JÚTAS
papin áarar akuptukma
1
Jútas Yus-shuaran papin áateawai
Wi Jútas Jakupu yachi̱ntjai. Jesukrístu takarin asan ashí Yus Apa ni shuari̱ átinian achikma ainia nuna ju̱ papin áateajai. Jesukrístuja̱i̱ tsaniṉkiaru ásarmatai Yus nin wainiainiawai niiji̱a̱i̱ kanakchatniun. Yus ti waitnentramak imiatkinchanum tuke shiir pujustinian yainmakarti. Ti anenma asa túrati.
Ti tunáa shuar írunui
(2 Pítiur 2.1-17)
3-4 Aneamu yatsurú, iikia mai metek Yus-shuar asar ju̱ uwempratin chichaman áatratniun wakerukjarme. Túrasha ti yajauch shuar anaṉkramawar atumí̱i̱n pachiinkiarmai. Niisha “Yus ti aneṉkartin asamtai páchitsuk tunáa túramniaitji” tuiniawai. Nu arantcha Yus in Akuptamniuncha tura ii Uuntri̱ Jesukrístuncha nakitin áiniawai. Nu asamtai nu shuaran “yaunchu sumamawaruiti” tímiayi Yus. Tuma asamtai tájarme “Tuke Yus-Chicham yapaji̱áshtinian ashí Yus-shuar akasmatkarat tusar susamuiti. Wátsek, kakaram ajastarum” tájarme.
Yaunchu Uunt Yus Israer-shuaran túramia nu nékarme. Nuna atak enentáimtikratjarme. Ejiptu nuṉkanmaya̱ júkiar Nin umirkacharua nuna máawarmiayi. Nayaimpinmaya̱ suntarsha ni pujutairi̱n ajapa ikiukiar Yus susamun umitsuk iniaisarmiayi. Túrawarmatai Yus kiritniunam jiruja̱i̱ tuke jiṉkiá sepunam apujas pujurainiawai. Tura Uunt Tsawant jeamtai súmamtikiawartatui. Núnisaṉ Sutuma péprusha Kumura péprusha tura tíjiu̱ch péprusha áishmaṉja̱i̱sha nuwa̱ja̱i̱sha ti yajauch nuamtak tsanirmanainiakui ti tunaan peṉké túrachmin ana nunasha túrin ármiayi. Túmainiakui ashí shuar ashamkarat tusa Yus amuicha jinium asutiáwarmiayi.
Ayu. Atumí̱i̱n yajauch shuar ainia nu, yaunchu túrunamun enentáimtsuk tuke yajauch enentáimiainiak ni aya̱shin yajauch awajmamainiawai, Yusnasha nakitiainiawai, tura ashí akupin ainia nunasha yajauch áujmatainiawai. Antsu Mikiar, nayaimpinmaya̱ suntara kapitiántri̱ntiat, iwianchja̱i̱ máaniak Muisaisa aya̱shi̱n akasmatak “áaniumsha” tu chicharkachmiayi. Antsu áyatik “Yus íirmastí” tímiayi. 10 Túrasha ju̱ shuarka nékainiatsna nuna náṉkamsar yajauch chicharainiawai. Tura nékainiana nuka yawá áinis enentáimtsuk áyatik nékainiawai. Tura núja̱i̱sha imia niṉki yajauch emesmamainiawai.
11 Maa, anearartí. Kaíṉ yajauchin túramia núnis tura ásar jákartatui. Tura Parama áinis kuítian ti wakeruiniak imia niṉki tunaanum tsaṉkamakaru áiniawai. Tura Kurea áinis ashí akupniun nakitin áiniak kajiṉkiartatui. 12 Átum nuamtak anenaitiai-jisat nájankurmin nu shuar chikichan enentáimtutsuk Yusnasha ashamtsuk imia niṉki enentáimtumainiawai. Peṉké ántar áiniak yumi kia̱r tee ajasua núnin áiniawai. Tura nase umpuim yútutsuk naṉkamainiawai. Árak nerektin nantutin nerechua áanin áiniawai. Tuma ásar uwemu peṉké jaka áanin áiniawai. 13 Entsa nujaṉkrak sauri̱n ajekeawai. Nu shuarsha núnisar ni natsantri̱n natsa̱mtsuk ajekenawai. Tura yaa waakua áanin áiniawai. Tuma ásar nekas kiritniunam tuke meṉkakatin áiniawai.
14 Ataṉka tiraṉki̱yayi Enuk. Ti peṉker Yúsnan etserin asa ju̱na tímiayi “Uunt Yus ti untsurí̱ ni shuari̱ji̱a̱i̱ winittiawai. 15 Nuyá ashí shuar túrawarman nekaattawai. Tura ashí yajauch shuarnasha ti tunáa túrawarua nuja̱i̱ tura Yúsan yajauch áujmatsarua núja̱i̱sha súmamtikiawartatui” tímiayi Enuk. 16 Nu shuarka péṉkera nuja̱i̱ waratsuk “yajauchiiti” tuiniawai. Aya ni aya̱shí̱ wakeramunak wakeruiniawai. Naṉkaamantu enentáimtumainiak chichainiawai. Tura chikich shuaran shiir chicharainiaksha aya nii wakera nuna túrutati tusa péṉker chichainiawai.
Yus-shuar enentáimtikratin
17 Tura atumsha, aneamu yatsurú, ii Uuntri̱ Jesukrístu akatramuri̱ yáunchu “aneartarum” tiarmiania nusha enentáimtustarum. 18 “Amúamu tsawant ishichik ajatesmatai shuar Yúsnan wishikrar nakitrartatui. Tura ni yajauch wakeramuri̱niak umíi pujuartatui” tiarmiayi. 19 Nu yajauch shuar atumín akantamenawai. Ju̱ nuṉkanmaya̱nak páchiniak Yusa Wakani̱n takakainiatsui.
20 Tura átumka, aneamu yatsurú, tuke Yus nekas enentáimtusrum kakaram ajastarum. Yusa Wakaní̱ kakarmari̱ji̱a̱i̱ ashí Yus seatarum. 21 Yus ti anenmakui nii wakera nu wakeruktarum atumsha. Túrarum ni anenmamu shiir nekaattarme. Tsawant winiawai, ii Uuntri̱ Jesukrístu in waitnentrama asa tuke shiir Niiji̱a̱i̱ pujustinian amastatji. Nu tsawant naká pujutarum.
22 Mai yapaji̱ ajá ainia nu naka enentáimtikratarum. 23 Chíkich shuarsha jiniumia̱ júsatniua áitkiasrum uwemtikratarum. Tura chikichcha ti yajauch ásarmatai anearum waitnentratarum. Tura ni pushiri̱sha ni tunaari̱ji̱a̱i̱ maatra asamtai muíjkiatniuiti.
Yúsan shiir awajeawai
24-25 Yus chikichkiiti. Ti nekaiti. In uwemtikkiartin asa ni kakarmariji̱a̱i̱ yainmakminiaiti tunaanum iniarchatniun. Tuma asa tunaaja̱i̱ máatrachu awajtamas ni ti shíirmari̱n ejetamtatrume. Túrutma ti waramtikramsattarme. Ii Uuntri̱ Jesukrístu túrunamuja̱i̱ Yuska Niṉki shiir awajsatniuiti tura naṉkaamantu enentáimtustiniaiti. Yáunchusha, yamaisha, tura tuke ashí akupin atí.
Núkete.