JA' SBA SCARTA JUAN,
JA' LI JCHOLC'OP YU'UN JESUSE
1
Ja' smelol ti ja' sventainoj cuxlejal sventa sbatel osil li Jesucristoe
Ta jts'ibaboxuc tal ava'yic c'u x'elan li Boch'o tey ono'ox oy o ta sliquebal banamil ti sventainoj cuxlejal sventa sbatel osile. Yu'un laj ca'ibecutic sc'op, laj quil ta jsatcutic. Ep c'ac'al la jq'uelcutic. La jpic ta jc'obcutic. Yu'un laj yich' sbec'tal jech chac c'u cha'al vu'utic, ja' yu'un laj quilcutic. Jech ta xcalcutic ava'yic c'u x'elan li Boch'o sventainoj cuxlejal sventa sbatel osile. Tey ono'ox xchi'inoj sbaic xchi'uc li Jtotic Diose, pero ay yac' sba ta ilel ta jtojolcutic. Jech ta xcalcutic ava'yic li c'usi laj quilcutique xchi'uc li c'usi laj ca'icutique yu'un jech jun chijc'otutic. Li vu'uncutique ta melel jun xa c'otemuncutic xchi'uc li Jtotic Diose xchi'uc li Xnich'one, ja' li Jesucristoe. Ti ta jts'ibaboxuc li'i, ja' sventa co'ol ac'o cuxetuc co'nton jcotoltic.
Ja' smelol ti tuc' yo'nton li Diose, me jutuc mu'yuc c'usi chopol tsnop
Li'i ja' sc'op Jesucristo ti laj yalbuncutique, jech ta xcalcutic ava'yic ec. Jech laj yalbuncutic: “Li Diose ja' jech chac c'u cha'al luz ti lec saque yu'un tuc' yo'nton, me jutuc mu'yuc c'usi chopol tsnop”, xiyutuncutic. Me ta xcaltic ti jun xa oyutic jchi'uctic Diose, pero me tey to ta jpasilantic c'usitic chopole, chij'epalc'opojutic. Yu'un mu ja'uc ta jpastic li c'usitic tsc'an Diose. Yan me co'ol ja' ta jpasilantic c'usitic tsc'ane, jech chispasutic ta jun jcotoltic xchi'uc chispoquilanbutic sbolil co'ntontic ta xch'ich'al Xnich'on, ja' li Jesucristoe.
Me ta xcaltic ti mu'yuc jmultique, ta jlo'la jba jtuctic. Mu jch'untic c'usi chal li Diose. Yan me jamal ta xcalbetic Dios c'usi jmultique, chispasbutic perdón. Chispocbutic loq'uel scotol sbolil co'ntontic. Yu'un laj yac' ta milel ta scoj jmultic li Xnich'one jech xu' xa chiscoltautic li Diose. Yu'un yaloj ono'ox ti ja' ta sventa Xnich'on chispasbutic perdón yu'un jmultique. 10 Pero me ta xcaltic ti mu baq'uin jpastic o c'usi chopole, ja' j'epalc'op chc'ot cu'untic li Diose yu'un yaloj ono'ox Dios ti jpasmulilutique.