Ni Ox Chivinti yu Tsꞌoqlhi
Marcos
1
Ni Juan yu maqchajꞌavanan va laꞌoxiy ixlakatin ni Jesús
(Mt. 3:1-12; Lc. 3:1-18, Jn.1 :19-28)
Aniy aqtayniy ni ox chivinti yu lhichiviniy Jesucristo yu Sasꞌatꞌa Dios. Ni Isaías yu ixlaqputeꞌey ixchivinti Dios va tsꞌoqlhi ni laka libro ni va najun ni Dios:
Ikmalaqachay qayntaun yu kapꞌulꞌaniyan ni uxintꞌi,
para kalaꞌoximanin ni lakatin taꞌan kꞌapꞌupꞌineꞌe.
Qayntaun lapanaki tꞌasay lakakꞌavin, va najun:
“Kalaꞌoximanitꞌikcha ixlakatin ni Jalhachimoꞌonuꞌ.
Vas kꞌamakꞌatꞌikcha para tsꞌalti katapasal.”
Ex va chuncha ni Juan yu jamaqchajꞌavanaꞌ va chinchal anchanuꞌ lakatꞌun taꞌan jantu tꞌujuꞌ chaqaꞌ. Va lakjuniy ni lapanakni ni kataꞌaqchajꞌaul para katasulcha ni tamapaxal ixjatapastakꞌatkꞌan, ex ni Dios kalaqmalaqmixinil ixtalaqalhinkꞌan.
Ex ni lapanakni yu machaqan xalakatꞌun Judea ali yu machaqan laka putaulan Jerusalén ixtalaqminꞌojoy ni Juan. Ixtalhitaulꞌojoycha ixtalaqalhinkꞌan ex ni Juan ixjamaꞌaqchajꞌavaycha xalaꞌaxkan ni Jordán. Ixlaqchꞌiti ni Juan va jamakanti xachꞌauti ni camello, yu ixlhitampachꞌin va jaxtaꞌan. Yu ixvayti va silaqa ali xaxkan seraj yu alin lakakꞌivinan. Ex va chuncha ni Juan ixjalaqputeꞌeniy ni lapanakni, va ixlakjuniy:
—Astan kaminaꞌ aqayntaun yu apalay ay xajantu kitꞌin. Yu kitꞌin tus jantu kimpaxtoqniy para kaktsoqoqtaulal y kakmusxꞌoqnil xamusni ixvarachi. Kitꞌin va kun xkan klamaꞌaqchajꞌavayau. Ni yucha katapumaqchajꞌavayan kun ni Espíritu Santo.
Aqchajꞌaul ni Jesús
(Mt. 3:13-17; Lc. 3:21-22)
Ex va chuncha ni Jesús va taxtuchal ni laka putaulan Nazaret xalakatꞌun Galilea. Yu Juan va maqchajꞌaval ancha xalaꞌaxkan Jordán. 10 Ex chuncha tejkan takukchoqol ni laꞌaxkan ni Jesús va niman laqtsꞌil ni laktꞌiyan va talaqltiꞌal. Ex chuncha yu Espíritu Santo va ixtaꞌeltajuminta tacha taun palumax taꞌan ixyal. 11 Va qasmajkal taun chivinti ni laktꞌiyan, va junkal ni Jesús:
—Uxintꞌi, kesꞌatꞌa kꞌatꞌi, ayaj ikpaxkayan. Va ayaj klhiꞌachantajuy por uxintꞌi.
Va laqtsꞌintanukal ni Jesús
(Mt. 4:1-11; Lc. 4:1-13)
12 Ex taval ni Espíritu Santo va lhaꞌal lakakꞌavin ni Jesús. 13 Ex chuncha ni Jesús va aqtꞌuy pꞌuxaun julchan ixvilchal ni anchanuꞌ lakakꞌavin taꞌan alin jatalhitsukuti yu kꞌivitsukunin. Ancha ni Satanás va laqtsꞌintanul ni Jesús incha lay kamaqtaqalhinil. Ex tachil ixmayulnin Dios, va taꞌaqtayjul ni Jesús.
Ni Jesús aqtaynil ixlhitapatsa xalakatꞌun Galilea
(Mt. 4:12-17; Lc: 4:14-15)
14 Tejkan manukalcha laka pachꞌin ni Juan ex ni Jesús va anchoqol xalakatꞌun ni Galilea. Va al laqputeꞌeniꞌ yu lajꞌox chivinti yu masuy tacha jalhachimoꞌonun ni Dios. Ni Jesús va naul:
15 —Chavay va lakachilcha ni julchan tejkan kalhachimoꞌonunaꞌ ni Dios. Kꞌamapꞌaxatꞌikcha mijatapastakꞌatkꞌan, kalhakꞌapꞌupꞌintꞌikcha yu lajꞌox chivinti.
