Idi ʌrgotordadʌ oojai ismaacʌdʌ ooji Paavora Timoteo
1
Aanʌ ʌrPaavora ootosadʌ Suusi Cristo. Poduucai ipʌlidi Diuusi cascʌdʌ. Diuusi aagai sai maaqui agai iibʌdagai uutudui vʌʌsi oodami ismaacʌdʌ vaavoitudagi Suusi Cristo cascʌdʌ giñootoi ansai gaaagidana aanʌ gomaasi. Gʌoojidi aanʌ aapi Timoteo. Aapi ʌrgiñmara gʌducami dai aliʌsi gʌoigʌdai aanʌ. Aanʌ ipʌlidi isDiuusi gʌrooga ʌʌmadu gʌrtʌaanʌdamiga Suusi Cristo cʌʌgacʌrʌ gʌnʌijadagi dai soigʌnʌliadagi aapicʌdʌ dai gʌiibʌstudacan tadacagi.
―――
Aanʌ ivueeyi Diuusi aa duiñdadʌ cʌʌga ʌʌgiditai Diuusi ipʌliditai isivuaadagi istumaasi Diuusi ipʌlidi poduucai isduucai ivuaadatadai giñʌʌqui aaduñicaru. Dai baigiñʌlidi aanʌ Diuusicʌdʌ vʌʌscʌrʌ gʌtʌtʌgitoitai aapi iñsiuu duucu gamamadadagi. Vʌʌscʌrʌ tʌtʌgitoi aanʌ isducatai sosoa aapi aidʌsi gʌdiosagi aanʌ dai vʌʌscʌrʌ gʌnʌida iñʌlidiña aanʌ dai poduucai baigiñʌliadagi. Dai tʌtʌgitoiña aanʌ ʌʌpʌ siʌʌ cʌʌga vaavoitudai aapi. Ʌʌpʌga vaavoitu gʌuuli Loida dai gooquiʌrʌ gʌdaada Eunise. Dai ʌgai cʌʌga vaavoitudaiña cascʌdʌ maatʌ aanʌ isaapi cʌʌga vaavoitudai ʌʌpʌ.
Cʌscʌdʌ gʌtʌgitoñi isaidʌsi gʌdaama darai aanʌ giñoonovi Diuusi gʌsoi iscʌʌga aagiada aapi oodami Diuusi ñiooquidʌ cascʌdʌ gʌaagai pʌsapiacʌʌga aagiada Diuusi ñiooquidʌ. Diuusi maitʌrmaacai duaadimudagai baiyoma gʌrmaacai ʌgai guvucadagai dai gʌrsoicʌi tʌsai aipaco gʌroigʌdaiña dai cʌʌga gʌrtʌtʌgitocana. Maitisiaa ʌraitai gaaagiada istumaasi ivueeyi gʌrtʌaanʌdamiga Suusi Cristo aapicʌdʌ dai maitisiaa ʌrada maisapicatai aanʌ vaavoitudatai Suusi Cristo, baiyoma baigʌduucai issoimaa taatamadagi giñʌpan duucai vaavoitudaitai Diuusi ñiooquidʌ ismaacʌ aagai cʌʌgacʌrʌ vuvaidaragai. Dai tomasi soimaa taatamai aapi vʌʌscʌrʌ Diuusi gʌmaaquimu guvucadagai sipoduucai maidagitomu aapi gʌvaavoidaraga. Diuusi cʌʌgacʌrʌ gʌrvuvaitu dai ʌcovai gʌrvuvaitu tʌsai camaisoimaasi ivuaadana dai baiyoma ivuaadana mosʌcaasi istumaasi ʌgai ipʌlidi. Diuusi idui gomaasi poduucai ipʌlidi ʌgai dai gʌroigʌdai cascʌdʌ, maisiu iduucai aatʌmʌ ʌmo istumaasi cʌʌgaducami. Maiquiaa cʌquivacai oidigi abiaadʌrʌ Diuusi gʌroigʌdai dai aagai sai Suusi Cristo cʌʌgacʌrʌ gʌrvuvaida agaitadai. 10 Dai sivi cʌʌ maatʌ aatʌmʌ isgʌroigʌdai Diuusi. Ʌgai ootoi Suusi Cristo cʌʌgacʌrʌ gʌrvuviadami cascʌdʌ. Suusi Cristo vaamioma istui simuuquigami dai gʌrmaa ibʌdagai utudui ismaacʌ tomali ʌmo imidagai maiugiatʌi. Suusi Cristo gʌraagidi isʌgai vaa cʌʌgacʌrʌ gʌrvuvaida agai poduucai maatʌ aatʌmʌ isgʌroigʌdai Diuusi.
11 Diuusi giñmaa sʌʌlicami ansaidʌ ʌrootosadʌcana dai aagidana ismaacʌdʌ maitʌrjudidíu isSuusi Cristo ʌrcʌʌgacʌrʌ vuviadami. 12 Cascʌdʌ aliʌ soimaa taatamai aanʌ dai vʌʌscʌrʌ maisiaa ʌrai. Aanʌ cʌʌ maatʌ Suusi Cristo dai vaavoitudai aanʌ iscʌʌga istutuidi ʌgai isnuucadacagi giñibʌdaga asta siʌʌscʌdʌ Diuusi nʌidagi ʌoodami ismaacʌdʌ ʌrcʌʌga ivuaadami dai ismaacʌdʌ ʌrmaicʌʌga ivuaadami.
13 Moduucai ioidaca aapi isducatai gʌmaatʌtuli aanʌ dai apiagamamaatʌtuliada isducatai gʌmaatʌtuli aanʌ, aliʌ cʌʌgadu gomaasi cascʌdʌ. Pomaasi ivuaada aapi apiavaavoitudaitai Cristo dai apiaoigʌada Cristo dai vʌʌsi oodami. 14 Gamamaatʌtuldañi aapi Diuusi ñiooquidʌ istumaasi gʌmaatʌtuli aanʌ dai Diuusi Ibʌadʌ ismaacʌdʌ gʌrʌma daja gʌsoicʌdamu.
15 Cʌʌ maatʌ aapi isbaitoma vʌʌsi ʌvaavoitudadami Aasiʌrʌ oidajami giñdagito dai gooca ʌgai ʌrFigelo dai Ermogenes. Aidʌsi Oniseforo divia Roomʌrʌ giñgaagaiña daida giñtʌʌ. 16-17 Dai aliʌ duudatai giñdidividiña nai aanʌ baigiñʌlidiña dai maisiaa ʌraiña maisapicatai aanʌ. Cascʌdʌ aanʌ ipʌlidi isDiuusi cʌʌgacʌrʌ nʌijadagi ʌgai aaduñdʌ. 18 Sʌʌlicʌdʌ ipʌlidi aanʌ isSuusi Cristo apiasoigʌʌliadagi Oniseforocʌdʌ siʌʌscadʌ diviagi Suusi Cristo. Cʌʌ maatʌ aapi siʌʌsi gʌrsoi Oniseforo aidʌsi Efeesiʌrʌ daraacatadai aatʌmʌ.