JA' SBA SCARTA JCH'UNOLAJELETIC TEY TA CORINTO
TI ITS'IBABATIC YU'UN PABLOE
1
Ja' smelol c'alal lic sc'opan ta carta jch'unolajeletic tey ta lum Corinto li Pabloe
Vu'un Pabloun, ic'bilun ta jcholc'op yu'un li Jesucristoe yu'un jech la sc'an li Diose. Jech chajc'opanoxuc tal ta carta jchi'uc quermanotic Sóstenes, vo'oxuc ti ach'unojbeic sc'op Dios tey ta lum Corintoe. Lecubtasbiloxuc xa yu'un laj ach'unic ti ja' Jcoltavanej avu'unic li Cristo Jesuse, jech yu'unoxuc Dios lac'otic o. Jech jun xa c'otemoxuc achi'uquic scotol li boch'otic yich'ojic ta muc' Cajvaltic Jesucristo ti buyuc no'ox oyique, yu'un jun no'ox Cajvaltic jcotoltic. Ac'o yac'boxuc ep bendición li Jtotic Diose xchi'uc li Cajvaltic Jesucristoe. Ac'o spasboxuc ta jun avo'ntonic li jujunoxuque.
Ja' smelol ti ep bendición yac'ojbutic Dios ta sventa li Cristoe
Scotol c'ac'al ta jtojbe ta vocol Dios yu'un ep yac'ojboxuc bendición ta sventa li Cristo Jesuse. Yu'un ja' ta sventa ach'unojic ti ja' Jcoltavanej avu'unic ti oy lec abijilique. Jech lec xana'ic xcholel sc'op Dios xchi'uc lec xana'beic smelol. Yu'un laj ach'unic li sc'op Cristo la jcholboxuque jech oy xa stsatsal avo'ntonic ta stojol Dios. Jech mu'yuc xa c'usi yan sc'an avu'unic. Avich'ojic xa scotol li c'usitic tsc'an sventa chapasic o c'usitic tsc'an Diose. Ja' xa no'ox chamalaic c'usi ora ta xcha'tal li Cajvaltic Jesucristoe. Jech scotol c'ac'al ta stsatsubtasboxuc avo'ntonic li Diose yu'un jech mu'yuc amulic c'alal tsta yorail ta xchapan scotol cristianoetic li Cajvaltic Jesucristoe. Yu'un li Diose ta ono'ox spas c'usi yaloj. Laj yic'oxuc ta stojol yu'un tsc'an co'ol avo'nton achi'uquic li Xnich'one, ja' li Cajvaltic Jesucristoe.
Ja' smelol ti svoq'uilanoj sbaic jch'unolajeletic tey ta Corintoe
10 Quermanotac, oy c'usi chacalboxuc ta sventa li Cajvaltic Jesucristoe. Co'oluc me c'usi chaval acotolic. Mu me xavoq'uilan abaic. Jmojuc me avo'ntonic, co'ol me xanopic li c'usi chapasique. 11 Ti jech chacalboxuque, quermanotac, yu'un laj ca'i ti chacontrain abaique. Ja' laj yalbun li smozotac quermanotic ants Cloee. 12 Yu'un acotolic jech chavalic: “Vu'une ja' lec chquil li Pabloe. Vu'une ja' lec chquil li Apolose. Vu'une ja' lec chquil li Pedroe. Vu'une ja' lec chquil li Cristoe”, xachiic. 13 ¿C'u yu'un ti jech avoq'uilanoj abaique? Yu'un li Cristoe mu xisvoq'uilanutic. Jcotoltic sventainojutic yu'un ja' icham ta cruz ta scoj jmultic jcotoltic. Mu vu'cun licham ta cruz ta scoj amulic. Mu vu'cun ta jventa ti laj avich'ic vo'e. 14 Coliyal Dios ti mu'yuc laj cac'boxuc avich'ic vo'e. Ja' no'ox laj cac'be yich' vo' li Crispoe xchi'uc li Gayoe. 15 Ti vu'cun laj cac'boxuc avich'ic vo'e, oy yic'al chavalic ti vu'un ta jventa chacolique. 16 Oy to yan boch'o laj cac'be yich'ic vo'. Ja' laj cac'be yich'ic vo' ta sjunul sna li Estéfanase. Mu xa jna' me oy boch'o yan laj cac'be yich' vo'. 17 Yu'un muc tacbilucun yu'un Cristo sventa chcac' vo'. Ja' no'ox tacbilun ta xcholel ti ja' no'ox chijcol ta sventa Cajvaltique. Pero mu yu'unuc ja' chcac'be yil cristianoetic ti xu' cu'un lec chic'opoje. Ti jechuc ta jpase, ja' mu tsotsuc sc'oplal cha'yic chich'ic ta muc' li Cristo ti ja' icham ta cruz ta scoj jmultique.
