Ni Ox Chivinti yu Tsꞌoqlhi
Lucas
1
Ni Lucas tsꞌoqnil yu Teófilo
Pumalhuu lapanakni tatsꞌoqꞌulata tacha tapasal aniy taꞌan tꞌaunau kijnankꞌan. Ixtatsꞌoqꞌulaputun yu tapasal vachu va tacha kintajunin ni lapanakni yu talaqtsꞌinꞌol. Yuꞌuncha talhimasul ni ox chivinti yu lhichiviniy ni Jesús. Xlhiyucha, Teófilo, ay lapanaki kꞌatꞌi, vachuꞌ kilhipaꞌinil kaktsꞌoqnin kitꞌin tachun yu tacha tapasal. Va klaniꞌojota tachun mas va yu xapꞌunaj. Va chuncha kakꞌatsꞌatꞌi ni chivinti yu masunikꞌantꞌa laqsaval val.
Laqputeꞌekal ni katsukuyaꞌ ni Juan yu jamaqchajꞌavanaꞌ
Tejkan Herodes ixlhichimoꞌoy xalakatꞌun Judea, ex ixꞌalin qayntaun xakura israelitas yu ixjunkan Zacarías. Yucha va lhiyal ni kuras yu ixlapanakni Abías ixtajunita. Ixlhitꞌajun ixanati yu ixjunkan Elisabet. Yucha va ixpapanti ixjunita yu pꞌunaj xaꞌay kuraj yu ixjunkan Aarón. Ixlaꞌatꞌuykꞌan va la ox ixtatiꞌukxuyanal kun Dios, ixtamakay tachun yu ixnajun la ixlhachimoꞌonkꞌan ali ixlhachimoꞌon ni Dios, jantu katamakal tuꞌuchun laqtaqal. Pero jantu tꞌujuꞌ ixjunita sasꞌatꞌakꞌan, va jantu lay ixlhitsukuy jasꞌatꞌa ni Elisabet. Vachuꞌ ayaj lhuvajcha ixjachꞌitinkꞌan ixtalhitꞌajun yuꞌuncha.
Taval taun julchan ixtꞌajun tapatsan ni Zacarías va tacha kura. Va tapaxtoqnil ixlapanakni katatapatsanil ni Dios. Ex va tamakal taun suerte yu ixtamakay xakuras israelitas, va paxtoqnil ni Zacarías. Ex va yucha tanuchal yu la ay lakatajtan, va aqtaylcha jamapuvanaꞌ taꞌan ixvil ni Dios. 10 Yu tachun ixtalhavaxtu lapanakni yuꞌuncha va maqspaꞌ ixtatamoꞌoy ixkiltalakxtuti ni ay lakatajtan taꞌan ixmapuvanan ni Zacarías.
11 Ex va tasunil ixmayul ni Jalhachimoꞌonu Dios, va la ixlhijakanaj ni altar. 12 Ex ni Zacarías tejkan chuncha laqtsꞌil taꞌan ixtꞌajun mapuvan, va ayaj talhanal. 13 Pero ni ixmayul Dios va najun:
—Jantu katꞌalhan, Zacarías. Ni Dios yu skꞌinin, yucha qalasmatꞌan. Chavay mixanati Elisabet kalhitsukuyacha qayntaun jasꞌatꞌa, kꞌaꞌuneꞌe ixtaqaꞌuti va Juan. 14 Va ayaj lhuvaj achati kalhitsꞌukꞌuyeꞌe y vachuꞌ ni lapanakni ayaj kataꞌachaxꞌiyaꞌ. 15 Ni anchanu jasꞌatꞌa, yucha la ay kunaꞌ kun Dios. Jantu kaꞌotꞌaꞌ xaxkan uva nisin lhiꞌotꞌati. Tejkan jantukaꞌ tsukuy, yucha kalaqtanuyaꞌ ni Espíritu Santo. 16 Kaxaqalayaꞌ ni lapanakni yu aniy machaqan Israel ex pumalhuu katalhakapuꞌanchoqoyaꞌ ni Dios ixJalhachimoꞌonukꞌan. 17 Yucha kapꞌulayaꞌ ex astan kaminaꞌ ni Jalhachimoꞌonuꞌ. Vachuꞌ kunaꞌ tacha ixjunita Elías yu ixlhichiviniy Dios, va chuncha kunaꞌ ixjatsukunti kun ixtapꞌasta. Kamakayaꞌ ni chꞌantaun kataval ixjalhanutkꞌan ni xapaynin ali sasꞌatꞌankꞌan para katalapaxkal. Kalaqxtaqniyaꞌ jatapastakꞌati yu chavay jantu taqalasmaknan para vas katatiꞌukxuntayal. Ex chuncha kalaꞌoxiyacha ni lapanakni para katalaqaꞌil ni Jalhachimoꞌonuꞌ.
