Yu Xaꞌaqxtꞌutunuꞌ Karta yu Tsꞌoqlhi ni
Juan
1
Ni Juan mastakꞌay ni Gayo
Kitꞌin, yu xaꞌay kunita siya yu talhakapuꞌan, va ikmastakꞌayan ni uxintꞌi, Gayo, yu kilaqaj kꞌatꞌi. Laqsaval ikpaxkayan.
Kintꞌalaqajun yu ikpaxkayan, kitꞌin ikskꞌin Dios por uxintꞌi para ox kꞌatsꞌukꞌu y jantu kꞌatꞌaꞌanꞌatꞌi, vachu va tacha ox alintꞌa kun Dios la melhanuti. Ayaj klhiꞌachantajul tejkan takilachil lati ketꞌalaqauninkꞌan. Kintalaqputeꞌenil ni ox vas tꞌaylhipꞌin la ixtin Dios, vachu laqsaval makꞌay yu najun. Yu apalay kixtaqniy achati va tejkan ijqasmatꞌa ni kesꞌatꞌan tatijuyanal makanan yu laqsaval paxtoqniy.
Kintꞌalaqajun yu ikpaxkayan, ox tꞌaylhipꞌin la milhakapuꞌati tejkan jalaqꞌaqtꞌayꞌuy ketꞌalaqauninkꞌan yu talaqchin yu maqati machaqan mas jantu jalaqmispꞌay. Yuꞌuncha aniy talaqputeꞌenil ixlapanakni Dios ni uxintꞌi ayaj japꞌaxkꞌanan. Chavay katꞌaylhipꞌi jalaqꞌaqtayjun ketꞌalaqauninkꞌan la ixtinkꞌan chuncha tacha paxtoqniyan kꞌatꞌapꞌatsꞌanin ni Dios. Ni yuꞌuncha maqati tatiꞌukxuntayay para kamispakal ixtaqaꞌuti Jesucristo. Jantu taskꞌin ni kataꞌaqtayjul lapanakni yu jantu talhakapuꞌan. Xlhiyucha kijnankꞌan maqskꞌiniy kaꞌaqtayjuu. Ex chuncha jatꞌatapatsayau yu vas talaqputeꞌey yu laqsaval maqskꞌiniy.
Jantu ox yu makal ni Diótrefes
Kitꞌin klaqtsꞌoqnil taun chivinti ixlapanakni Dios yu ancha tavilanal. Pero ni Diótrefes va maqamay ay kamakakal. Jantu kintalaqaꞌiyan. 10 Xlhiyucha incha kajkꞌananta, kakjuntaꞌiyaꞌ para kaklhixaqalal yu makay, va kiluntꞌajun laqxtoqnu, kintamanuniyan laklkanti. Jantu vamuncha yuꞌ. Vachu jantu jalaqaꞌiy tejkan tachaꞌan yu talhakapuꞌan. Yu talaqaꞌiputun jalaktanchaniy para jantu katalaqaꞌil. Ex jalaqtinaqxtuy para jantucha chꞌantaun kataval kun yu alati yu talhakapuꞌan.
11 Kintꞌalaqajun yu ikpaxkayan, jantu kalaqtsꞌiꞌitꞌi yu jantu lajꞌoxi, va kalaqtsꞌiꞌitꞌi vamun yu lajꞌoxi. Yu makay yu lajꞌoxi, yucha tijuyal kun Dios, pero yu makay yu jantu lajꞌoxi, yucha jantukaꞌ mispay ni Dios.
Ox yu makay ni Demetrio
12 Tachun tanajun ni Demetrio va ox lapanaki, si makay tacha najun ni chivinti yu laqsaval. Mas kijnankꞌan vachu iknaunau ni Demetrio va ox makay y uxiknan kꞌatsꞌayatꞌik ni jantu klaklkananau.
Jamastakꞌachoqoy
13 Kitꞌin ayaj lhuu chivinti xajkunputunan pero jantu iktsꞌoqniputunan kun patsꞌoqnu. 14 Va ikpakxanꞌiy niman kaklaqtsꞌin ex kalakchivinanau ukxpuꞌ kun ukxpuꞌ.
15 Oxamaktaun kꞌatꞌaꞌul. Yu mintꞌalaqaunin yu aniy taꞌalinta tamalaqachaniyan taun jamastakꞌanti. Kꞌalakmastꞌakꞌatꞌi ni ketꞌalaqauninkꞌan por qayntamin yu ancha taꞌalinta.