Idi oojai ooji Paavora ʌvaavoitudadami Efeesiʌrʌ oidacami
1
Aanʌ ʌrPaavora dai gʌnoojidi aanʌ aapimʌ Efeesiʌrʌ oidacami ismaacʌdʌ vaavoitudai Suusi Cristo. Aapimʌ ʌrDiuusi ʌcovai vuvaidadʌ. Aanʌ ʌrootosadʌ Suusi Cristo. Diuusi ipʌli cascʌdʌ. Aanʌ ipʌlidi isDiuusi gʌrooga ʌʌmadu Suusi Cristo gʌrtʌaanʌdamiga cʌʌgacʌrʌ gʌnnʌijadagi dai gʌniibʌstudacan tadacagi.
―――
Diuusi ivueeyi naana maasi cʌcʌʌgaducami aatʌmʌ gʌrvʌʌtarʌ. Ootoi ʌgai Suusi Cristo sai ʌgai gʌrʌʌmadu daacana dai sai ʌgai gʌroigʌldiña gʌrsoimaascamiga dai cʌʌgacʌrʌ gʌrvuvaidiña dai gʌrmaacana gʌguvucadaga vai poduucai ʌgai bai gʌrvueeyi tʌsai iimʌna tʌvaagiamu. Vʌʌsi gomaasicʌdʌ aanʌ ipʌlidi isvʌʌsi vaavoitudadami aliʌsi baigʌnʌliadagi Diuusicʌdʌ dai cʌʌga ñioocadagi Diuusi vui. Agai ʌroogadʌ Suusi Cristo gʌrtʌaanʌdamiga. Diuusi ʌcovai gʌrvuvaitu maiquiaa iduucai oidigi abiaadʌrʌ. Daidʌ gʌrnʌidi ducami siCristo gʌrʌʌmadu daacagi. Suusi Cristo muuquia aagaitadai curusiaba tʌsai aatʌmʌ cʌʌgacʌrʌ vuvacʌna dai vuidʌrʌ guuquivana Diuusi maigʌpiʌr vʌʌtʌcatai gʌroigʌldacai Suusi Cristo gʌrsoimaascamiga. Dai poduucai casi ʌrducamicana istomali ʌmo imidagai maisoimaasi ivuaadamudai. Aliʌsi gʌroigʌdai Diuusi cascʌdʌ ʌʌqui abiaadʌrʌ ipʌli tʌsaidʌ ʌrmaamaradʌcana aatʌmʌ cʌʌgacʌrʌ gʌrvuvaidacai Suusi Cristo. Diuusi poduucai ipʌli cascʌdʌ. Dai cascʌdʌ aliʌ siaa duutudai aatʌmʌ Diuusi dai cʌʌga ñioocai ʌgai vui. Cʌʌ maatʌ aatʌmʌ isDiuusi sʌʌlicʌdʌ cʌʌ tuiga cʌʌgacʌrʌ gʌrnʌiditai ʌgai siʌʌscadʌ ʌma duucai gʌrtʌtʌgitua aatʌmʌ dai camaisoimaasi ivuaadagi vaavoitudacai Diuusi maradʌ Suusi Cristo. Diuusi sʌʌlicʌdʌ oigʌdai ʌgai. Dai Diuusi sʌʌlicʌdʌ cʌʌ tuiga cʌʌgacʌrʌ gʌrnʌiditai cascʌdʌ ootoi gʌmara sai ʌgai muucuna curusiaba sai poduucai cʌʌgacʌrʌ gʌrvuvaidiana dai gʌroigʌldana gʌrsoimaascamiga. Diuusi sʌʌlicʌdʌ gʌroigʌdai cascʌdʌ gʌrsoicʌi iscʌʌga maatʌ caʌcagi aatʌmʌ vʌʌsi ñiooquidʌ dai cʌʌga maatʌcagi isducatai gʌaagai isoidacagi. Dai Diuusi gʌrmaatʌtuli istumaasi iduñia ʌlidi ʌgai istumaasi maimaatʌcatadai oodami ʌʌquiomʌ. 10 Vʌʌsi povʌduuñimu isducatai ʌgai ipʌlidi. Cascʌdʌ ootoi Diuusi gʌmara oidi daama sai ʌgai ʌrCristocana daidʌ ʌrcʌʌgacʌrʌ vuviadamicana. Dai siʌʌscadʌ ʌpʌduñiagi vʌʌsi istumaasi Diuusi ipʌlidi siʌpʌduñiagi amaasi Cristo gatʌaanʌdamu tʌvaagiʌrʌ dai oidigi daama.