18 Ex va naul ni Zacarías, va junkal ixmayul Dios:
—¿Tas kakpukꞌatsayaꞌ licha laqsaval yu kiꞌuniy? Yu kitꞌin va ayaj xapaycha, vachu kixanati la lhuvajcha ixjachꞌitin.
19 Ex qaltayl ni mayul:
—Kitꞌin va Gabriel yu kmakay ixlhitapatsa ni Dios. Va kmalaqachakal para kaktꞌachivinin ni uxintꞌi, va para kunin ni aniy ox chivinti. 20 Chavaycha jantu kalhakꞌapꞌupꞌi kinchivinti, mas laqsaval chuncha katapasayaꞌ tejkan kalaqchaanaꞌ ni julchan. Xlhiyucha janunucha kꞌaꞌuneꞌe. Jantucha lay kꞌachꞌivinineꞌe tus kaꞌalinaꞌ yu tacha xajkunan, ex kꞌachꞌivininchꞌoꞌoyeꞌe.
21 Tachun ni lapanakni va maqspaꞌ ixtapakxanta ni Zacarías, va la ixtapastakꞌutacha, va maqtoqoxatanul lakatajtan ni Zacarías. 22 Ex tejkan taxtuchoqol va jantucha lay chiviniy. Ni lapanakni tapastaklhi ni va laqtsꞌil taun tuꞌuchun ni lakatajtan. Ex vamuncha ixlakmajkuniy, va chuncha janunucha tiꞌukxuntayal.
23 Ex mamaktalcha ixlhitapatsa lakatajtan ni Zacarías, va anchoqolcha la ixchaqaꞌ. 24 Ex astan va jaꞌaynaꞌ val ixanati Elisabet. Jantu katataꞌaxtul tus laqchaꞌal laqakis malkuyuꞌ, va naul:
25 “Chuncha kimakanil ni Jalhachimoꞌonu Dios para jantucha apalay kintalaktuꞌul ni lapanakni.”
Ni María junkal ni kalhitsukuyaꞌ ni Jesús
26 Tejkan laqchaꞌal laqachaxan malkuyuꞌ, ni Dios va malaqachal ixmayul yu junkan Gabriel laka estado Galilea, lakataun putaulan yu junkan Nazaret. 27 Va laqkilachil qayntaun jatsiꞌi yu ixjunkan María. Ni yucha iskꞌininti ixjunita qayntaun tsꞌal yu ixjunkan José. Yu José minchal kun ixlapanakni David yu maqancha ay jalhachimoꞌonuꞌ ixjunita. 28 Tejkan laqchinchal ni mayul Gabriel, va mastakꞌal ni María, va junil:
—Dios mapayniyan, va alinta kun uxintꞌi. Apalay ox kaxajtachal mijatsukunti xajantu matichun xanati.
29 Ex ni María va pastakꞌul, aqtayl pastakꞌa tisuncha naunputuncha ni anchanu chivinti yu pumastakꞌakal.
30 Ex va najun ni mayul:
—Jantu katꞌalhan, María. Dios kaxtaqniyan taun ay japaxkanti. 31 Uxintꞌi aynacha kꞌaꞌuneꞌe, kꞌalhitsꞌukꞌuyeꞌe qayntaun tsꞌal, kꞌaꞌuneꞌe ixtaqaꞌuti va Jesús. 32 Yucha vamun yuꞌ pꞌas kunaꞌ, kunkanaꞌ Sasꞌatꞌa Dios. Ni Dios kaxtaqniyaꞌ ixpalhachimoꞌon tacha ixlhachimoꞌon ixpapaꞌ David yu ay jalhachimoꞌonuꞌ ixjunita maqancha. 33 Mas va tavanancha yucha miJalhachimoꞌonukꞌan kunaꞌ mintachunkꞌan yu israelitas untꞌatꞌik. Ixlhachimoꞌon jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ.
34 Ex ni María va najun:
—¿Tas va kunacha? Yu kitꞌin va keꞌemankaꞌ, jantukaꞌ klhitsukuy kixapay.
