2
Gu Paablo na ba aagiꞌñdhaꞌ gu Tiito na jax jaꞌk ja aagiꞌñdhaꞌ guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham
Baꞌ aap nap paiꞌ dhuuk tu ja aꞌgiꞌñdhaꞌ nap ja guguuxdhaꞌ guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham, dai gu tuꞌ nar sɨlhkam jap bhaan tɨtɨɨꞌñchokat tu ja aꞌgiꞌñdhaꞌ. Gio gu chichioꞌñ nap saak ja darsaꞌ nam tu ja aꞌgiꞌñdhaꞌ guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham, jum aaꞌ nam jix gɨꞌm tu aꞌgadaꞌ gio sɨlhkam, gam nam tuꞌ kaꞌm ja nɨiꞌñdhaꞌ gu jaiꞌ. Xim gaꞌngidhat am dɨɨlh nam jax jaꞌk miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios, gio nam gammɨjɨ bhaan tu daaꞌñchugɨt miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ dhiꞌ nach tuꞌ bhaan jix biiñak kat tɨ jɨɨgiꞌñ. Gam nam jix chu joiꞌgɨꞌndaꞌ, gio nam jix ñakooꞌndaꞌ gu tulhiiñaraꞌ nam baꞌ nakgaꞌ na paiꞌ dhuuk ja daam ji jimiaꞌ. Gio gu uꞌuub nap saak puiꞌp ja darsaꞌ nam tu ja aꞌgiꞌñdhaꞌ ɨp gu jaiꞌ uꞌuub, jum aaꞌ sia nam puiꞌ jaꞌk jup tu jimdaꞌ na jax jix kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios. Cham jir am nam naiꞌ bɨɨx aixim tuꞌm tu aꞌgidhaꞌ na tuꞌ cham jir sɨlhkam, ni kum cham jix buam ja aꞌgadaꞌ gu jaꞌtkam, ni kum cham jix maik kaꞌ. Guꞌ jaꞌpji nam jix bhaiꞌ tu jimdaꞌ nam baꞌ puiꞌp ji ja nɨidhat miꞌ puiꞌp tu daaꞌñchuꞌndaꞌ gu jaiꞌ. Xi ja aagiꞌñdhaꞌ ap nam xix ja daꞌdat gammɨjɨ gu ja bɨpnaꞌ gio gu ja maamar. Dɨɨlh jam puiꞌp xim gaꞌngidhat nam jax jaꞌk miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jix kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios, nax uꞌuañ jup tuiꞌñgɨdaꞌ gammɨjɨ gu ja iꞌiiꞌmdaꞌ. Gio nam jix bhaiꞌ tu buaꞌt mu jaꞌp ja kiikiaꞌ am, gio nam jix chu joiꞌgɨꞌndaꞌ, gam nam jix ja kɇɇkɇt gu ja bɨpnaꞌ. Puꞌñi jaꞌk jum aaꞌ nach tu duiñchuꞌndaꞌ na baꞌ cham jaroiꞌ buam aꞌgaꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios.
Baꞌ aap dɨɨlh jup xi ja guguuxdhatuꞌndaꞌ gu biipibop nam gammɨjɨ dɨɨlh xim gaꞌngidhat nam jax jaꞌk miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios. Na guꞌ aap jaꞌp ji buusandaꞌ nap jir ja booiꞌ kaꞌ, nam guꞌm nɨidhat nap jax jaꞌk tuiꞌñgɨdaꞌ miꞌ puiꞌp tu daaꞌñchuꞌndaꞌ. Baꞌ nap paiꞌ dhuuk tu ja aꞌgiꞌñdhaꞌ nam jax jaꞌk tuiꞌñgɨdaꞌ, jix gɨꞌm nap pu ja tɨtdadaꞌ, cham tuꞌ jaaxmadaꞌ bhaan. Noꞌch bɨɨx puiꞌ tu duiñchuꞌ dhiꞌ nañ jɨꞌk jax kaiꞌch, cham jaroiꞌ buam jich aꞌgadaꞌ, nam guꞌch nɨiꞌñdhaꞌ nach jix bhaiꞌ tu jimdaꞌ, jix xiꞌɨraam jum aagat jich ñɨiꞌñdhaꞌ am pɨx.