Ni Jesús lakjuntaꞌil pumatꞌati lapanakni yu xachꞌapanan jatanti
(Mt. 4:18-22; Lc: 5:1-11)
16 Taval ni Jesús va ixkiltaukꞌaꞌanta ixkilpaꞌ lakamar Galilea. Ancha laqtsꞌil pumatꞌuy joꞌakna, va Simón kun ixlaqaj, Andrés. Ni yuꞌuncha va ixtatꞌajun mujunun ixchꞌoqxkꞌan lakamar. Va xachꞌapanan jatanti ixtajunita. 17 Ex chuncha ni Jesús va lakjunil ni anchanuꞌ pumatꞌuy joꞌakna:
—Kilatꞌamiucha ni kitꞌin. Chavay tꞌemayatꞌik va jatanti pero kitꞌin kaklamakayau para kalaktꞌematꞌik lapanakni.
18 Ex ni anchanuꞌ joꞌakna va niman tamakaulcha ixchꞌoqxkꞌan, va tatꞌaꞌalcha ni Jesús.
19 Ex chuncha tejkan va ukstsꞌuniykaꞌ ixtaꞌanta, ex ni Jesús vachu jalaktemal yu istsꞌalan ni Zebedeo, yu Santiago ali Juan. Va ixtꞌatꞌajun laꞌoxinin ixchꞌoqxkꞌan laka barco. 20 Ni Jesús va niman lakjuntaꞌil ni Santiago kun Juan. Ex tamakaulcha laka barco ixpaykꞌan ali yu oqxtamatin, va tatꞌaꞌalcha.
Qayntaun lapanaki yu ixlhitꞌajun taun jantu ox espíritu
(Lc. 4:31-37)
21 Ex taꞌalcha, va tachaꞌal laka putaulan Capernaúm. Tejkan xajulchan jastaknati val, ni Jesús niman tanul laqa chaqaꞌ taꞌan ixtataqxtoꞌa ni israelitas, va aqtaylcha jamalaninin. 22 Ex ni lapanakni yu ixtaqalasmatꞌa va tus vak takꞌatsal. Ni Jesús ixjamalaninin tacha qayntaun pꞌas jalhachimoꞌonuꞌ y jantu kamalaninil tacha yu ixtamasuy ixlhachimoꞌonkꞌan. 23 Anchanuꞌ laqa chaqaꞌ va ixvil qayntaun joꞌati yu ixlhitꞌajun taun jantu ox espíritu. Tꞌasal, va naul:
24 —¿Valiꞌiycha kilaꞌakxkauyaucha ni kijnan, Jesús, machaqaꞌ Nazaret kꞌatꞌi? ¿Va tꞌantꞌa para kilalaktꞌilhiu? Yu kitꞌin ikmispayan, ni uxintꞌi va yu ixnavin Dios kꞌatꞌi.
25 Pero ni Jesús va laqꞌaymal ni anchanuꞌ jantu ox espíritu, va junil:
—¡Saqcha kaꞌuntꞌi! ¡Kꞌamakꞌaucha ni aniy joꞌati!
26 Ex va chuncha ni anchanuꞌ jantu ox espíritu va aqtaun pꞌas maxkapꞌiknichoqol ni anchanuꞌ joꞌati, va tus pꞌas tꞌasal, ex chuncha va makaunchoqolcha ni joꞌati. 27 Ex chuncha yu ancha ixtaꞌalinta va tus tachun tatalhananꞌol. Va aqtaylcha talalhisakmiy siya yuꞌuncha, va talajuniy:
—¿Tis va suncha ni aniycha? ¡Va taun sastꞌi jatapastakꞌati yu malaniy! Tacha qayntaun yu lhitꞌajun tapꞌasta. Jalaklhijuniy yu jantu lajꞌox espíritus, ex yuꞌuncha taqalasmatꞌa.
28 Ex chuncha ixtalhichiviniy tacha ixmakay ni Jesús va tus talakachux xalakatꞌun Galilea.
Ni Jesús maꞌayajnichoqol ixꞌatinaꞌ ni Simón
(Mt. 8:14-15; Lc. 4:38-39)
29 Taval tejkan tataxtuchal ni laqa chaqaꞌ, ex ni Jesús ali Juan ali Santiago va tamil la ixchaqakꞌan ni Simón ali Andrés. 30 Ancha ixmal ixꞌatinaꞌ ni Simón, va ixchꞌapata skakati. Tejkan tanul ni Jesús niman puteꞌenikal ni va taqanꞌay. 31 Ex va chuncha ni Jesús talakanunil, chꞌapanil ixmakaꞌ, va maꞌostaulnil. Ex ni xanati va makaunchoqol iskakati, aqtaylcha jalakvavay.
