Papru
TISARÚNIKIANMAYA̱ SHUARAN
Emka papín aar akuptukma
1
Papru ni tsaniakmari̱ji̱a̱i̱ Yus-shuaran áatramiania nu
Wikia Pápruitjai. Wisha Serpanuja̱i̱ tura Timiutéuja̱i̱ Tisarúnikianmaya̱ Yus-shuar ajasuitrumna nuna áatjarme. Atumsha Yus-shuar asarum Apa Yúsnaitrume, tura Uunt Jesukrístunuitrume. Ii Apari̱ Yus, tura ii Uuntri̱ Jesukrístu waitnentrama ásarmatai, ti shiir imiatkinchanum pujustarum, tu wakerajrume.
Tisarúnikianmaya̱ shuar Yus nekas enentáimtusar umirkatniun jintintiarmiania nu
Iisha Yus áujkurkia atumniasha tuke enentáimtusar Yus shiir yumiṉsaji. Atumsha Yus nekas enentáimtakrum umirkarumna nu nékaji. Núnisrumek, Yus aneakrum takaarme. Tura Jesukrístu tatí tusarum tuke tsawant nákarme. Nu neka asar, ii Apari̱ Yus áujkur, nusha ashí enentáimsar áujtajrume. Yatsurú, Yus anenmarme. Anenma asa Winia arti tusa achirmakurmena nusha nékaji. Enentáimpratarum. Iisha Yúsai̱ Uwempratin Chicham atumin ujakmajnia nusha aya chíchamja̱i̱ṉ tíchamji. Antsu nú arant, nu chicham nekasaiti tusar Yusa Wakaní̱ kakarmari̱ji̱a̱i̱ tímiaji. Tura átum péṉker matsamsarat tusar atumja̱i̱ pujusar shiir iruntrar wekasarmiaji. Nusha paant nékarme.
Atumsha yamaikia íksarmek ii túramiaj nu, tura ii Uuntri̱ Jesukrístu túramia nu túrarme. Itiurchat ai̱ṉ Yus-Chicham umikiurme. Tura wáitiayatrumek Yusa Wakani̱ shiir enentáimtikramkui warasrum pujarme. Nu túrakrum ashí Masetúnia tura Akaya nuṉkanmaya̱ Yus-shuarsha shiir wekasatin jintintiarme. Tuma asarum Uunt Yusa chichame̱ ti ipiamparurme. Tuma asamtai Masetúnia tura Akaya nuṉkanmaya̱ shuar nuna nékainiawai. Tura nú naṉkaamas Yus nekas umirkarmena nuna ashí aents nékainiawai. Nuna nékainia ásar ii étserman atsumainiatsui. Antsu átum in péṉker itiaamun nii íksaṉ ujatmainiaji. Tura nuya̱sha ántar-yus enentáimtustin iniaisarum nekas iwiaaku Yus nekas enentáimtusrum umirkarumna nunasha ujatmainiaji. 10 Tura nuya̱sha Yusa Uchiri̱ Jesus jakamunmaya̱n Yus iniantkimia nu, nayaimpinimaya̱ tatí tusarum átum nákamuncha ujatmainiaji. Iis, Jesus Níṉkiti Yusa kajetáiri̱ tsawantri̱ jeattana nuyá uwemtikrampratin.