3
1-2 Iisha ataksha atumin íistaitsar ti wakerimji. Tura tujintiakur iikia Atenas péprunam juákur ii yachi Timiutéu atumin íirmainiarat tusar akupkatai, timiaji. Iisha Kristui̱ Uwempratin Chicham etsermiaj nui̱, Timiutéuka iiji̱a̱i̱ métek takasuiti. Tuma asa niisha Yusa takatri̱n takáa asa atumniasha Yusai̱ kaka̱rtarum turamarti tusar akupkamji. Tura nú arant, itiurchatan wáiniuk iniaisara̱i̱ṉ tusa ikiakátmararti tusar Timiutéu akupkamji. Yatsurú, átumka nékarme, ashí Yus-shuaraitjinia nuka páchitsuk wáitsatniuitji. Iis, tuma asamtai atumsha ti nekas itiurchatnum pujarme, Yus-Chicham umirka asarum. Iimiatarum, atumja̱i̱ nuik tuke pujumjinia nui̱ “iisha wáitsartatji” tíchamkajrum. Iis, túrunachaik. Nuka nékarme. Tura atumin íwianch tunaanum ajuṉmarchariash tusan, wisha kúntuts enentáimsamiajai. Tura ántrar takaschajiash tu enentáimsamiajai. Tuma asamtai nekaataj tusan ti wakerakun, wisha ti nukap tsawant nákaschamiajai. Antsu wárik Timiutéun akupkamiajai. Yúsja̱i̱ péṉkerash wekainia tusan, “nu inintrusam ikiuuta” timiajai.
Tura yamaikia Timiutéu Tisarúnikianmaya̱ waketki tayi. Niisha taa, átum Yus aneakrum shiir enentáimtamuncha ujatmaji. Tura átum in anenma asarum tuke enentáimsar pujamuncha tura ii atumin íistaitsar wakerajnia núnisrumek atumsha incha íirmaitiai tusarum wakeramuncha Timiutéu ujatmaji. Tuma asamtai, yatsuru, ashí itiurchat tura wáitsatin wáiniatrik átum Yus shiir enentáimta asakrumin iisha shiir enentáimji. Atumsha Yúsja̱i̱ tariara weká asakrumin, shuar jaa péṉker ajas enentái̱ chinkiana áintsarik enentáimji. Yus péṉker umirka asakrumin, iisha shiir waraaji. Warasu asar ii Yusri̱ ti yúmiṉkiaji. 10 Incha Yus akuptamkurniṉkia atumi̱i̱n tímiajaik jeartiai tusar wakeraji. Túrar Yusna nekaatin mash nékatsrum nu jintintiatai tusar tuke ti seaji.
11 Atumi̱i̱n weri íistinian ii Apari̱ Yussha tura ii Uuntri̱ Jesukrístusha in yáinmaktai tusar wakeraji. 12 Atumin ii aneajnia núnisaṉ Yus atumniasha mai anenai ajatniun tura chikichcha aneastinian enentáimtikramprartí. Tura nú nukap aneṉkrattain Yus amasartí tusar wakeraji. 13 Yus ikiakátmakui átum tunáa túrutsuk Yus umirkarum wekasatarum tusar ii Apari̱ Yus seaji. Ii Uuntri̱ Jesus Níiniuri̱ji̱a̱i̱ winiak péṉker wekaarmin tati tusar taji.