5
Túrasha, yatsuru, ni tátintri̱ waritiṉ tura warí tsawantai̱, nuka áatratin atsumatsrume. Ni tátintri̱ júnis átin nékarme. Kiritniunam kasá shuar kasamkataj tusa tátatna nu nekaachminiaiti. Núnisaṉ nákatsuk pujuiniai̱ Uunt Kristu tsawantri̱ jeattawai. Ashí shuar “Pai, yamaikia ti nekas shiir péṉker pujuiniaji” tu matsatainiai̱, aya aneachma nuṉka mesertin tsawant jeattawai. Nuwa̱ ajamtin aya aneachma jatema áintsaṉ, nékachmanum átatui. Túmakui pisartin peṉké atsuttawai. Túrasha, yatsuru, átumka ujakmaitrume. Nu tsawant atumsha aneara pujarmin jeattawai. Atumsha aneara pujá asakrumin kasá áintsaṉ tarutrámashtatui. Enta, átumka tsáapninium wekáa asarum Yus-shuartirmeka nékaitrume. Iikia kiritniumia̱nchuitji. Nu tuma asar, chíkich uruka núnisrik, ii enentái̱n kanartinia núnisrik “Warí, winia itiurtawa” tíchami. Antsu naka enentáimsar anearmi. Iis, kashi kanarchatniukait. Tura nampeena nu kashi nampeenawai. Túrasha iikia shiir tsáapninium wekainiaj nuka naka enentáimprar tuke nampetsuk pujustiniaitji. Suntar ni nemasri̱ anaṉkruawa̱i̱ṉ tusa anear wekasatniuiti. Tura iisha núnisrik íwianch yajauch awajtamsa̱i̱j tusar anearmi. Yus enentáimtusar aneetniuitji. Tura núnisrik iisha, ju̱ nuṉkanmaya̱ uwemprar Yúsai̱ tuke pujustatji, tu enentáimprar wetái. Páantchakait. “Jinium wéchatniuitrume” Yus incha túramji. Antsu ii Uuntri̱ Jesukrístuja̱i̱ uwempratniun tsaṉkatramkaitji. 10 Niiji̱a̱i̱ métekrak iwiaaku ami tusa Jesukrístu in jarutramkamiaji. Nu tuma asamtai iisha ii aya̱shi̱ji̱a̱i̱ iwiaaku pujakrisha Niiji̱a̱i̱ iwiaakji, tura ii aya̱shi̱ji̱a̱i̱ jáakrisha Niiji̱a̱i̱ tuke iwiaakji. 11 Tuma asamtai tuke túrarmena núnisrumek, shiir enentáimtiknaisarum mai ikiakánai ajatarum.
Papru Yus-shuaran jintintiamiania nu
12 Yatsurú, ju̱na seajrume. Atumja̱i̱ pujuinia nú shuar Yúsnan takakmainiakui shiir enentáimtustarum. Jintintramuk chichartamainiakui umirkatarum. 13 Yúsnan takainia ásarmatai ti péṉker enentáimtusrum aneestarum. Tura yajauch awajnaitsuk ti shiir nawamnaikiarum matsamsatarum. 14 Tura ju̱nasha seajrume, yatsuru. Takastinian nakitiana nusha chicharkatarum. Tura yawe̱ena nusha ataksha enentáimtikrarum ikiakártarum. Kakarmachu ana nusha yáiṉtarum. Tura ashí shuarja̱i̱ kajetsuk katsuntrarum wekasatarum.
15 Aneartarum, yatsuru. Chíkich yajauch túrutmamtai amesha nútiksamek yapajkiaip. Antsu nuka túrutsuk átumka mai péṉker awajnai ajatarum. Tura nú arant, ashí nuṉkanmasha ashí shuarsha nútiksarmek túratarum. 16 Tuke shiir warasrum pujustarum. 17 Tuke tsawant iniaitsuk Yus áujsatarum. 18 Péṉker pujakmesha, itiurchat pujakmesha ashí warí wáiniam nui̱sha Yus shiir yumiṉsatarum. Kristu Jesusai̱ Yus-shuar ajasutiram nu túratniun Yus wakerawai.
19 Ji ikiajniaktinia núnisaṉ Yusa Wakaní̱ enentáimin keana nuka tunaaja̱i̱ téenmamtikiarum ikiajniakairap.
20 Yus jintintrar akupkamu asa péṉker chichaman etserainia nu nakitrairap.
21 Ashí etserkamu ana nu nekasashit tusarum nekaatarum. Túrarum aya péṉker ana nuke achiktarum. 22 Ashí yajauch ana nuya̱ṉka kanaktiarum.
23 Yuska, imiatkinchanum wekasatin amaana nu, atumin takamtsuk shiir awajtamsartí. Tura ii Uuntri̱ Jesukrístu táatsa̱i̱ṉ, atumí wakaní̱ atumí enentai̱ tura atumí aya̱shi̱sha mash métek tunaaja̱i̱nchu awajtamsati. 24 Yus atumin untsurmakmarumna nu tímianak uminiaiti. Nii tana nuna yawe̱tsuk túrattawai.
Amuamunam amikmaatin
25 Ashí yatsurtiram winiasha Yus áujtursatarum. 26 Ashí Yus-shuar árum nu, amikmaaniatarum. 27 Winia Uuntru Jesukrístu chichame̱ja̱i̱ ju̱na tájarme. Ju̱ papí ashí Yus-shuar antukarti tusarum ashí iruntramunam áujsatarum. 28 Ii Uuntri̱ Jesukrístu atumin yáinmákartí. Nu atí.