35 Ex qaltayl ni mayul, va junil:
—Ni Espíritu Santo kachinaꞌ la milakatunaj, ixtapꞌasta ni Dios chuncha kamakayaꞌ. Xlhiyucha ni tsꞌal yu katsukuyaꞌ, yucha ox kunaꞌ kun Dios, va kunkanacha Sasꞌatꞌa Dios. 36 Vachuꞌ mintꞌalapanaki Elisabet kalhitsukuyaꞌ qayntaun jasꞌatꞌa mas ayaj xanaticha. Ixtanajun jantu aqtaun lay kalhitsukul jasꞌatꞌa pero chavay laqachaxancha malkuyuꞌ tiꞌukxuyal aynaꞌ. 37 Yu Dios xoqta lay makay, jantu kaꞌalil yu jantu lay makay.
38 Ex ni María va naul:
—Chavaycha kitꞌin kunita ixꞌoqxtamati ni Jalhachimoꞌonu Dios. Kimakalcha va yu kimakaputuncha, yu tacha uxintꞌicha naꞌun.
Ex va anchoqolcha ni mayul.
Ni María laqꞌal ni Elisabet
39 Ex taxtul ni María, va soqol tus chaꞌal taun putaulan laka xaꞌaspajunuxnan xaꞌestado Judea. 40 Tanuchal la ixchaqaꞌ Zacarías, va mastakꞌal ni Elisabet. 41 Tejkan qasmaklhi Elisabet ni jamastakꞌanti, ex ni jasꞌatꞌa va laklal la ixpajan. Ni Elisabet laqtanuꞌol ni Espíritu Santo. 42 Va la pꞌas naul:
—Apalay ox kaxajtachal mijatsukunti xajantu matichun xanati. Vachuꞌ ni jasꞌatꞌa la mimpajan. 43 ¿Valiꞌiycha kimpaxtoqniy ni kilaqminta ixnati kiJalhachimoꞌonuꞌ? 44 Tejkan xkꞌili ijqasmaklhi mimastakꞌanti, va laklal kun achati ni jasꞌatꞌa la kimpajan. 45 Va lhakꞌapꞌupꞌi ni laqsaval kunaꞌ yu naul ni Jalhachimoꞌonu Dios, xlhiyucha ox kaxajtachal mijatsukunti.
46 Ex va naul ni María:
La kelhanuti, kitꞌin la ay kmakay ni Dios.
47 La ketsukunti va klhiꞌachantajuy ni Dios yu kimalaqtaxtuta.
48 Kimapaynil mas va klakatꞌuniy ni kitꞌin yu ixꞌoqxtamati kunita.
Chavaycha tachun ni lapanakni mas va tavanancha va si kintajunaꞌ ni ox xajachal kijatsukunti.
49 Dios lhitꞌajun tapꞌasta, va yucha kimakanita yu lajꞌay.
Yucha va si ox junita.
50 Mas va tavanancha lakmapayniy tachun ni lapanakni yu tatoꞌoyay.
51 Tachun yu makay yucha va masuy ixtapꞌasta.
Ni lapanakni yu lajꞌay takꞌatsꞌan la ixjatapastakꞌatkꞌan, va lakstꞌuniy lakmakatacha.
52 Va lakmaxtunil ixtapꞌastakꞌan ni lajꞌay lapanakni,
va lajꞌay lakmakal yu lakstꞌuniy takꞌatsan.
53 Yu tachavaniy va ox lakmaꞌotsanil.
Yu maqalinin va lakmaxtuniꞌol yu ixtalhitꞌajun, valiꞌiy jalakmakaul.
54 Yucha kintaꞌaqtayjuyan yu israelitas juntau, yu ixꞌoqxtamatin juntau.
Jantu aqtaun kꞌapꞌa, va si kintamapayniyancha.
55 Vachu va tacha lakjunil ni kepayankꞌan yu maqancha ixtatꞌajun.
Vachu va tacha junkal ni Abraham, kalakmapaynikanaꞌ mas va tavanancha tachun sasꞌatꞌan.
56 Ex chuncha ni María va tꞌataulal ni Elisabet va tacha laꞌatꞌutu malkuyuꞌ. Taval anchoqolcha la ixchaqaꞌ.
Tacha putsukul ni Juan yu jamaqchajꞌavanaꞌ
57 Taval laqchaꞌal ni julchan, va maqlaqavanalcha ni Elisabet, lhitsukul va tsꞌal. 58 Ex ixlapanakni kun yu ancha ixtꞌataulnin va takꞌatsal ni Dios xtaqnil taun ay jamapayninti. Tachun talhiꞌachantajuꞌol. 59 Tejkan laqchaꞌal paqtsajin julchan, va taꞌal xvililichukꞌuninin ni jasꞌatꞌa. Ex chuncha ni lapanakni va ixtajunputun Zacarías yu ixtaqaꞌuti ixpay. 60 Pero ixnati qaltayanal, va najun:
—Jantu yuꞌ kajunkanaꞌ, kajunkanaꞌ va Juan.
