2
Shuar antra akantrashtin
Yatsuru, ii Uuntri̱ Jesukrístu ti shiir naṉkaamantua nu enentaimtatirmeka shuar akantratin enentáimsairap. Shuara enentái̱ enentáimtsuk antsu aya pátatke wáinmena nuja̱i̱ aents akantram niisháa enentáimturairap. Iis, iruntrumna nui̱ shuar kuítrintin kurí aniyu aweera tura péṉker iwiarmampra waya̱shtimpiash. Tura núnisaṉ chíkich kuítrincha aruta entsaru waya̱shtimpiash. Tura kuítrinniua nu “Péṉkera ju̱i̱ pujusta” tíchatameash. Tura kuítrinchaka “Atu wajauta, túrachkumsha ju̱i̱ nuṉkaṉsha pujusta” tíchatameash. Nu tákumka yajauch enentáimpram jimiará enentáiji̱a̱i̱ aents enentáimtame.
Aneamu yatsuru, antuktarum. Ju̱ nuṉkanam kuítrincha ainia nuna Yus achikiuiti Ní shuar ajasar Nin nekas enentaimtin ajasartinian. Tura ashí nayaimpiniam írunna nunasha Yus nin tsaṉkatkattawai. Ashí shuar Yúsan aneena nuna anajmatra asa nin tsaṉkatkattawai. Átum antsu kuítrincha natsant awajearme. Iista, kuítrinniua nuka timiá itiurchat awajtamainiatsuk. ¿Nuikia níichuk ainia achirmak kapitiánnium japiki júramprumna nu? ¿Níṉkichuk ainia Kristu naari̱ shiira nuna ántar pachikiar peṉké yajauch áujmatainia nu? Tura átumka nuna naari̱ tuke shiir awajkurmin, ashí shuar “Kristu shuari̱” túramainiawai.
Yus-Chichamnum ju̱ akupeamu nekas péṉkeraiti:
“Ame aya̱shim aneamna núnismek ame írutramuram aneeta.”
Nu nekas umirniuitkiurmeka maak. Nú enentaiji̱a̱i̱ kuítrinniuja̱i̱ chichasminiaiti. Tura nuyá kuítrinchaja̱i̱ shiir chichaachkumka, niisháa enentáimta asam, nu akupkamu umirkachuitme. Tunáa túrame. Núnismek Yusa akupeamuri̱ji̱a̱i̱ amek sumamame. 10 Chíkich akupkamu írunna nu ashí umikiam tura aya chikichik akupkamu umikchamka nuikia ashí akupkamu umircha ajasume. 11 Iis, Niṉki Yúsak chichaak tíchamka “tsanirmawaip.” Tura chikichnasha “maṉkartuawaip” tímiayi. Nu asamtai, shuar tsanirmatsuk túrasha maṉkartakka ni wakeramun umirtsui. 12 Kristu aṉkant awajtamsamtai ii yamái ni akupeamuri̱ yúpichuch umirkamniaitji. Nu asamtai nu akupkamuja̱i̱ métek wekakurniṉkia Yus “péṉker túraitme” turamtatji. Tura umikchakriṉkia “péṉker umikchaitme” turamtatji. Tura nu enentáimsar péṉker chichasar takasar wekasatniuitji. 13 Chikichan waitnentachkuṉka waitnennatsuk asutniáttawai. Tura waitneṉkratniuitkiurniṉkia tsawant jeamtai Yus in waitnentramprattaji.
Yus enentáimtustin tura umirkatniusha
14 Yatsuru, shuar “Yusan shiir enentáimtajai” táyat tura péṉker túrachkuiṉkia péṉkerashit. Nu̱ja̱i̱ uwemprattawak. 15 Wátskea, Yus-shuar, áishmaṉsha nuwa̱sha, entsátáiri̱n tura yurumke̱n atsumashtimpiash. 16 Tura ame nékayatmek aya̱shi̱ atsumana nu sútsuk tíchatapash “Péṉker wetá, entsatai entsaram túram péṉker yurumáta.” ¿Nu sútsuk tákum péṉkerkait? 17 Núnisaṉ takatsuk Yus enentáimtustin ántraiti.
18 Tura shuar tíchanpiash, “Chíkich takaawai tura chikichcha Yúsan shiir enentáimtawai. Mai péṉkerchakait” tichanpiash. Wats, ame Yus enentáimtamu takatsuk paant inaktusminiashitiam. Tura wi antsu péṉker takatruja̱i̱ Yus enentáimtamun paant inaktustatjai. 19 Nekas Yus chikichkiiti tu enentáimtame. Nuka péṉker túrame. Túrasha iwianchcha nunasha nékainiawai. Tura umircha ásar ashamainiawai. 20 Netse enentáimpraip. Ashí Yus wakera nu takaachkumka, Yus enentáimtustin ántraiti. ¿Nu nekaatin wakeramek? Iista. 21 Apraáman Yus chicharuk “Winia ti shiir awajtusat tusam ame uchiram Isak maam surusta” tutai suritkiachmiayi. Máachiat suritkiachmiayi. Tura suritkiacham Yus “Péṉkeraitme” tímiayi Apraáman. 22 Páantchakait. Apraám Yusa shiir enentáimtak umirkamiayi. Umirtsuk Yúsan enentáimtakka nuikia ántar enentáimtia̱a̱yi. Tura umirak Yus enentáimtamun umikmiayi. 23 Nuja̱i̱ Yus-Chicham aarma nu uminkiamiayi. Ju̱iti:
Apraám Yúsan shiir enentáimtusmiayi tura Yus chicharuk tímiayi “Máakete. Núja̱i̱ṉkia tuke péṉker túraitme Wiji̱a̱i̱” tímiayi. Apraámsha nekas “Yusa Amikri̱” tu náamkamiayi.
24 Páantchakait. Shuar aya Yúsan shiir enentáimtamuja̱i̱nchuk tura péṉker takasmaja̱i̱sha Yus nin shiir enentáimtawai. 25 Núnisaṉ Raap tsanirmata̱i̱yayi. Túmaitiat Israeran suntari̱n mamikmauta tusar akupkamun ni je̱e̱n itiaawar tura ú̱u̱kar chíkich jíntianam akupak uwemtikrarmiayi. Nuna túramtai Yus “péṉkeraitme” tímiayi nincha. 26 Aya̱sh wakantichuka jákachukait. Núnisaṉ Yus enentáimtustin tura ni wakeramu takaachkurkia, jaka áintsaṉ ántraitji.