KOLOSI
Noun Kirkir Fi Naa Pol Tana Taa Kolosi
Tsue Famumua
Kolosi ayei na ngats fan tana gum fan iny Esia. Epafres pokein Vurungan Rof nane Krais tana taa Kolosi ana mesapan tsuri faaman to ten Jisas. Vou an tsoiny fifaatsuts gamgam naa mito ri tsue of rato na vainy ten Jisas Ayei na sikia ma Gov, ri ma sing tan morena, masarau an fo mes a fo parits iny jias. Epafres nai tagei e Pol te kaa fi ya tana numaa iny kotskots unya Roum ana ya tsue fanat of towa tana fo patang tsunia tan vainy fafaaman tana taa Kolosi. Pol kirkir noun tovei ma ots ravainy ya na fo gam ya kirkir iny to na man nane Krais ana ayei faan iny naa ton noun tovei tan vainy fafaaman tan Kolosi niman e Tikikas me Onesimas.
1
Anyo, Pol, nyo na amaraav ten Krais Jisas tan koman ten Gov. Amam me Timoti, a vamuinyasiny fafaaman tsura, amam kirkir rom noun tovei tan fuainy vamuinyasiny tsonyo, tsumin vainy taabos u fasito ten Krais te kaa fasuu faman ovei rom fain e Krais te kaa rom tana ngats fan iny Kolosi.
Anyo faakats rou ten Gov a Tamarara ma faan mami na koma ree'un ana aaverof.
Faakats Iny Faarof E Gov
Tan nainy amam te faakats of maromi ten Gov, a Taman a Tsunaun tsura e Jisas Krais, mam natiny tsue faarof rom tsumin vainy fafaaman tana ngats fan iny Kolosi. Mam faarof rom Ya, tana saa amam te nongon fi nei, ami te faason fiisok rom ten Jisas Krais, ana mam faarof rom Ya, tana saa, to te mangiir famainy romi na vainy fafaaman faavot ten Krais. Tan vaamuan nan nainy te nongoiny amin Vurungan Rof nane Jisas Krais, sa nai onot me roman, to ami te naano iny anaanos rom a foka na fo rof te tsue iny Vurungan Rof to te kakoun of mami Gov Gormirmir, tana ka tsun to aya ayei na kifon ya tsumi faason ten Jisas Krais an tan mangiir faman ir vainy faavot ten Gov. U Vurungan Rof nane Krais to aya te tsue iny e Epafres tsumi ayein senviir Vurungan Rof to te tsue iny ari tana vainy a kinai fiisok, tana fo viirviir fan vavis sa kat ir a vainy a kinai ri faaman to ten Krais ser takopis ma kat arin kat rof, to te faarei non a foka te ruak fapoopoan namami, to tan vaamuan nan nainy te nongoiny amin Vurungan Rof nane Krais, ai te inainy fanatnat faman fakap ami na ree'un ten Gov tan vainy aveto. Mi atou me na fo rof an koma ree'un ten Gov ten Epafres to te mangiir romam, ayei na vaamuan nana mes te tsue of mami ya. Ayei na tsoiny binun ten Krais a man ana ayei suu iny to na binun fiisen me Krais, ma faakouts mami ya. Ayei na mes to te tsue of raran Aaven Taabos te kat mami ma mangiir amin vainy fafaaman.
