4
Baꞌ gu Dios gio guch Xoiꞌkam na gio bhaiꞌp jim jix ioꞌm gɇꞌkam kɨꞌn, na baꞌ gu jaꞌtkam guiꞌ nam duduakaꞌ gio guiꞌ nam koꞌiix kaꞌ ja tutkuꞌ bhaan, yaꞌ ja aagiꞌñdhaꞌ noꞌ mɨt jix bhaiꞌm duukam jup tu duu piam ku guꞌ dai gu tuꞌ nar uaꞌtulhdharaꞌ, aañ dhiꞌ ja kaiꞌchdhat yaꞌ puiꞌm tɨɨdaꞌ nap siamri xi chu aꞌgaꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam. Cham jax bua sia kum cham kaik piam kum guꞌx kaik, na cham jɨꞌx ɨɨkix kaꞌ nap tu aꞌgadaꞌ. Jix bhaiꞌp ja aagiꞌñdhaꞌ nam jax jaꞌk jix maatɨt jum kɇɇkɇꞌ nam baꞌm jɨɨgiꞌñdhaꞌ. Gu jaroiꞌ noꞌ buam pɨx tu bua, xi aagiꞌñdhaꞌ ap jix gɨꞌm na cham puiꞌ jaꞌk tu jimdaꞌ. Xi ja guguuxdhat ap nam baꞌ cham jum oꞌjolhiꞌñdhaꞌ. Chaꞌp bhaamdaꞌ kɨꞌn jup tu ja mamtuxiꞌñdhaꞌ. Kam aajim nam paiꞌ dhuuk jaiꞌchdhɨlhiaꞌ gu jaꞌtkam nam cham jɨꞌx ka kaim kaꞌ dhix bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam na sɨlhkam tu aꞌga. Dɨɨlh pɨx ba ja gaꞌngadaꞌ am guiꞌ nam tu ja mamtuxiꞌñdhaꞌ dai puiꞌ jaꞌk nam jax jix aaꞌndaꞌ dɨɨlh. Dai dhiꞌ kɇɇkɇꞌ am jaroiꞌ na ja koꞌraardaꞌ na jax chuꞌm tu aꞌgadaꞌ. Jaꞌp jam xi dhuuji na tuꞌ pɨk jir sɨlhkam kaꞌ, dai gu tuꞌ nar sapookiꞌñ kaꞌ nam jix ioꞌm jix joojoiꞌñdhaꞌ. Aap gammɨjɨ miꞌ puiꞌ xi jimdat na jax jix kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios, chaꞌp tuꞌ bhaan jum uaꞌtulhdhat. Xim guguuxdhaip xi chu aꞌgaꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam na bhaan tu aꞌga na jax jaꞌk dui cham ja tulhiiñchudaꞌ gu Dios gu jaꞌtkam. Jix bhaiꞌp xi chu juanaꞌ dhiꞌ bhaan, sia kup jim tulhiiñat, xi ñakgat ap.
Na guꞌ chi moo ba miamlhim nam paiꞌ dhuuk jiñ muꞌaaꞌ, aañ dhiꞌ puiꞌ pɨx ɨlhiiꞌñ nañ buiñor bañ makgɨrxidhaꞌ gu Dios, baꞌ dai nax bhaiꞌ bam ɨlhdhaꞌñ bui. Na ñich guꞌ miꞌ puiꞌ jii na jax jix aaꞌ sia puiꞌ jiñ chulhiiñaidhat, jaꞌp na jax maaꞌn gu sandaaruiꞌx noꞌt mu paiꞌ tu kokdarak na paiꞌ cham jaroiꞌ ɨlhiiꞌñdhaꞌ na gio duakam jaꞌk jup ka gɨxiaꞌ. Panaas kuñ mɨlhchuꞌ gɨt ɨp jaꞌp na jax guiꞌ nam pu chuꞌm kaꞌm tɨtbia, bɨɨpɨꞌ ñich ai na paiꞌ juugɨt daaxix. Xib baꞌ dai nañ biꞌchulhiꞌñ guch Xoiꞌkam maaꞌn gu kuruun jix abhaar nañ kɨɨxdhaꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk tum kuugalhdhaꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn. Na guꞌ guiꞌx uañ kat jir gɇꞌkam, cham jɨꞌxdhaꞌx buam jum duukam jup tu duñiaꞌ. Baꞌ cham tuꞌ dai aañ jiñ biꞌchulhiꞌñ gu kuruun, guꞌ jaꞌpji sia guiꞌ nam jɨꞌk soiꞌm ɨlhdhat nɨɨradaꞌ na gio bhaiꞌp jimdaꞌ.
