SÁNTIAK
papin áarar akuptukma
1
Sántiak aarmiania nu
Wi Sántiak Uunt Yúsan tura núnisaṉ ii Uuntri̱ Jesukrístun umirin asan ju̱ papin aajai. Ashí Yus-shuartirmin ashí nuṉkanam tsakiṉmakarum matsatrumna nuna amikmaajrume.
Nekataiṉkia Yúsnumia̱iti
Yatsuru, ashí itiurchat wáinkiurmesha tuke warastarum. Iis, itiurchatnum pujakrum nekas Yus enentáimtaitkiurmeka katsuntratin unuimiartatrume. Tura tuke páchiachkuram, tuke katsunteakrum, nuikia Yúsja̱i̱ ti peṉker katsua̱rtatrume. Peṉké atsumashtatrume.
Átum náṉkamsarmek nekaatin tujintiakrumka Yusa nekatairi̱ seata. Shuar seakui̱ Yuska kajetsuk tura ementutsuk antsu patatas súawai. Tuma asamtai seakminkia suramsattawai. Túrasha Yus nekas enentáimtusam, “túratpiash” tútsuk seata. “Cha, nékatsjai surustimpiash” tu seakmeka ántram seame. Nayaantsa tsukaturi̱ ju̱ní taa, atúu waketki ajatsuk. Amesha áintsamek túmame. Enentáimi̱i̱n núnisketkuiṉkia, seamna nuna Yus peṉké suramsashtatui. Shuar jimiará enentáimna nuka shiir wekasatniun tujintiawai.
Yus-shuar, ju̱ nuṉkanam kuítrincha ainia nu, Yus shiir awajsamu nuja̱i̱ warasti. 10-11 Tura Yus-shuar kuítrinniuitkuisha péejchach enentáimtikramsha warasti. Iis, nupa̱ kuáṉkam tura nantu ti sukuam kaar miniatsuk. Kuítrinniuka ántska ántram seame. Nayaantsa tsukaturi̱ ju̱ní taa, atúu waketki ajatsuk. Amesha áintsamek táṉkete. Tuke súrutnak pujurkusha itiurchat wáiniuk wárik amuukattawai.
Ii itiurchatri̱ ana nu
12 Shíiraiti shuar ni itiurchatrí̱i̱n nekas katsunteana nuka. Nekapsam jíinkiuṉka akinkiatniun wáinkiattawai. Iwiaaku átinian, tawasap achiktinia núnisan, wáinkiattawai Yus ni aneam tsaṉkatka nuna. 13 Shuar tunáa túramnia nekapeakka “Yus nuna útsutrutui” tu enentáimprashtiniaiti. Yuska yajauch túramnia enentáimtsui túrasha Niisha peṉké chikichkinkesha tunaanum útsuchuiti. 14 Antsu ni wakeramuri̱ji̱a̱i̱ṉ aents tunaan niṉki ikiatmamkaiti yajauch túratniun. Núja̱i̱ṉkia tunaanum útsukmaiti. 15 Nu yajauch wakeramunmaya̱ tunáa akiiniui. Tura nu tunáa mash amuukamtai jákatin akiiniui.
16 Yatsuru, aneakun tájarme, anaṉmamawairap. 17 Ashí péṉker ana nu, ashí shiir ana nusha nayaimpinmaya̱ Yusak amasuiti. Yus ashí tsáapninia nuna najanaiti. Tura Niin kiritin atsaiṉ yapají̱tsuk tuke tsáapniiti. 18 Nii wakera asa ni nekas chichamea nuja̱i̱ ni uchiri̱ najatmamji. Tura ashí ukunam átatna nuja̱i̱ ii émkaitji.
Yus nekas shiir awajsatin
19 Tuma asamtai aneamu yatsuru, wárik chichastin enentáimprairap antsu antuktin emka enentáimprata. Núnisaṉ wárik kajekaip. 20 Kajena nuka Yus péṉker wakeramun túratsui. 21 Nu asamtai, ashí péṉkercha nu tura ashí yajauch írunna nusha iniaisata. Tura tuke enentáiji̱a̱i̱ Yus-Chicham ame enentáimin araamu anturkata. Tura nu Chicham kakarmaiti uwemtikrampratniun.
22 Yus-Chicham umikta. Aya ántukaip. Aya ántakmeka amek anaṉmamattame. 23-24 Shuar íspikia íimiak ni yapi̱n wapikian wáiniak tura nuyá jáupmitsuk we, ni urukuit nuna wárik kajinmatkishtimpiash. Shuar Yus-Chicham umitsuk aya ántana nuka nuja̱i̱ métekete. 25 Yus tana nuja̱i̱ aṉkant ajasminiaiti. Shuar íispikia iimia áintsaṉ nekas Yus péṉker táman tuke iniaitsuk enentáimtus, nu shuar kajinmattsuk aya antukchattawai antsu tuke umiktatui. Tura ti shiir waras pujustatui.
26 “Nekas Yúsan shiir umirjai” tana nu tura eseer chichaachkuṉka imia niṉki anaṉmamui tura “Yúsan shiir umirjai” tana nuna ántar tawai. 27 Nekas Yus Apa awajitsuk shiir umirkatin jú̱iti: mitiaikiasha waje̱sha itiurchatnum pujuiniakuisha yáiṉtiniaiti tura ju̱ nuṉkanam ashí tunáa ana núja̱i̱sha máatrashtiniaiti.