Baꞌ gu tujuandam nam puiꞌp tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, xi ja aagiꞌñdhaꞌ ap nam cham jax ji kaiꞌchɨt miꞌ puiꞌp xi dhuñiidhat gu tuꞌ na ja chiandaꞌ gu jaroiꞌ nam tu juañxiꞌñdhaꞌ. Na guꞌ cham jir am noꞌm jix bhaakut pɨx tuꞌ kaiꞌch tuꞌ na ja chiandaꞌ, jir jix bhabhaiꞌkam kaꞌm pɨx buiñor. 10 Gio nam cham tɨ ɨɨxiꞌñdhaꞌ, baꞌ dhiꞌ bhaan bhaiꞌ ji machiaꞌ am gu jaꞌtkam na gu Dios jix bhaaiꞌ na pataasaꞌ gu iiꞌmdagaꞌn gu jaroiꞌ noꞌt soiꞌm ɨlhdhak buiñor miꞌ puiꞌ ba jii na jax jum kaiꞌch gu ñioꞌkiꞌñ, jaꞌp na jax aach nat bach boosolh nach mu jaꞌk ba bhɨichgɨt nach paiꞌ gammɨjɨ gɨt miꞌ pup jich chulhiiñdhaꞌ.
11 Nat guꞌ gu Dios maaxik xich joiꞌmdak jich chɨɨ, puiꞌ kuch baꞌ tɨ jɨɨgiꞌñ na gu Dios puiꞌx joiꞌmdaip tɨɨgɨi baabuꞌ gu jaroiꞌ bhaan dɨr gu boi na mu jaꞌk bhɨix na paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ, dai pɨx noꞌt soiꞌ bam ɨlh buiñor. 12 Baꞌ puiꞌ nat jax xich joiꞌmdak jich chɨɨ, puꞌñip jum aaꞌ nach miꞌ puiꞌ jimiaꞌ na jax jix aaꞌ, nach cham tuꞌ kap tu buadaꞌ gux buam jum duukam na tuꞌ dhi oiꞌñgaꞌn jich aagiꞌñ, dai gux kɨɨꞌp jum duukam pɨx nach bhaan bach chukgiꞌñkaꞌ. Dɨɨlh jach xich gaꞌngidhat na jax jir joidham, gio baꞌ nach soiꞌch ɨlhdhat dai guiꞌ tɨꞌñchokaꞌ. 13 Puꞌñi jaꞌk jach tu duiñchugɨt jix bhaiꞌch chaatɨt nɨɨradaꞌ gu Dios jich Xoiꞌkam na gio bhaiꞌp jim jix ioꞌm gɇꞌkam kɨꞌn giox abhaar bhaan. Na guꞌ dhiꞌr diꞌ nat jich boosolh miꞌ dhɨr bhaan gu boi na mu jaꞌk bhɨix nach paiꞌ gammɨjɨ gɨt miꞌ pup jich chulhiiñdhaꞌ, na guꞌx ioꞌm jir gɇꞌkam. 14 Guch Xoiꞌkam dɨɨlh jum doꞌñcho na mɨt mua nat baꞌ pu duuk bɨɨx jich uañchuda guch uaꞌtulhdharaꞌ nach aꞌm jup tuꞌt janoꞌ nach chakui tɨ jɨɨꞌñdhat buiñor, jaꞌp ji buus nat jich boosgak jaꞌp jaꞌk jich chuttu miꞌ dhɨr na paiꞌx chu uaꞌtulhdhix. Baꞌ aach dɨɨlh xich guguuxdhai miꞌ puiꞌ ba jimiaꞌ na jax jix aaꞌ, dai guiꞌ buiñor pɨx jaꞌk jach bap tuiꞌñgɨdaꞌ.
15 Baꞌ aap miꞌ dhɨr puꞌñip ja aagiꞌñdhaꞌ guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham, bɨɨx aixim jap bhaan xi ja guguuxiꞌñdhaꞌ nam jax jaꞌk miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ. Ja ñiokiꞌñdhaꞌ ap noꞌm jaiꞌ cham miꞌ pu bua, nap guꞌ jaꞌp ji buusandaꞌ nap aap jir gɇꞌkam kaꞌ ja bui. Chaꞌp gan ja doꞌñchokaꞌ nam tuꞌ pɨx jum ɨlhiiꞌñdhaꞌ.