Papru
KURINTIUNMAYA̱ SHUARAN
Emka papin aar akuptukma
1
Kurintiunmaya̱ Yus-shuaran Papru áatramiania nu
Wi Pápruitjai, Jesukrístu akatramu. Yus nuna wakerak, ni akatramuri̱ atí tusa anaitiukmai. Wi, ii yachi̱ Sústinisja̱i̱, ju̱ papí akupeaji. Ashí Yus-shuar Kurintiu péprunam iruntrumna nu ju̱ papí akupeaji. Átumka Jesukrístuja̱i̱ tsaniṉkiu asarum Yusna árume. Atumsha tura ashí shuar Jesukrístun enentáimtuiniana nunasha Yus ti peṉker awajsatniun wakerawai. Nincha incha Jesukrístu mai metek Úuntri̱nti. Yus ii Aparí̱ tura ii Úuntri̱ Jesukrístusha waitnentramainia ásar yainmakarti imiatkinchanum tuke shiir pujustinian.
Ii Uuntri̱ Jesukrístuja̱i̱ tsaniṉkia pujustin
Yusan áujkun yumiṉsan atumin shiir enentáimtajrume. Jesukrístuja̱i̱ tsaniṉkia pujakrumin Yus shiir enentáimturmawai. Jesukrístuja̱i̱ tsaniṉkia pujakrumin Yus atumin ti yáinmawai ashí péṉker ana nu enentáimtakrum tuke shiir chichastinian. Kristu ju̱na túramniaiti tíchamkajⁱ. Ashí yamaikia uminkiayi. Tuma asamtai ashí Yus súramna nu atsumatsrume. Nu túrakrum ii Uuntri̱ Jesukrístu tatin tuke nákarme. Tura iniaitsuk tuke emettamattawai ii Uuntri̱ Jesukrístu támatai atumi tunaari̱n pachischatin. Jesukrístu ii Uuntri̱nti. Niiji̱a̱i̱ tsaniṉkia pujusúk tusa Yus achirmakmarme. Tura Nii tana nuna tuke umiktatui.
Yus-shuar akantramu
10 Yatsuru, ii Uuntri̱ Jesukrístu naari̱ pachisan, seajrume métek enentáimpratarum tusan. Níisháa níisháa enentáimprairap antsu chikichik enentáiji̱a̱i̱ métek enentáimsa pujustarum. 11 Átum yajauch chicharnaisarum pujarme. Kruí shuari̱ tu ujatkarmatai tájarme. 12 Kame jú̱nis awai: Chíkich “Wi Páprunuitjai” tuiniawai. Chíkich “Apurusnaitjai” tuiniawai. Chikichcha “Wi Pítrunuitjai” tuiniawai. Chikichcha “Wi Kristu-shuaraitjai” tuiniawai. 13 ¿Warí, nuiṉkia, Kristu akantramukait. Páprusha krúsnum jarutramkamaashi. Tura Papru naari̱ pachisa imiaimiukaitrum? 14 Atumin untsurí̱ imiaichu asan shiir enentáimjai. Aya Krispu Káyuja̱i̱ jímiarchiniak imiaimjai. 15 Núja̱i̱ṉkia shuar “Papru náari̱i̱n imiaimiuitjai” tíchamniaiti. 16 Maa, nekas, Estepanasa shuari̱ncha imiaimjai tura chíkich wi imiaimiun nékatsjai. 17 Kristu imiakrattia tusa akuptukchamai antsu uwempratin chichaman etserkat tusa akuptukmai. Tura ti neka chichainia núnisan chichaatsjai shuar wi shiir chichaamun enentáimprara̱i̱ṉ tusan. Antsu yúpichuch chichaajai Kristu krúsnum jakamuk paant atí tusan.