61 Ex tanaul:
—¿Valiꞌiycha? Jantu matichun katsukul milapanaki yu chuncha kajunkal.
62 Ex talhisakmil yu ixpay yu janunuꞌ y aqatapa, va tamajkunil:
—¿Tisuncha taqaꞌuti kꞌaꞌuneꞌe ni mintsꞌal?
63 Ex yu xapay skꞌil aqxtaun tabla, ancha tsꞌoqmukꞌal: “Kintsꞌal kajunkanaꞌ va Juan.” Ex ni lapanakni va tus tachun saq tatayal. 64 Ex taꞌoxichoqolcha ixkil ni Zacarías, laycha malaklanichoqoy isimaꞌati, chivinchoqolcha, va ay makal ni Dios. 65 Ex chuncha tatalhanal tachun ixtꞌataulnin. Talajunil yu tapasal tus takꞌatsaꞌol tachun ni lapanakni laka aspajunuxnan xaꞌestado Judea. 66 Tachun yu taqasmaklhi taꞌaqtayl tapastakꞌa, va tanajun:
—¿Tis va suncha kunacha ni anu jasꞌatꞌa?
Ni Jalhachimoꞌonu Dios ixꞌaqtayjuy ni jasꞌatꞌa.
Ni Zacarías ay makal ni Dios
67 Ex ni xapay Zacarías laqtanuꞌol ni Espíritu Santo, laqputeꞌel ixchivinti Dios, va naul:
68 Ay kamakakal ni Dios kiJalhachimoꞌonukꞌan yu israelitas juntau.
Kintalaqminan y kintamalaqtaxtuyan kijnan yu ixlapanakni juntau.
69 Kintamalaqachaniyan qayntaun Jamalaqtaxtunuꞌ yu lhitꞌajun tapꞌasta.
Yucha ixpapanti kunaꞌ ni David yu maqancha ixꞌoqxtamati Dios ixjunita.
70 Tejkan talhichivinil ni ixlapanakni yu maqancha ixtalaqputeꞌey ixchivinti Dios, va inchine tanaul.
71 Kintamalaqtaxtuyan la ixtamakakꞌan yu kintꞌalaxkayninkꞌan y tachun yu jantu ox kintalaqtsꞌinan.
72 Lakmapaynil ni kepayankꞌan yu maqancha ixtatꞌajun.
Vachu pastakꞌa yu maqancha naul ni kamakayaꞌ.
73 Dios xtaqnil ixchivinti ni Abraham yu kimpaykꞌan yu maqancha ixtꞌajun, naul laqsaval katapasayaꞌ.
74 Naul ni kintamalaqtaxtuyan la ixtamakakꞌan yu kintꞌalakxkayninkꞌan,
ex lay katapatsaniu ni yucha sin talhanti.
75 Najun jantucha kaꞌalil kintalaqalhinkꞌan,
vas katiꞌukxuntayau, mas va tavanancha.
76 Chavaycha uxintꞌi kesꞌatꞌa kꞌatꞌi, kalhimispꞌakꞌaneꞌe tacha qayntaun lapanaki yu laqputeꞌey ixchivinti Dios yu vilchal laktꞌiyan.
Pꞌunaj kꞌapꞌulpꞌiniyeꞌe ni Jalhachimoꞌonuꞌ taꞌan kapuꞌanaꞌ, kꞌalaklaꞌoxiniyeꞌe ixjatapastakꞌatkꞌan ni lapanakni.
77 Kꞌalakmakꞌatsꞌaniyeꞌe ni lapanakni ni lay katapulaqtaxtul
y kalaqmalaqmixinikal ixtalaqalhinkꞌan.
78 Ni Dios ayaj kintamapayniyan,
xlhiyucha kintaxtaqniyan xamaklku laktꞌiyan.
79 Va tacha katunkul para jantucha kaputsꞌislhi la ixjatapastakꞌatkꞌan ni lapanakni
para kapuꞌau la ixtin Dios y laqalajꞌox kajuu kun yucha.
80 Ex ni tsꞌal va aynlhi, va ixtꞌajun mispanaꞌ Dios. Va ixtiꞌukxuyal taꞌan jantu alin chaqan tus laktasunil xalapanakni Israel.