JENESIS
1
I muan tan tatanik, tan nainy te kat faruak e Gov a gormirmir an puputaa, an puputaa to aya gima faarei to te tagei fi rora ya roman. Sikia. U puputaa babainy an kat fuainy. A uurup te kookop a namaan, an Aaven ten Gov taan to patsun na namaam. Ai Gov tsue to, “Arasan ruak,” ana arasan ruak to. Gov te tagei a arasan sa paparaa fiisok iny ya. Ai Gov kibei to na arasan ana uurup. Ya koo to na arasan, “U Nainy” ya koo to na uurup, “A Voiny”. Voiny te kap na ana voinyvoiny ruak to ayein vaamuan nan nainy.
6-7 Ai Gov tsue to, “Isen ta bei tap ma ruak a kibei to na aurom, ana aurom te takibaa tana fuan a pan.” Ana kat to ruak to kat to ai Gov kat to na bei tap sa kibei na aurom sa kat tap iny a aurom i fain ana aurom jias. Gov te koo na bei tap to aya na “Korosuu”. Voiny te kap na, ana voinyvoiny ruak to, ayei fafuan nan nainy.
Ai Gov tsue to, “Aurom iny fainy na korosuu ma faavot tan seiny pan, ma ruak a pan a parak,” ana pan a parak ruak to. 10 Ai Gov koo to na pan a parak “Puputaa”, ana fo aurom to te faavot tan seiny pan te koo ya na “Namaan”. Gov te tagei a fo mamatsiny ka te kat fakap ya, sa paparaa iny Ya.
11 Ai Gov tsue to, “Puputaa ma fagiainy a fo vir fareevreev, ana aufing to te natiny fuei non fua, an viirviir nau te natiny fuei non fua,” ana ri ruak to. 12 An puputaa fagiainy to na fo viir fareevreev, ai Gov tagei towa sa paparaa. 13 Voiny te kap na ana voinyvoiny ruak to, ayein fafofopis nan nainy.
14 Ai Gov tsue pis to, “Nuaf ma ruak korosuu ma kibei yan nainy ana voiny, ai te faatok iny nainy tana fo nainy, ana fo iifaa, ana fo ingainy, an fo viirviir nainy tana ingainy. 15 A fo kurun to ari nan te ka ror i korosuu te fa'arasainy miror puputaa,” ana ri ruak to. 16 Sen Gov kat fuan kurun tsian, kurun tsian a nuaf kainy faan iny a arasan tan nainy ana iifaa faan iny non a arasan tana voiny, ai Gov kat kainy to na fo kootsits.
17 Gov fakei kainy to na fo kurun i korosuu ma fa'arasainy yan puputaa. 18 Ma tagaa ot iny ya nu nainy ana voiny, a nat iny kibei ton nainy ana voiny. Gov tagei to na fo mamatsiny ka te kat fakap ya sa paparaa fiisok tsun en nato. 19 Voiny te kap naa ana voinyvoiny ruak to, ayein fafats nan nainy.
20 Ai Gov tsue to, “A namaan ma via men a fo mamatsiny viir jian a fasus fakinai to. Ana fo marei ma ruak, a ruaf vavis to korosuu,” ana fo mamatsiny ka ruak to. 21 Kat to sen Gov kat faruak a fo jian a fo tsian iny namaan, ana fo viir ka na fo kakaii iny tana aurom, ana fo viirviir marei. Gov tagei a fo mamatsiny ka te kat fakap ya, sa paparaa fiisok tsun en nato. 22 Ai Gov faparits ratuari, sa tsue, “Fo viirviir jian te nat iny ka ror namaan ma faagiir a piriats to na namaan. Ana fo marei roruaf kan ma faagiir fakinai a piriats to patsun puputaa.” 23 Voiny te kap naa ana voinyvoiny ruak to, ayein fangim nan nainy.
24 Ai Gov tsue to, “Puputaa ma kamen viirviir marei sensen te kaa miror a toto, marei raif, an fo marei tsian vouts an fo marei kakaiin vouts,” ana ri ruak to. 25 Te kat fakap e Gov a fo viirviir marei sensen te kaa miror a toto, ya tagei ratuarin rof fiisok ovei tsun.
26 Ai Gov tsue to, “Roman ra kat ror a mes a faarei ratua ra, ra ma bobot ya, ana ayei te tagaa ot ir fo jian an fo marei roruaf, an fo marei raif an fo marei sensen tsian an marei sensen kakaii iny ratsuu”. 27 Sen Gov kat a mes sa mamatan faarei e Gov, a Gov kat to na tsoiny ana moun. 28 Sen Gov faparits i rari, ya tsue to, “Ami na ina fuan fafaagiir rom guei kinai er piriats to na pan, ana ri te gum tana fo mamatsiny pan tan puputaa, ri te tagaa ot iny a foka te kanon tan puputaa. Nyo faan maromi na parits iny tagaa ot ir jian, an fo marei roruaf, an fo marei sensen tsian an marei sensen kakaii iny ratsuu.” 29 Ai Gov tsue to, “Nyo faan mami na fo viirviir fua te natiny kaa miror kainy ainy, ana fo viirviir nau te kaa miror kainy ainy natiny fua ror, a foka to aya kainy ainy tsumi. 30 San anyo te faan ir marei sensen tsian an kakaii iny ratsuu, ana fokinai marei roruaf a aufing a vuwiir, an noun nan nau fo fareevreev, faarei non a kainy ainy tsuri.” Ana foka to ruak to. 31 Gov te tagei a fo mamatsiny ka te kat ya. Sa paparaa i fiisok tsun en. Voiny te kap na, ana voinyvoiny ruak to. Ayein fagonom nan nainy.