Gu Paablo na ba aagiꞌñdhaꞌ na jɨꞌk tuꞌ jax dhuñiaꞌ
Xim gaꞌngadaꞌ ap nap jax jaꞌk dui jootom bhañ chɨɨꞌmɨraꞌ. 10 Nat guꞌ gu Deemas yaꞌ xiñ buak ba jii Tesaloonika jaꞌk, na guꞌ dai bhaan jurtɨk gu tuꞌ na yaꞌx chu jaiꞌch dhi oiꞌñgaꞌn bhaan. Gu Kresente maaꞌn kap jup jii na paiꞌ Galaasia bhaan bipioꞌ guiꞌ gu dɨbɨɨr. Baꞌ gu Tiito bhaiꞌ dhɨr jaꞌk jup bhɨi maaꞌn kap na paiꞌ Dalmaasia bhaan bipioꞌ ɨp guiꞌ gu dɨbɨɨr. 11 Dai baꞌ gu Luukas yaꞌp tuꞌiiꞌñ bɨɨm. Xi gaagai ap gu Maarkos bhaiꞌ xi baidhai, katti jaiꞌñ palhbuidhaꞌ nañ tuꞌ jax bua. 12 Gu Tiikiko ñich mu jaꞌk joot na jimiaꞌ Eepeso. 13 Nap paiꞌ dhuuk bhaiꞌ ba jimdaꞌp tɨꞌñchokat nap bha jaꞌp xi bhɨɨjidhat Troas nap bhaiꞌ xiñ bhɨidhai gux kabook jiñ kutuun bhaiꞌ buiñor gu Karpo na ñich ka daasak, bɨɨx gux koopok jiñ uꞌuan. Gu jajooꞌñ uꞌuan pɨk jap tɨꞌñchokat, na guꞌ dhiꞌ pɨk jix ioꞌm jum aaꞌñ bui.
14 Gu Alijaanru na bapaiñum taꞌm tu juan, cham jup kañ kɨɨgalhiꞌñ. Guch Gɨꞌkoraꞌ dɨɨlh makiaꞌ gu tuꞌ nar maiꞌchɨkgaꞌn kaꞌ. 15 Chaꞌp tuꞌp jum buixiꞌñdhaꞌ sia ku jax kaiꞌch, na guꞌ dhiꞌ cham tuꞌ miꞌ puiꞌ ka tu daaꞌñchuꞌ na jax jum kaiꞌch gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam dhiꞌ nach bhaan tu aꞌga, jix bhaamkiꞌñ pɨx baꞌ.
16 Pu cham jaroiꞌñ palhbui janoꞌ na mɨt jax jiñ iattulh gu jaꞌtkam ja bui gu gɇꞌgɇrkam. Dɨɨlh na ñich jiñ palhbui, na mɨt guꞌ bɨɨx jaꞌp xiñ dhuuk nach jɨꞌk tɨi maap jich dhaaꞌñchugɨt. Iam gɨt dhiꞌ bhaan cham tuꞌp jum buixiꞌñdhaꞌ gu Dios. 17 Guch Gɨꞌkoraꞌ dho gi guꞌñ palhbui ji, nat guꞌ guiꞌñ guguux na ñich baꞌ siamri kuugalh na ñich tu aꞌga gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam na bhaan tu aꞌga nach jax jaꞌk duñiaꞌ nach baꞌ cham mu jaꞌk bhɨɨyaꞌ nach paiꞌ gammɨjɨ pup jich chulhiiñdhaꞌ gɨt. Bɨɨx kai mɨt guiꞌ nam cham jir Israel kam jaꞌtkam, na guꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ pɨx dɨɨlh puiꞌ jaꞌk jix aaꞌ nañ tu duñiaꞌ, puiꞌ kut baꞌ gɇꞌkam kɨꞌn jiñ palhbui, jaꞌp tu tatdaꞌ nat panaas mabiiꞌñ ba jiñ jugiokak. 18 Baꞌ puñ palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ gammɨjɨ na cham jiñ dhaam jimiaꞌ gux buam jum duukam, na guꞌñ biꞌchulhiꞌñ nañ buiñor aayaꞌ na paiꞌ dhɨr bɨɨx kap jir gɇꞌkam. Puiꞌ ku baꞌm aaꞌ nach dai guiꞌ gɇꞌkamtuꞌndaꞌ gammɨjɨ cham aagix kam. Moo gɨt puiꞌ tu tuiꞌkaꞌ.
Gu Paablo na puiꞌ ba tɨɨdaꞌ na miꞌ dhɨr bhaankam xi ja ñioꞌkdhaꞌ guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham
19 Miꞌ dhɨr jap jiñ aꞌmkam xi ja ñioꞌkdhaꞌ gu Priiska gio gu Akiila, sia gu Onesiiporo nam jɨꞌk maap jir jum oiꞌdhagɨm. 20 Gu Erasto bhaiꞌ dhɨr pup oirɨ Koriinto. Gu Troopimo ñich baꞌ baasɨꞌn dɨr xi dhoꞌñchok Mileeto, nat guꞌ ma tu ai. 21 Bɨɨpɨꞌ dɨr jap bhaiꞌ xim dɨkooꞌñdhaꞌ nap bha jimiaꞌ na chakui jɨɨpdhaꞌ, na guꞌ bax xijai kaꞌ noꞌt ba jɨɨpdha. Yaꞌ dɨr mum ñioꞌkiꞌñ gu Eubulo, gio gu Pudente, gio gu Liino, gio gu Klaudia, gio baꞌ bɨɨx guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham nam jɨꞌk yaꞌp tuꞌiiꞌ.
22 Baꞌ puꞌñi pɨx tu tuiꞌkaꞌ ku baꞌ moo gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam pɨx jum bɨɨm jup tuiꞌñgɨdaꞌ, gio gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ pɨx jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn aapiꞌm.