Tan kat to aya, tsumam faakats patsukanem man na of mami tan nainy te nongoiny faamuainy amam ami, ana mam rangats to Gov ma nat faman iny ami na fo mamatsiny ka te komainy non e Gov ami ma kat ya, ito mi te faarei vainy te kaa miror a nat a rof, ana mi te tagaa fa'arasan iny a saa na man na, ana saa na gam na tana ka nan aaven, 10 an tan kat to aya mi nai onot rom ma kaa faarei na vainy u fasito tana Tsunaun Jisas, am kaa to. Mi nai onot rom ma kat to te vamarits romi Gov an tan fapaparei Ya tana fo mamatsiny sanaan, ana mi nai onot rom tan kaa men mamatsiny kat rof tan faakouts ir mesapan, ana mi nai kat fanatnat faarof famainy rom e Gov ai te naa patsukanen nanaa. 11 Amam kan te faakats kanem marom ten Gov ai Gov te nai kat faparits manaa mi gagon koma mami. Ayei kat faparits maromi tana parits Tsunia na reits a saavits, ai vou ami onot rom ma tsutsun faparits ana mi te kaa patsukanem manaa fiisen men anaanos faamo na fo saa te ruak non na ami sikia rom ma tsue tsuk iny ya, ana mi gim rom ma peits tap iny ya, ito ari te fakamits maromi. Sai sikia, ami nai via mirom a mamagat koma mami, 12 ana mi te tsue fatatabiny a tou faarof iny e Gov a Tamarara tana saa, Ayei te fatamainy mami sa kavuu of mami tan nom a fo painy mormor tsumi tana foka Gov te kakoun of Ya na vainy taabos Tsunia te kaa kaa ror tana Waan iny arasan Tsunia, 13 tana saa Ayei e Gov, a Tamarara te saup fatabin rara fain a parits ten Satan, mes te tagaa ot non tan kat iny uurup, sai Gov te nom faarof rara iny sof naa tana Waan a Guei Tsoiny Tsunia, to Ayei te mangiir fiisok non Ya, e Krais te kaa iny aatouf rarora. 14 Ten Jisas tsun, Ayei pats rara tana tou tapuruur osing a fo aveto tsura, tana saa ito na ka te kat a Guei Tsoiny Tsunia tsura tan rafatsiny, to sen Gov anofe ravainy a fo aveto te kat ara.
Kat Ana Binun Ten Jisas
15 A sikia ta mes te onot non ma tagei e Gov, san tana Guei Tsunia te faatok famainy rara, i fei to te mamatan fi non e Gov ei? E Jisas a vaamuan nan a Guei ten Gov, Jisas te gum non tan gumgum iny jias, te aatouf iny non a foka te tapogaar me ten Gov, 16 tana saa, e Krais tsun me Gov te fapogaar a foka to te kaa patsukan fi nanon to, tan puputaa a vainy te onot ror ma tagei ya, ana foka te kaa ror Gormirmir, a vainy te gim ror ma onot ma tagei ya. Te nom kan nanon tsuri na fo mamatsiny viir morena, an aaven parits, an foka faavot parits, kaa ror fapoopoan nana Gormirmir ai nei petoo, to te gim ror ma tos e sei to ari ee, ge saf fo asangan ei na te kaa mirori, sen e Krais te fapogaar rari. Mam onot kan rom ma tsue iny ya tana sanaan, tana Guei Tsoiny ten Gov te kaa fa nai jias non tana fo mamatsiny ka, tana saa Ayei te fapogaar a fo mamatsiny ka to te kaa ror, ai tana saa, a fo mamatsiny ka te kaa ror to te vamarits ror e Krais. 17 Ayei te kaa patsukanen ana fo mamatsiny ka tabuiny ma ruak, Ayei kat faarof to na fo mamatsiny ka, ma binun faarof faavot ari tana parits Tsunia. 18 Ana mes a ka, a Guei Tsoiny ten Gov, u gumgum Tsunia te fis fapaas iny non a fo mamatsiny ka, tana saa, Ayei patsukanen te tatagaa ot iny non a gum nar vainy faavot fafaaman Tsunia tan senviir sanaan tsun u patsuun te tatagaa ot iny non puainy mes. Ayei te tatagaa ot faavot iny non a vainy fafaaman ten Krais, tana saa, Ayei na vaamuan nan a Guei Tsoiny to te tsun fatabin voun a mat Tsunia, Ayei te kat ir a vainy fafaaman faavot ten Krais ma kaa iny toto ri tan aaven, to sana Ayei patsukanen, tana sanaan tsun to aya, sa nom gumgum iny tatagaa ot faavot iny fo mamatsiny ka tana fo mamatsiny sanaan. 19 A ka to aya na man, tana saa, e Gov te fakats fi nei, a fo mamatsiny kat Tsunia ma kaa koman a Guei Tsoiny Tsunia. 20 E Gov kan te fakats a fo mamatsiny ka ma faroruak faavot fiisen mi Ya, to na foka tan puputaa ana foka iny Gormirmir to sa faan iny me naa Guei Tsoiny Tsunia tan fa'orovus iny a toto Tsuan patsun a pagafuan, an tan rafatsiny Tsunia ara kaa me na aaverof fiisen mi Ya.
