3
Tsuen Man Nana Tou Tabin Me Tana Tsunaun
Fuainy vaatau faman tsonyo, u fafuan nan noun te kirkir ronyo tsumi tovei. Koman fuan noun to ayei, nyo pon rou ma gungun pis mami ma fakats faarof ami, am vovou iny ton kat tavaron. Nyo komainy maromi ma fakats fatabiny a fo vegiau te pokein fuainy kuigin taabos muan, an faatsuts te poo fi me tana Tsunaun ana Tsoiny Fiisaup tsura Jisas Krais, i tovei fo faatsuts amam fuainy amaraav tsumi te faan bus mami ya. Vaamuan nana ka, ma natiny ami to, tan fafakap nan nainy, mes a vainy te nai ruak miror ri te vovou iny komainy kat aveto tan puainy mes ana ri te tsue taring mami, ana ri te tsue na ka, “Ayei te kat tsuen man, Tsunia te tabin minon ge? Fei te kaa non Ya ei? Mam natiny rom tsuen man Tsunia na sikia ta man nan, tana saa fuainy tsuvurara te mat fakap er, ri gim to ma tsun fatabin pis tana mat tsuar, sana fo mamatsiny kan sen viir tsun, sikia vaarik ta ka ta kat gengen tanik me te tapogaar fi me na monaagits to!” Ri tsue ror a ka to tana saa ri fakats ma anofe tsun ser kio iny a ka to, muan ovei Gov tsue to na ka, “Korosuu an puputaa, tapogaar mi yam!” Ana korosuu an puputaa tanik iny tapogaar mito, an puputaa ruak to fapoopoan nana naaman. Vou, ai Gov tsue to na ka tana aurom, ana urungat kookop faavots to na monaagits an fo mamatsiny ka kajiaa fakap ovei rato. Jesan tsun kan tan senviir vegiau te pokei iny e Gov, Ayei makuts faarof patsukainy non a korosuu an puputaa, anaanos ror nainy te akoor rori tan guaf a rurei ratuari, tan nainy te tabin minon e Krais Ya te kat vaatsuk, ana vainy to ari na sikia ta Gov nai iring vavajia eraror tan nainy vaatsuk. An senviir vegiau tsun to aya te tsue faman bus Ya tana tou tabin me ten Krais, to sana ara nat fi ror nei, Ayei nai tabin fatabin minon.
Sana mi ma anofe vaare na isen a ka to, fuainy vaatau tsonyo: Tsunaun tagei non a ka, sikia ma kat fuainy matan Ya tan nainy tovei fapoopoan nan isen nainy ana isen a tapan a ingainy; a isen a tapan ingainy faarei tsuiny non isen nainy. Tsunaun gim non ma ras nainy Tsuan ma kat Ya na ka te tsue faman iny Ya tana tou tabin me Tsunia tan kat vaatsuk to te pon fi ri na mesapan. Sana sikia, Ayei anaanos faamo patsukainy non a mesapan, tana saa, Ayei tsugei non ta isen ta mes ma kajiaa babainy en ya unya Hel, a sikia, Ayei komainy fiisok non a fo kinai faavot ma reesik er takopis osing to na fo aveto tsuar er faason to ten Krais.
10 Sana Ayei naa minon tan Nainy tana Tsunaun fatoobing fakarian tsun minon faarei non a mes a kakabuts te naa fi minon ya tana voiny. Tan nainy to aya, korosuu nai poor fatsian enanon, ya te nai kajiaa babainy en, an fo mamatsiny ka te kaa ror korosuu nai akoor eraror ri te kajiaa er, an puputaa min a fo mamatsiny ka te kaa ror tsunia nai akoor eraror er kajiaa ovei rato. 11 A fo mamatsiny ka nai kajiaa eraror, to sana mi faarei nats rom saf mes ei na tan nainy roman? Mi ma kaa iny taabos am fakei naa to na tsivom niman e Gov, 12 tan nainy te naano anaanos romin Nainy ten Gov, ito tana tou tabin me tana Tsunaun tsura Jisas Krais, mi te faveveesau nainy to ayei. Tan nainy to ayei, korosuu nai kurun enanon ya te kajiaa babainy en, an fo mamatsiny ka korosuu nai aurom babainy eraror tana fisikii. 13 Sana ra ma anaanos a ka te tsue faman of rara Gov tovei: a Gormirmir a foun an puputaan foun. A pan te nai kaa ror kat tavaron na aya.
14 To sana min fuainy vaatau faman tsonyo, tan nainy te anaanos fi romin Nainy to ayei, mi ma vaputs faarof, am kaa iny taabos mito ana mi te sikia ma kaa me ta iring matan e Gov ai mi te kaa fiisen mi Ya tana aaverof. 15 Fakats yam, e Jisas gim non ma tabin veesau me, u man, sana Tsunaun tsura anaanos farokots rarori na vainy ma reesik er takopis osing ton aveto tsuar ana Ayei te saup fatabin rari faarei tsuiny kainy non a vamuinyasiny faman tsura Pol to te kirkir of mami ya tana nat a rof te faan mami ya Gov. 16 Tana fo kots noun tsunia, ayei kan te kirkir nana foka to ayei, te kaa minon a fo mes a fo vegiau gima tamee ma arasan faarof iny ara, ka te nun of non fakats tan fuainy fafaatsuts gamgam to ari, ri te pangis geinygeiny a fo vegiau ten Pol ana fo mes a fo vegiau te kaa kan ror tan Vegiau Ten Gov. Tan kat to aya, ri nai iring vavajia eraror unya Hel.
17 Sana min fuainy vaatau faman tsonyo, to te nat bus iny a ka to, ma tamomots faarof, kat non san tsoiny fifaatsuts gamgam ito te ngatsngats faun ror ras mami am gim to ma faamainy faparits a Tsunaun to te kat fi romi roman. 18 Sana mi ma matsua me tana koma ree'un ana nat a rof tana Tsunaun tsura ana Tsoiny Fiisaup tsura Jisas Krais. Ara ma vamarits fatatabiny Ya tan mamatsiny nainy, a sikia ta fafakap nan! Man ovei.