsuri to te faaman ror.
Mes Te Nat Faarof Faman Iny Non E Gov, Ayei Te Natiny Non Kat Ten Gov
To te manaats rora na fo tsuen parits ten Gov, ara onot ror ma nat faarof fi nei, ara natiny ror Ya. To te tsue fi non ta mes nei, “Anyo nat faarof iny rou e Gov,” sana ayei gim non ma manaats a fo tsuen parits Tsunia, a mes to ayei na gamgam ana sikia ta man ma kaa tsunia. San ten sei na mes te manaats non vegiau Tsunia ee, u mangiir ten Gov te ta mainy faarof non a koman ya, tan kat to aya ara nat faarof fi ror nei ara kaa ror koman Ya. Sei na mes te tsue non aka, ayei te kaa non tan koman ten Gov ee, ayei ma taan faarei tsuiny to te taataan fi Jisas Krais.
Tsuen Parits Foun
Fuainy vaatau tsonyo, tsuen parits te kirkir ronyo tsumin gima foun; u tsuen parits tamuan patsu kan, ayein tsuen parits te nom ami tan tatanik. U tsuen parits tamuan to ayei te nongoiny faamuainy ami. San tsuen parits to ayei te kirkir naa ronyo tsumi, ayein tsuen parits foun kan ana man nan ya te tagei romi ten Krais ai naa kan tsumi, tana saa a uurup naa to tsumi te kajiaa osto, ana arasan faman te fa'arasan tsumi.
E sei na mes te tsue non a ka, ayei te kaa non tana arasan, sana ayei te tsugei non e vamuinyasiny fafaaman tsuan, ayei kaa kane nanon tan kat tana uurup. 10 E sei na mes te mangiir non e vamuiny asiny fafaaman tsunia ee, ayei kaa non tan kat tana arasan, ana sikia ta ka koman ya te onot non ma kat fatsukakab ya ge ma kat fatsukakab a mesmes. 11 San ten sei na mes te tsugei non e va muinyasiny fafaaman tsunia ee, ayei kaa non tan kat tana uurup; ya te taan vavis tana uurup ana ayei te gima natiny a pan te naa non ya, tana saa a uurup te kat fakio na matan ya.
12 Nyo kirkir rou tsumin fuainy vainy to te faarei rom fuainy guei tsonyo, tana saa a fo aveto tsumi te tagarus en, i to tsun kan tana asangan e Krais. 13 Nyo kirkir rou tsumin fuainy Taman, tana saa ami natiny rom e Krais, a isen a mes to aya te kaakaa en muan tan tatanik ai tovei roman kaa kanen nanon. Nyo kirkir of maromin vainy see vainy, tana saa ami te fabiu bus a Vinasaar to ayei.
14 Nyo kirkir naa rou tsumin fu ainy vainy to te faarei rom fuainy guei tsonyo, tana saa ami te natiny a Taman. Nyo kirkir rou tsumin fuainy taman, tana saa, ami natiny a isen a mes to aya te kaakaa en muan tan tatanik ai to vei roman kaa kanen nanon, ana nyo kirkir rou tsumin vainy see vainy, tana saa, amin parits; an vegiau ten Gov te kaa non aavem mami ana mi fabiu to na Vinasaar to ayei.
15 To sana mi ma mangiir vaaren kat iny tan puputaa tovei ge na fo mamatsiny ka tan puputaato. To te mangiir fi romin kat inytan puputaa, ami sikia ma kaa men mangiir ten Tamam tan fo koma mami. 16 Fo mamatsiny kat tan puputaa tovei, iton kat iny kaa men komainy kat aveto tan puainy mes, an kat iny kaa men koman tsian iny mataguas, an kat iny sarakouts a tsivom, fo kat to aya gima poo fi me ten Tamarara, a fo kat to aya poo me tan puputaa tsun. 17 Puputaa tovei ana fo mamatsiny ka te kaa non tsunia, to te komainy fiisok rora vainy kajiaa ovei nanon; sai ten sei na mes te kat non mangiir ten Gov ee, te toto ovei enanon.
Tsoiny Veer Ten Krais Te Ruak Busen
18 Fuainy guei tsonyo, u nainy fafakap te sisiruu en! Muan sa mi nongoiny vegiau nana Tsoiny Veer ten Krais te ruak minon; to vei roman a fo mamatsiny tsoiny veer ten Krais kinai te ruak buser, ana ra ma nat fi nei, ara ruak osto tan fafakap nan nainy. 19 A fo vainy to ari te naus osing raran vainy fafaaman ri sikia to ma faaman faarein vainy tsura fatoobing, ana ri naus osing ratuara. Tabuiny ma faarei arin vainy tsura fatoobing, ari tabuiny kaa fiisen ramira. San tan kat iny takibaa vavis tsuri faatok iny non a ka arin vainy vavaajets.
20 Sai to tsumi te kaa bus men Aaven Taabos te tsiiu mami te poo fi me ten Krais, ana mi faavot natiny rom a man. 21 Nyo kirkir naarou tsumi, sikia ma faarei mami te gim rom ma natiny a man; a sikia, ami nat bus iny a man, ana mi nat kan iny to na ka, u sikia tu gam te ising minon tana man.
22 Sei na mes to ayei na gamgam ee? Ayei na mes to aya te tsue non a ka, “E Jisas, Ayei na sikia ma Krais.” Ana mes to ayei na Tsoiny Veer ten Krais—ana ayei tsugei faavots non a Taman ana Guei Tsoiny kan, 23 tana saa, e sei na mes te tsugei iny non a Guei Tsoiny ee, te tsugei kainy non a Taman, ai sei na mes te faarof iny non a Guei Tsoiny ee, te faarof buskainy a Taman.
24 Ami ma nat am makuts to na fo vegiau te nongoiny ami tan tatanik tana fo koma mami. To te makuts fi min vegiau te nongoiny ami tan tatanik, ami onot rom ma kaa koman a Guei Tsoiny ai Taman. 25 Kat to ayei, Krais patsukan te kat tsuen man ma faan mami ya—na toto na suu.
26 Nyo kirkir of maromin noun tovei ma tsue of im yam, tan kat tana vainy te pon ror ma fagaug mami. 27 Sai to tsumi, Krais tsiiu bus iny men Aaven Taabos Tsunia patsu mami, sa kaa en tsumi, ana mi gim rom ma komainy ta isen ma faatsuts mami, tana saa u Aaven Taabos Tsunia te faatsuts mami na fo mamatsiny ka, ana ka te faatsuts mami Yan, u man ovei, sikia ma gam. Tan kat to aya ami ma manaats faatsuts tan Aaven Taabos, ana mi te kaa koman e Krais.
28 Tovei roman, fuainy guei tso nyo, ami ma kaa koman Ya, ai tan kat to aya, mi ongoor marom tan nainy te ruak minon Ya, ana mi te gima rejiaf mi te takop matan Ya tan nainy te naa minon Ya. 29 Ami natem, e Krais Ayei na mes a ta varon; ana mi onot kan rom ma nat fi nei, a fokinai to te kat ror kat tavaron, te agiir me ten Gov.