21 Te naa non tsumi, to i muan mi kaa faveevian osing e Gov faarei vainy te koma iring Ya tana saa ami te natiny fakats rom an kat a ka na fo ngi'arapaar. 22 Sai tovei, e Gov te daup mami sam faroruak bus fiisen mi ya tana Guei Tsoiny Tsunia te mat faarei na mes, ma fakaa mami Ya matan e Gov, ana mi te kaa iny taabos ovei tsun em ana sikia ta iring, ana sikia ta mes te sak mami tu vegiau. 23 I tovei na man tana isen a sanaan tsun, ami ma parits patsukanem manaa, tan faason tan vegiau man ten Gov, ito ami ma faroots a faason ma naa patsukan nanaa ya tana sanaan te faason fi romi ten Krais, ana mi te gima anofe tan fakats a foka na fo rof te naano iny anaanos ami tan nai nom ya, ito te nongoiny bus ami tana vainy to te favaanan of mamin Vurungan Rof nane Krais. I tovei u senviir Vurungan Rof a vainy a kinai tana fo mamatsiny fan vavis te nongoiny ya, ai tovei kan u senviir Vurungan Rof nane Krais to, anyo Pol te favaanan iny ya tana vainy to tan nainy te tanik anyo na binun ten Krais.
Pol Faakouts A Gum Nar Vainy Fafaaman
24 Ai tana fo nainy bus tovei, nyo kaa mirou a paparaa nana tou saraa kamits tana saa u saraa kamits iny faakouts mami. To aya nan a man nana tou saraa kamits tana pua vanyo, to tsonyo kat iny fakap osto na fo kamits te mataanis non to te pisan fi vanyo Krais tan saraa kamits of Ya tan faakouts ir gum nar vainy fafaaman ten Krais, to te faarei non a puan e Krais. 25 Anyo te ruak faarei na isen te faakouts ir a gum nar vainy fafaaman ten Krais, tana saa e Gov te faan vanyo na binun iny favaanan of mamin vainy sikia ma taa Jiu, tana ka tsun to aya am natiny towa, tan vegiau faavot nane Jisas Krais. 26 U vegiau tovei, u vegiaun takop, to e Gov te gima fanat rari na vainy to te kaa faamuan ovei. Sai tovei bus Ayei te faatok faruak of rarin vainy taabos u fasito ten Krais. 27 Ito Gov te pisan ma kat kan ir a vainy sikia ma taa Jiu er natiny to na fo masun a saavits tan vegiaun takop Tsunia. U vegiaun takop tovei: e Krais te kaakaa non gagon aave mami na vainy sikia ma taa Jiu te faaman Tsunia, Ayei to te naano anaanos rora, ana Ayei te mei rara tana pan iny siinaiv Tsunia. 28 Ito aya tsun nan, e Krais Ayei na isen to te favaanan vavis iny amam, amam tsue taatag rom tsumi faavot, amam kan te faatsuts vavis iny e Krais fiisen me na nat a rof, an isiseiny vainy te nai kaa koman e Krais nai tamainy nats ror er faarei to Krais, tan nainy te nai mei rarori Ya tana pan te kaa non e Gov i Gormirmir. 29 Nyo komainy fakap rou a binun to aya. To sana nyo kan binun faparits ovei rou, tsonyo vaputs rou fiisen men fo koman iny kat a rof a man a parits fiisen me na fifaakouts a parits ten Krais.