Yu Xapꞌunaj Karta yu Jalaqtsꞌoqnil Pablo Ixlapanakni Dios yu Tavilanal Corinto
1
Ni Pablo jalakmastakꞌay yu tavilanal laka putaulan Corinto
Kitꞌin kPablo, ni Dios kilaksaklhi para kimalaqachal ni Jesucristo laqputeꞌeniꞌ ixchivinti. Vachu iktꞌavil ni Sóstenes yu kilaqajkꞌan. Klatsꞌoqniyau uxiknankꞌan yu ixlapanakni Dios untꞌatꞌik yu vilanantꞌik laka putaulan Corinto. Ni Cristo Jesús tamaxtunin mintalaqalhinkꞌan. Dios tajuntaꞌin para ixlapanakni kꞌaꞌuntꞌik kun tachun yu ay tamakay ixtaqaꞌuti kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo mas va toꞌoxtaycha kaval. Yucha ixJalhachimoꞌonukꞌan ni yuꞌuncha y vachu kiJalhachimoꞌonukꞌan. Katamapaynin y oxamaktamin katamakan kimPay Dioskꞌan ali kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo.
Va ikxtaqniꞌalhiy lhimalaqpuchuncha ni Dios por uxiknankꞌan. Ni Dios tamapaynitan tejkan lhakꞌapꞌupꞌintꞌik ni Jesucristo. Taꞌaqtayjuyan ni ox kꞌachꞌivintꞌik kun lhuu jatapastakꞌati, va talalhavanin la metsukuntikꞌan. Xlhiyucha tasuy la metsukuntikꞌan ni chivinti yu klalhixaqalau ni Cristo va laqsaval. Ex chuncha jantu tuꞌuchun tatsꞌanqaniyan yu xtaꞌa Dios para kꞌapꞌutꞌapꞌatsꞌanitꞌik. Chuncha pꞌakxanꞌiyatꞌik tejkan katasuchoqoyaꞌ kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo. Yucha katamapꞌasniyan para jantu tuꞌuchun laqtaqal kamukꞌanikꞌantꞌik ni anchanu julchan tejkan kaminchoqoyaꞌ. Lay kꞌalhakꞌapꞌupꞌi ni Dios. Yucha tajuntaꞌin para chꞌantaun katꞌatꞌiꞌukxuntꞌayatꞌik Sasꞌatꞌa, yucha ni Jesucristo kiJalhachimoꞌonukꞌan.
Laka putaulan Corinto va tatalaktꞌilhil yu talhakapuꞌan Dios
10 Klatapayniniyau, ketꞌalaqaunin, la ixtaqaꞌuti kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo, va chꞌantaun kꞌaꞌuntꞌik, va jantu katꞌalaktꞌilhitꞌik. Va taun jatapastakꞌati kꞌamakꞌachꞌoꞌotꞌik, va aqstanchunin kakꞌatsꞌantꞌik. 11 Kintamakꞌatsanin ixlapanakni ni Cloé ni va tꞌapꞌutꞌilhiyatꞌik. 12 Alin siya uxiknan lati yu tanajun va chꞌantaun tajunita kun kitꞌin yu kPablo. Alati tanajun chꞌantaun tajunita kun Apolos. Alati tanajun va chꞌantaun kun Cefas. Alati tanajun va chꞌantaun kun Cristo. 13 ¿Chavay klalhisakmiyau incha ni Cristo va laktꞌilhil? Kitꞌin Pablo jantu kakmakxtukmukꞌakal laka kurus por uxiknan. Vachu jantu kaꞌaqchꞌajꞌautꞌik la kintaqaꞌuti ni kitꞌin. 14 Ikxtaqniy lhimalaqpuchuncha ni Dios ni jantu xataꞌayuꞌ uxiknankꞌan kaklamaqchajꞌavau, vamun ni Crispo ali Gayo. 15 Chuncha jantu matichun lay najun va aqchajꞌaul la kintaqaꞌuti. 16 Vachu klaqmaqchajꞌaval ixlapanakni ni Estéfanas. Pero klhilay ni jantu matichun alati lapanakni kakmaqchajꞌaval. 17 Ni Cristo jantu kimalaqachal para kakmil jamaqchajꞌavan, va kimalaqachal para kakmil laqputeꞌeniꞌ yu ox chivinti. Jantu klaqputeꞌey kun kꞌus chivinti yu minachal xajatapastakꞌati lapanakni. Chuncha jantu katsꞌanqal ixtapꞌasta ni chivinti yu masuy yu tapasal Cristo laka kurus.