Ni Jesús jalakmaꞌayajnichoqol lhuvaj taqanꞌanin
(Mt. 8:16-17; Lc. 4:40-41)
32 Ex chuncha tejkan va laycha kaputsꞌislhicha, tejkan anchalcha ni julchan, ni lapanakni va talhaꞌanil ni Jesús qaynlhuvaj taqanꞌanin vachu kun yu ixtalhitꞌajun yu jantu lajꞌox espíritus. 33 Ex tus tachun xalapanakni ni anchanuꞌ putaulan va tus tataqxtoqꞌol la xamatiꞌ laqa chaqaꞌ. 34 Ex va chuncha ni Jesús va jalakmaꞌayajnichoqol lhuvaj taqanꞌanin yu ixtalhitꞌajun pulhuu ixtaqanꞌatkꞌan. Vachu jalakmaxtunil lhuvaj yu jantu lajꞌox espíritus yu ixtalhitꞌajun. Pero jantu kalaqxtaqnil lakatin para katachivinil ni espíritus. Yuꞌuncha ixtamispaycha taꞌayucha ixjunita ni Jesús.
Ni Jesús laqputeꞌey ixchivinti Dios xalakatꞌun Galilea
(Lc. 4:42-44)
35 Va chuncha yu ataun puvakuj val, va ixputsꞌistakaꞌ, ni Jesús ostaulal, va taxtul laka putaulan, va xꞌaman al skꞌiniꞌ Dios lakakꞌivin. 36 Ex ni Simón kun yu alati ixtꞌaltanan va taꞌal lakxkaunan ni Jesús. 37 Ex chuncha tejkan tatemal, va tajunil:
—Tus tachun ni tatꞌaunan lakxkaunan.
38 Ex chuncha ni Jesús va naul:
—Kaꞌaucha taꞌan alati putaulanaxna yu lakꞌukstsꞌuniy. Ancha vachuꞌ klaqputeꞌeyaꞌ ixchivinti Dios, va xlhiyucha kminta.
39 Ex va chuncha ni Jesús ixtiꞌukxuyal taꞌakapuchun xalakatꞌun Galilea. Ixlaqputeꞌey ixchivinti Dios laqa chaqan taꞌan ixtataqxtoꞌa ni israelitas. Vachuꞌ jalakmaxtunil yu jantu lajꞌox espíritus.
Ni Jesús va maꞌayajnichoqol qayntaun yu lakapuchꞌitꞌa
(Mt. 8:1-4; Lc. 5:12-16)
40 Ex va chuncha talakanunil ni Jesús qayntaun joꞌati yu ixtaqanꞌay, va ixlakapuchꞌita. Va taꞌaqtsoqoqtal, tapayninil, va naul:
—Jalhachimoꞌonuꞌ, incha kꞌinkꞌuchꞌupꞌutꞌun, lay kꞌinkꞌuchꞌutꞌi.
41 Ex chuncha ni Jesús mapaynil ni taqanꞌan, moqslanil ixmakaꞌ, va junil:
—Chun, kitꞌin knajun palaycha kꞌaꞌunchꞌoꞌo.
42 Ex tejkan chuncha junkal ni taqanꞌan, va niman makaxchoqolcha ni ixlakapuchꞌiti. 43 Ex va chuncha ni Jesús va ox chivijval, niman malaqachal yu ay lakatajtan, va junil ni taqanꞌan:
44 —Chavay ijkunan jantu matichun kalaqpꞌutꞌeꞌenin. Vamun kalaqpꞌinchiy yu kura y kalhipꞌinin milapaxkan yu tacha lhinajun ixlhachimoꞌon ni Moisés, para katakꞌatsaꞌol ni lapanakni ni palaycha unchꞌoꞌotꞌa mintaqanꞌati.
45 Ex chuncha ni anchanuꞌ joꞌati tejkan anchoqol va aqtayl jalaqputeꞌeniy ni lapanakni yu tacha palay pujunchoqol. Ex va xlhiyucha ni Jesús jantucha lay ixtanuy taꞌan alin putaulan taꞌan katalaqtsꞌil lapanakni. Vamun laka maknan ixchaꞌan taꞌan jantu ixꞌalin lapanakni. Tus ancha ixtalaqmin ni lapanakni yu talakachux machaqan.