Papru
TIMIUTÉUN
Ataksha papin aar akuptukma
1
Papru Timiutéun áatramiania nu
Wi Pápruitjai. Yus wakerakui Jesukrístu akatramuri̱ ajasuitjai. Ashí Jesukrístuja̱i̱ tsaniṉkiarun “Nekas iwiaaku átinian susattajai” tíniuiti Yus. Tuma asa nuna etserkat tusa akuptukuiti. Aneamu uchiru, Timiutéu, ju̱ papín áateajme. Yus Apasha tura ii Uuntri̱ Jesukrístusha ti anenma ásar waitnentramainiak imiatkinchanum shiir pujustinian yainmakarti.
Krístunu takastiniaitjinia nu
Tsawai̱sha káshisha Yúsan áujeakun ámin tuke enentáimtusan ti shiir Yúsan yúmiṉkiajai. Winia we̱a̱tur túrawarmia nútiksanak Yúsan enentáimtakun ti shiir awajeajai. Kanakmiaj nui̱ e̱a̱ntramiam nuna tuke enentáimtajme. Ataksha wararnaisatai tusan íitniun wakerajme. Yus nekas shiir enentáimtiniaitmena nuna nékajai. Nukuchrum Ruítiasha tura ame nuku Eunisiasha emka Yúsan nekas enentáimtin ármiayi. Amesha núnisketme.
Tuma asakmin tájame: Yusna takasái tusan winia uwejrun ámin awanteakui Yus kakarman suramsamia nuja̱i̱ atak kakaram takasta. Yus sápij enentáin suramsachuitji. Antsu kakaram ajastinniasha anenaitniuncha péṉker wekasatniuncha suramsaitji. Ii Uuntri̱ Jesukrístunu etserkatin natsantraip. Níiniun étserkun sepunam pujamusha étserkum natsantruraip. Antsu Yus kakaram awajtamkui ame étseream nuja̱i̱ shuar yajauch túramainiakui surimiamtsuk wáitsatin enentáimtumarta. Ii péṉker túrichu áriniṉ Yus in anenma asa uwemtikramar péṉker túratniunam apujtamsaitji. Iisha Jesukrístuja̱i̱ tsaniṉkiaru asakrin tura Yus nuna túratniun wakerak túramiayi. Yaunchu ju̱ nuṉka atsai̱sha in tuke waitnentrampramiaji. 10 Tura̱ yamái in Uwemtikkiartin Jesukrístu támatai nu anenmamu paant ajasuiti. Niisha jákatniun nupetak emesramiayi. Tura uwempratin chichamja̱i̱ jáchatai iwiaakman paant awajturmaji.
11 Nuna etserkat tusa Yus anaitiukmiayi. Tura akattur Israer-shuarchanum akuptukmiayi. 12 Túruta asamtai ti wáitiajai. Túrasha Yúsan nekas enentáimta asan natsa̱matsjai. Imiá kakaram asa amuukatin tsawant jeatsa̱i̱ṉ ashí wínian susamaj nuna ti peṉker waitruktatui.
13 Shiir chichaman jintintiamajmena nuke emetata. Jesukrístuja̱i̱ tsaniṉkiu asar Yus nekas enentáimtaji tura nuja̱i̱ aneṉkratniuitji. Tuke núnismek túrata. 14 Yus ámin takasat tusa suramsamu shiir takasta. Tura Yusa Wakani̱ in pujurtamaj nuna kakarmari̱ji̱a̱i̱ túrata.
15 Asia nuṉkanmaya̱ shuar mash iniaitiusarmai. Nu nekaachmaashum. Nu shuarnumia̱ Pijirusha Ermujenessha armai. 16 Antsu Unisépuru niisháa shuar amai. Ti nukap shiir enentáimtikrurmai. Tura wi sepunam pujamuncha natsantrurchamai. Ii Uuntri̱ Kristu ni shuari̱ncha waitnentrarti. 17 Rúmanam taasha natsantrutsuk e̱a̱tak wáittsuk iniaitiúschamiayi. 18 Ipisiu péprunam pujarin ti yainmakmiaj nu paant nékame. Tuma asamtai amuukatin tsawant jeamtai nincha Uunt Yus waitnentrati.