4
Péṉker túratniun Yus wakerana nu
Iikia Uunt Jesus akupkamuitji. Tuma asar nu kakarmaja̱i̱ atumniasha ju̱ túratarum tusan akupeajrume. Atumsha iwiaaku pujarmena nui̱ Yus shiir waramtiksatarum tura tuke péṉker túrukrum wetarum tusar seajrume. Iisha nuik atumin unuiniarmajrumna nútiksarmek túratarum. Uunt Jesusa akupeamuri̱ji̱a̱i̱ tura nu kakarmaja̱i̱ atumniasha nuik unuiniarmajrumna nu átumka nékarme. Atumin Yus wakerutmarmena nu jú̱iti: “Shuar aya Wini̱n sumama pujusat tusan chikichkinkesha shuar tsanirmaashti”. 4-5 Yus-shuarcha ainia nu, Yúsan nékainiachu ásar, aya niṉki enentáimtumasar aya ni aya̱shi̱ wakeramunak umiktinian wakeruiniak nuwa̱n enentáimtuiniawai. Atumsha núnisrumek túrawairap. Antsu atumsha atumí nua̱ri̱ péṉker enentáimtusrum shiir aneasrum aya̱starum. Nú arant, amesha ame yatsum anaṉkam ni nua̱ri̱ yajauch awajtusaip. Nu túrakrumniṉkia ii tímiajrumna nútiksaṉ Uunt Yus ti kakaram asutiámawartatui. Warí, Yus incha péṉkercha yajauch túratarum turamchaitji. Antsu aya péṉkerak túratarum turamji. Tuma asamtai shuar ju̱ chichaman nakitiakka áentsun nakitiatsui, antsu Yúsan nakitraiti. Tura nu Yussha ni Wakani̱n amaawiti tunaan túrashtinian.
Tura yamaikia nuamtak Yus-shuar aneniastin ana nuna ti neka asakrumin áatrashtatjarme. Warí, imia Niṉki Yus atumin mai anenai ajatniun jintintramawarmatai nékarme. 10 Iis nútiksarmek aneniatsrumek ashí Masetúnianam matsatainia nuja̱i̱. Túrasha, yatsuru, atumí aneṉkrattairi̱ nú nukap ajasti tusan, seajrume. 11 Yamaikia tímiaj nútiksarmek, yayauchin túruinia nui̱ wekatsuk, chíkich shuarna pachittsuk, atumí takatri̱i̱n shiir aṉkant pujusrum atumí uweje̱ja̱i̱ṉ takakmá pujutarum. 12 Átum táasa̱i̱rum tusan tájarme. Túrakrumniṉkia atumniasha chíkich shuar péṉker enentáimturmasartatui.
Kristu tátintri
13 Yatsuru, Yus-shuarcha ni shuari̱ jakamtai “atakka wáinkiashtatjai” tusa ti kuntuts enentáimainiawai. Tuma asamtai atumsha nútiksarmek kúntuts enentáimsa̱i̱rum tusan ju̱na tájarme. Jákaru ainia nu urukawartinkit paant nekaatarum. 14 Jesus jákayat nantakchamkia. Núnisaṉ Yus Jesusan iniantkin Nin umirkar jákaru áiniana nunasha iniantkittiawai. Paant nékaji nusha. 15 Tuma asamtai Yus-Chicham nekaprutamnia nuna atumniasha jintintiajrume. Iisha tuke iwiaaku pujarin Kristu táakuisha jákaru ainia nuka ikiuakur émkishtatji. 16 Antsu Yus akupeakui, Yusa suntarí̱ uuntri̱ untsumkui tura Yusa kachuri̱n umpuarmatai Uunt Jesukrístu untsumuk Yus pujamunmaya̱ tarattawai. Nuiṉkia Krístunu ajasar jákaru áiniana nu iwiarsumunmaya̱ nantakiartatui emka. 17 Tura nuyá iisha Yus-shuar tuke iwiaaku pujajnia nu Krístuja̱i̱ yuraṉminiam ajapén iṉkiunaikiartatji. Nuní ashí nayaimpiniam ii Uuntri̱ Jesukrístuja̱i̱ tuke iwiaaku pujusartatji. 18 Tuma asamtai ju̱ shiir chicham atumin ujakjana ju̱ja̱i̱ mai ikiakánai ajatarum.