Papru
TITIUN
papí áatramu
1
Papru Titiun áatramiania nu
Wikia Pápruitjai Yusa takarniuri̱. Tura Jesukrístu akatramuri̱ntjai. Yus achikma ainia nú shuar niisha antukar Yúsan umirkarat tusan akatramuitjai. Shuar nuna nekaawar péṉker wekasartatui. Tura nú arant, nú shuarsha tuke iwiaaku pujusarat tusan étsereajai. Nú shuarnasha, nuṉkan najantsuk, “uwemtikrattajai” Yus tímiayi. Tura Niisha wáitruatniun tujintiawai. Tura yamaikia, tsawant jeamtai, nuna nekaawarat tusa ii Yusri̱ uwemtikkiartinia nu, winia chichamur ujakarta tusa, winia akatturmiayi.
Titiu, wi Yusna étserma umikiu asakmin winia uchirua áitkiasnak papin áateajme. Iis, iiji̱a̱i̱ métek Yus nekas enentáimtatsjik. Yus waitnentrama asa shiir awajtamsati tusan wakerajme. Tura ii Apari̱ Yussha, ii Uuntri̱ Jesukrístusha, Uwemtikkiartin ana nu, enentáimin imiatkincha awajtamsati, tajai.
Wats, wi iwiarachmajna nu ame iwiarata tusan Kreta nuṉkanam ikiukchamkajam. Tura “ashí péprunam Yus-shuar írunmanum, Yus-shuaran wáinkiarat tusam shuar anaikiarta” tíchamkajam.
Yus-shuaran wáinin
Yus-shuaran wáinin jú̱nis atí. Niisha makuuchmin ti péṉker wekasatí. Tura chikichík nuwe̱ntin átiniaiti. Tura ni uchiri̱sha Yusna ártiniaiti. Tura shuar yajauch chicharsachmin niisha tutupnisaṉ wekain ártiniaiti. Enentáimprata. Yus-shuaran wáinin Yusna ana nuna wáinkiat tusa anaikiamuiti. Tuma asamtai nekas makuuchmin wekasatniuiti. Waantu enentáimtumatsuk, kajetsuk, tura nampechu átiniaiti. Chikichan waitkiau áchatniuiti. Tura anaṉma kuítrintin ajastaj tusa wakerukchatniuiti. Antsu shuar ni je̱e̱n írar winiana nuna itiaatniuiti. Tura ashí péṉker ana nuna wakerin, esetas enentáimin átiniaiti. Tura ju̱ nuṉkanmaya̱ akupeamuncha, núnisaṉ Yús akupeamuncha umirkatniuiti. Tura niṉki íimiastiniaiti. Tura nú arantcha, chíkich shuáran péṉker jintintrataj tusa tura Yus-Chichaman nakitin áinia nuna nupetkataj tusa, Yúsnumia̱ nekas chichaman, nii unuimiátramiania nuyá kanakchatniuiti. 10 Nekaata. Umichu ti irunui. Niisha ántar chichau ásar anaṉmau áiniawai. Israer-shuar weeanam ti irunui nú shuar. 11 Niisha kuítian achiktaj tusar wakeruiniak, yajauch unuiniarchatniua nuna unuiniainiawai. Nuna túruiniak untsurí̱ shuáran, ni írutkamuri̱ji̱a̱i̱ yajauch enentáimtikiainiawai. Tuma asamtai auka, ni wene̱ epetkatniuiti, ántar chichainiakui. 12 Warí, imia Krétanmaya̱ chichaman etserin ju̱na tíchamka: “Krétanmaya̱ aentska tuke wáitrin áiniawai. Tura nákitiat ti yurumin áiniawai. Yajasma núnisaṉ áiniawai.” Nuna tíchamka. 13-14 Maa, niisha nékasaṉ tímiayi. Nu tuma asamtai, Titiu, Israer-shuar ántar tuinia nuna, Yus-shuar anturkachartí tusam, tura nekas chichaman nakitiana nuna akupeamuri̱n umirkachartí tusam, antsu Yúsan nekas umirkarat tusam, umichu shuar kakaram chicharkarta.
15 Enentáimprata. Yus-shuarka, ni enentái̱ chamir ajasu ana nuka, ashí ni wainnia nuna péṉkernak enentáimtawai. Tura chíkich shuar, Yúsan umirkachu asa, ni enentái̱ wapik asa, péṉker ana nuna enentáimtustinian tujintiawai. Achapai enentáimiuk, péṉkercha ana nuna “péṉkeraiti” tawai. 16 Tura niisha “Yus-shuaraitjai” tuíniayataṉ, Yúsan umirtsuk niisháa túruiniawai. Tuma ásar mui̱jmiai̱ áiniawai niisha. Umichu ásar péṉkeran túratniun peṉké tujintiainiawai.