Ja' smelol ti laj xa quilbetic stsatsal li Diose xchi'uc lijbijubutic xa yu'un la jch'untic ti vu'utic ta scoj jmultic icham ta cruz li Cristoe
18 Scotol li boch'otic ch'ayel chbatique chalic ti altic ta jcholtic ti ja' chijcuxiutic sbatel osil ta sventa li boch'o ichame. Pero vu'utic ti jch'unojtic ti chijcolutic ta sventa ti icham ta cruz ta scoj jmultic li Cristoe, ta jna'tic ti ch‑abtej stsatsal Dios c'alal jech ta jcholtique, jech chjelbat yo'ntonic li cristianoetique. 19 Yu'un jech ts'ibabil ta sc'op Dios:
Li boch'otic bij yalojic ti chalic xu' yu'un tscolta sba stuquique, chcac' ta ilel ti mu'yuc c'usi xu' yu'unique,
xi ts'ibabil.
20 Jech ta jna'tic ti altic tsnopic ti chcolic ta sventa sbijilique, xchi'uc altic tsnopic ti chcolic ta sventa ti lec sna' xchanubtasvanic ta smantaltac Dios yalojique, xchi'uc altic tsnopic ti chcolic ta sventa ti lec sna'ic yalel c'usi lec ta pasele. Yu'un li Diose laj xa yac' ta ilel ti mu'yuc stue yu'un ja' sventa no'ox banamil. 21 Yu'un ech'em sbijil li Diose, jech muc xac' xijcol ta sventa jbijil jtuctic. Ja' yu'un snopoj ono'ox ti ja' to chijcol me la jch'untic ti ja' la jq'uexolintic ta stojel jmultic c'alal icham ta cruz li Cristoe, manchuc me chalic ti mu'yuc stu ti jech ta jcholcutique.
22 Li jchi'iltac ta israelale ja' no'ox batem yo'nton tsc'an tsq'uelbeic sq'uelubil me ja' t'ujbil yu'un Dios li Cristoe. Chalic ti ja' to ta xch'unic ti chcolic ta sventa me laj yilique. Ja' no'ox jech ec li achi'iltaquic, vo'oxuc ti muc israelucoxuque, ja' no'ox batem yo'nton tsa'ic c'u x'elan chbijubic, yu'un chalic ti mu xbijubic yu'un li lequil a'yej ta jchole. 23 Jech c'alal ta jcholbe jchi'iltac ta israelal ti ja' no'ox chijcolutic me ta jch'untic ti vu'utic ta scoj jmultic icham ta cruz li Cristoe, mu sc'an xa'yic. Ja' no'ox jech ec li achi'iltaquic, vo'oxuc ti muc israelucoxuque, mu'yuc stu cha'yic ec. 24 Pero vu'utic ti laj xa yic'utic Diose, manchuc me israelutic, o me muc israeluticuc, laj xa jna'tic ti ja' t'ujbil yu'un Dios li Cristoe. Yu'un laj xa quilbetic stsatsal Dios ta sventa, yu'un laj xa scoltautic. Xchi'uc lijbijubutic xa, yu'un laj xa jna'tic ti snopoj ono'ox Dios ta vo'one ti ja' no'ox chijcol me la jch'untic ti vu'utic ta scoj jmultic icham li Cristoe. 25 Li boch'otic bij yalojic ti mu'yuc stu cha'yic li c'usi snopoj Diose, mu sna'ic ti mu xu' yu'un tscolta sba stuquique. Chalic ti yu'un mu'yuc stsatsal li Cristoe ja' yu'un icham. Mu sna'ic ti ja' mu'yuc stsatsal stuquique, ti j'ech'el mu xu' tscolta sbaic oe. 26 Quermanotac, na'ic me ti mu'yuc ep boch'o bij avu'unic ti ic'biloxuc xa yu'un Diose. Mu'yuc ep boch'o ich'bil ta muc' avu'unic, xchi'uc mu'yuc epoxuc ti ich'bil ta muc' atot ame'ique. 27 Vo'oxuque bol chayiloxuc li cristianoetique, pero t'ujbiloxuc yu'un Dios yu'un jech ac'o q'uexovicuc li boch'otic bij yalojique. Yu'un ja' bol ch‑ilatic yu'un Dios. Vo'oxuque mu'yuc atsatsalic chil li cristianoetique, pero t'ujbiloxuc yu'un Dios yu'un jech ac'o q'uexovicuc li boch'otic ech'em stsatsal yalojique. Yu'un mu'yuc stsatsal ch‑ilatic yu'un Dios. 28 Vo'oxuque mu'yuc atuic chil li cristianoetique, mu xayich'oxuc ta muc', pero t'ujbiloxuc yu'un Dios yu'un ac'o vinajuc ti mu'yuc stu c'usi tspasic li boch'otic ich'bilic ta muc' li' ta banamile. 29 Yu'un jech mu'yuc boch'o xu' tstoy sba ta stojol Dios. 30 Li vo'oxuque jech la sc'an Dios ti chacuxiic sbatel osil ta sventa li Cristo Jesuse. Yu'un ja' ta sventa Cristo laj cotquintic li Diose. Ja' ta sventa noxtoc ti mu'yuc jmultic chijyilutic Diose. Ja' ta sventa noxtoc ti más chlecub co'ntontique. Ja' ta sventa noxtoc ti loq'uemutic xa ta sc'ob pucuje. 31 Ti jech la scoltautique, yu'un ja' ac'o c'otuc ta pasel ti ts'ibabil ta sc'op Dios ti mu xu' ta jtoy jbatic ta sventa li c'usi xu' cu'untique. Ja' no'ox tsc'an ac'o calbetic sc'oplal li Diose yu'un ja' la scoltautic.