11-12 Aatʌmʌ vaavoitudai Suusi Cristo dai ʌʌquioma Diuusi ʌcovai gʌrvuvaitu daidʌ ʌroida agai istumaasi oidi ʌgai ʌvaavoitudadami. Vʌʌsi gomaasi ʌpʌduñia agai poduucai isduucai ipʌlidi Diuusi. Diuusi ivueeyi istumaasi ʌgai poʌlidi iscʌʌgadu. Poduucai idui Diuusi vaidʌ aatʌmʌ ʌjudidíu ismaacʌdʌ ʌpʌga vaavoitu Cristo cʌʌgacʌrʌ oidacana vai poduucai cʌʌga ñioocadagi oodami Diuusi vui. 13 Dai aapimʌ vʌʌsi ismaacʌdʌ maitʌrjudidíu caʌ ʌñiooqui ismaacʌdʌ ʌrvaavoi daidʌ ʌrcʌʌgaducami sai Diuusi cʌʌgacʌrʌ vuvaidi tomasioorʌ sioorʌ vaavoitudagi Suusi Cristo. Dai aapimʌ vaavoitu Suusi Cristo. Dai Diuusi ootoi gʌibʌdaga sai gʌnʌʌmadu daacana poduucai isduucai aagai ʌgai. Dai poduucai cʌʌga gʌmaatʌ isaatʌmʌ ʌrmaamaradʌ Diuusi. 14 Poduucai cʌʌ maatʌ aatʌmʌ ʌʌmadu aapimʌ isDiuusi gʌrmaaqui agai vʌʌscatai vʌʌsi istumaasi agai. Vai vʌʌsi gomaasicʌdʌ siaa duutuadagi dai cʌʌga ñioocadagi oodami Diuusi vui. Ʌgai aliʌ cʌʌ tuiga cascʌdʌ.
―――
15 Aanʌ cajioma sai cʌʌga vaavoitudai aapimʌ Suusi Cristo dai sʌʌlicʌdʌ oigʌdai aapimʌ aa vaavoitudadami. 16 Cascʌdʌ aliʌ baigiñʌlidi aanʌ Diuusi vui aapimʌcʌdʌ gʌntʌtʌgitoitai siuu duucu daanʌdagi aanʌ Diuusi sai gʌnsoicʌiña. 17-18 Siaa duutuada aanʌ Diuusi Suusi Cristo gʌrtʌaanʌdamiga oogadʌ. Ʌgai ʌgai dai aliʌsi gʌaagai isvʌʌsi oodami siaa duutuadagi. Dai daanʌi aanʌ Diuusi sai ʌgai gʌnsoiñana iscʌʌga maatʌ caʌca aapimʌ Diuusi ñiooquidʌ daidʌ vaamioma maatʌcagi istumaasi Diuusi ipʌlidi ismaatʌca aapimʌ. Vai poduucai maatʌcagi aapimʌ vʌʌsi istumaasi Diuusi maatʌtuldia ʌlidi sioorʌ vaavoitudai Suusi Cristo ismaacʌdʌ Diuusi ʌcovai vuvaitu. Dai ismaatʌcagi aapimʌ ʌpʌ siʌʌ cʌcʌʌgaducami istumaasi Diuusi maacai vaavoitudadami, 19 dai isDiuusi aliʌ viaa guvucadagai dai isʌgai gʌrsoicʌi aatʌmʌ vaavoitudadami gʌguvucadagacʌdʌ. Dai gʌguvucadagacʌdʌ 20 Diuusi duaacali Cristo coidadʌ saagidiaiñdʌrʌ dai gʌabaana sʌʌlisa padʌrʌ daí tʌvaagiʌrʌ. 21 Dai maa guvucadagai sai vaamioma gatʌaanʌiña sitomas tuma sʌʌlicami viaacami vʌʌsi oidigi daama sivi dai tomastuigaco. 22 Vʌʌscatai gʌaagai isʌʌgiadagi Cristo. Dai Diuusi maa sʌʌlicami saidʌ ʌrbaitʌcʌaacamigadʌcana vʌʌsi vaavoitudadami. 23 Daidʌ vʌʌsi vaavoitudadami ʌʌmadu Cristo ʌrʌmo adunumʌ gʌnducami. Dai Cristo ʌʌmadu daacana vʌʌsi vaavoitudadami poduucai istutuidi vaavoitudadami iscʌʌgacʌrʌ oidacagi.