La ixjatsukunti ni Jesucristo tasuy ixtapꞌasta ali ixjatapastakꞌati ni Dios
18 Ni lapanakni yu tatsꞌanqatꞌajun, yuꞌuncha talhilay va lhitontoj ni chivinti yu lhichivinkan Cristo yu tacha tapasal laka kurus. Pero kijnankꞌan yu tꞌaunau laqtaxtunin, lhilayau va ixtapꞌasta ni Dios. 19 La ixchivinti Dios najun:
Kaklaktꞌilhiꞌoyaꞌ ixjatapastakꞌatkꞌan yu lhuu jatapastakꞌati talhitꞌajun.
Jantucha tuꞌuchun xtapal kakmakayaꞌ ixtalanitkꞌan yu talaniꞌojota.
20 ¿Ex taꞌayucha apalay lhuu jatapastakꞌati lhitꞌajun? ¿Taꞌayucha apalay lhuu jatalaniti lhitꞌajun? ¿Taꞌayucha ox lhichiviniy xajatapastakꞌati ni lakamunukpaꞌ? Dios masuy ni xajatapastakꞌati lakamunukpaꞌ va lhitontoj. 21 Ni Dios va lhuu ixjatapastakꞌati. Xlhiyucha jamakal xalapanakni lakamunukpaꞌ ni jantu lay katamispal ni yucha por ixjatapastakꞌatkꞌan. Mas va tacha lhitontoj tasuy, ixnajun va kun ixlaqputeꞌeka ixchivinti katapulaqtaxtul yu talhakapuꞌan. 22 Yu israelitas taskꞌin para katalaqtsꞌil yu masuy ixtapꞌasta Dios. Yu griegos talaqtsꞌinputun yu lhuu jatapastakꞌati. 23 Pero kijnankꞌan klaqputeꞌeyau ni makxtukmukꞌakal ni Cristo laka kurus. Yucha jantu taqasmakputun ni israelitas, va jantu ox talaqtsꞌin yu tacha nil. Yu alati lapanakni jantu taqasmakputun, talhilay va lhitontoj. 24 Pero kijnankꞌan yu Dios kintalaksakni, mas va israelitas o mas va griegos, lhakapuꞌanau yu tapasal Cristo yucha masuy ixtapꞌasta ali ixjatapastakꞌati ni Dios. 25 Yu makal Dios, mas tasuy va tacha lhitontoj, yucha va makal kun apalay lhuu jatapastakꞌati jantu tacha ixjatapastakꞌatkꞌan lapanakni. Mas tasuy va tacha jantu kalhitsukul tapꞌasta, va makal kun apalay lhuu tapꞌasta, jantu tacha ixtapꞌastakꞌan lapanakni.
26 Ketꞌalaqaunin, kꞌamakꞌatꞌik kuenta ni va Dios talaksakni mas jantu qaynlhuu ni uxiknan kꞌalhitsꞌukꞌutꞌik ay jatapastakꞌati ni aniy lakamunukpaꞌ. Jantu qaynlhuu uxiknan laqlaqapꞌays lapanakni kꞌaꞌuntꞌik. Jantu qaynlhuu kꞌapꞌutsꞌukꞌutꞌik tacha lajꞌay lapanakni. 27 Yu tacha laktontos aniy lakamunukpaꞌ yuꞌuncha jalaksaklhi Dios para kalakmamaxanikal ni lapanakni yu lhuu jatapastakꞌati talhitꞌajun. Yu jantu laqpꞌays lapanakni kataval yuꞌuncha jalaksaklhi Dios para kalakmamaxanikal ni lapanakni yu laqpꞌaysnin. 28 Dios jalaksaklhi yu jantu laktoꞌoyakan aniy lakamunukpaꞌ ali yu jantu jalaqtsꞌinputunkan. Va jalaksaklhi lapanakni yu jantu tuꞌuchun kataval para kaxajchal ni jantucha tuꞌuchun xtapal kataval yu lajꞌay lapanakni. 29 Ex chuncha jantu matichun lapanaki ay kamakakal la ixlakaꞌukxpu ni Dios. 30 Yucha tamakan chꞌantaun kun Jesucristo. La ixjatsukunti ni Cristo Jesús kintaxtaqnitan jatapastakꞌati. Por yu makal ni Cristo, ox kintalaqtsꞌinan ni Dios, va ixlapanakni Dios juntau, y va kintamalaqtaxtutan. 31 Xlhiyucha va tsꞌoqkanta la ixchivinti Dios taꞌan najun: “Taꞌayuꞌ ay kꞌatsanputun, va ay kakꞌatsal por yu makal ni Dios.”