Kristu Yusa kakarmari̱ncha ni nekatairi̱ncha paant iniakmasmiania nu
18 Kristu krúsnum jarutramkamu étsereaji. Antsu Yus-shuarchaka meṉkaakatniunam wéana nu, “ántraiti nu chicham” tu enentáimainiawai. Antsu Yus-shuarti, uwempratniunam wéakur, “nu chichamja̱i̱ Yusa kakarmari̱ takusminiaiti” tu enentáimji. 19 Núnisaṉ tawai Yus-Chicham yaunchu aarma: “Ju̱ nuṉkanmaya̱n ti neka áiniana nuna chichame̱n emesrattajai; ti unuimiararu áinianak ántar awajsattajai” tawai Yus ni chichame̱n. 20 Iis, ju̱ nuṉkanam uwempratin chicham íruntsuk. Nu chichaman ashí mash Yus ántar awajsaiti. Ti neka áiniana nusha, jintinkiartin áiniana nusha, ashí ju̱ nuṉkanmaya̱n unuimiar ti chichastinian nékana nusha, nu shuar mash “wi tájana nuja̱i̱ péṉker pujusam uwemprattame” tu enentáimiainiawai. Tura núnaka mash Yus peṉké ántar najanaiti. 21 Aya ni nékamuja̱i̱ aents Yúsan nekaacharmiayi. Núnisaṉ atí tusa Yus túramiayi, timiá neka asa. Antsu ashí aentsun Yus ni chichame̱ja̱i̱ uwemtikratniun wakerimiayi. Chíkich “ántraiti” tuiniana nu chichamja̱i̱ṉkⁱ Yus Nin enentáimtuinia núnaka uwemtikratniun wakerak túramiayi. 22 Israer-shuar “aentsti túrachminian iniakmasta, wi nekaataj” tuiniawai. Kriaku shuarsha “ti enentáimsam, mash péṉker jí̱i̱kim turuttia wisha métek enentáimprataj” tuiniawai. 23 Iikia antsu Kristu krúsnum jarutramkamuk étsereaji. Israer-shuarsha “ju̱ chicham natsantaiti” tu enentáimiainiawai. Israer-shuarchasha “ju̱ chicham ántraiti” tu enentáimiainiawai. 24 Tura Yus achikiarma, Niiniu ajasarat tusa, Israer-shuarsha Israer-shuarchasha mai metek “Kristu krúsnum jarutramak Yusa kakarmari̱ncha ni nekatairi̱ncha paant iniakmasmiayi” tu enentáimji. 25 “Yusa nekatairi̱ ántraiti” tuiniawai aents, túrasha imiá nekas péṉkeraiti. “Yusa kakarmari̱sha jeatsui” tuiniawai aents, túrasha imiá nekas kakarmaiti. 26 Enentáimtumastarum yatsuru. Yus achirmakmarme Niiniu ajastinian, tura ju̱ nuṉkanam ti neka áinia núnisaṉ atumí̱i̱n ti neka íruntsui. Ti akupniusha ti naṉkaamakusha atumí̱i̱n íruntsui. 27 Antsu ju̱ nuṉkanam nékachua núnis ana nuna Yus achikiuiti ti neka nuna iniatsáa̱rtinian. Tura ju̱ nuṉkanam kakarmachua núnis ana nunasha Yus achikiuiti kakarma nuna iniatsáa̱rtinian. 28 Péejchachincha, nakitsamuncha, ántrachincha, Yus achikiuiti ashí naṉkaamantu írunna nuna amuktinian. 29 Núja̱i̱ṉkia chikichkisha Yusja̱i̱ waantu enentáimprachminiaiti. 30 Tura Yus atumin Krístuja̱i̱ tsaniṉ apujtamsaiti. Tura Kristu enentáimtusar Yus nekas nekataiṉkia nekaattaji. Kristu enentáimtakrin Yus shiir enentáimturmaji, péṉker awajtamji, tura uwemtikramji. 31 Yus-Papinium yaunchu aarma núniskete: “Shuar naṉkaamantu enentáimprataj tákuṉka ii Uuntri̱ Yus túramun wararsati.”