4
Úunttirmesha, atumí Uuntri̱ atumin wáiniuk nayaimpiniam pujatsuk. Tuma asamtai atumí yáinma jiatsuk péṉker iniartiniaitrume.
Yus áujkuram Nii yumiṉsarum asummiarum iniaitsuk áujsatarum. Incha Yus áujtustarum. Kristu-chicham yaunchu nekaachman yamái étserkun sepunam pujajai. Tuma asamtai nuna shiir aṉkant etserkat tusarum áujtursatarum. Tura wi paant etserkatniuitiaj núnisan etserkat tusarum áujtursatarum.
Yus-shuarchaja̱i̱ shiir túratarum Yus-Chichaman yajauch enentáimturara̱i̱ṉ. Kakaram ajasrum tsawant ántrarum iniaṉkasairap. Ti shiir chichamtin átiniaitrume tura anturújamin átiniaitrume. Núnisrum chíkich chíkich Yus-chicham paant ujaktin nekaattarme.
Amikmaamu
Ii aneamu yachi̱ Tíkikiu ashí wínian ujatmaktatrume. Niisha wiji̱a̱i̱ métek Yúsnan pimpitsuk ti peṉker takasuiti. Nu asamtai ii ju̱i̱ pujajnia nuna ujatmak ikiantamprarat tusan akuptajrume. Núnisaṉ ii aneamu yachi Unisemu niiji̱a̱i̱ winiawai. Niisha atum wéeaiti, tura Yusja̱i̱ shiir wekaawai. Nu shuar ashí ju̱i̱ túrunamun ujatmaktatrume.
10 Aristarku wi sepunam tsaniṉkia pujamur amikmaatmarme. Núnisaṉ Markus, Pirnapí kaná yachi̱a nu, amikmaatmawai. Niisha nui̱ jeamtai antukmarum núnisrum péṉker wáinkiatarum. 11 Justu Jesus náartin amikmaatmarme. Jú̱chik áiniawai Rúmanmaya̱ Israer-shuar winia Yúsnan etserkatin atutkaru ainia nu. Túmainiak ti shiir ayamtikruiniawai. 12 Épaprassha, atum weeá, Krístunun etserin asa atumin amikmaatmarme. Niisha ashí tsawant Yúsan áujeak Yusja̱i̱ kaka̱a̱rum tuke shiir Yus wakera nu túrak tusa seatramprume. 13 Wisha Épapras atumin ti enentáimturman nékajai. Núnisaṉ Rautiséanmaya̱ shuarnasha tura Iarapurisnumia̱ shuarnasha ti páchiniawai. 14 Rukas, aneamu tsuákratin, núnisaṉ Témassha amikmaatmarme.
15 Tura Rautiséanam pujuinia nú Yus-shuarsha amikmaatruatarum. Núnisaṉ Nímpiassha tura ni je̱e̱n irunainia nú Yus-shuarsha amikmaatruatarum. 16 Átum ju̱ papí áujsarum umikrum Rautiséanmasha nuyá Yus-shuar áujsarti tusarum akupkatarum. Tura atumsha núnisaṉ Rautiséanmaya̱ papí támatai atumsha áujsatarum. 17 Tura ju̱ Arkipiu titiarum: “Ii Uuntri̱ Jesus ni takatri̱n suramsa nu péṉker umikta” tawai, titiarum.
18 Wi, Papru, winia uwejruja̱i̱ jú̱chiniak áatkun amikmaajrume. Sepunam pujajna ju̱ enentáimturatarum. Yus shiir yainmakarti.
Nuke atí.