JA' SBA SCARTA PEDRO
1
Ja' smelol c'alal lic sc'opan ta carta jch'unolajeletic li Pedroe
1-2 Vu'un Pedroun, vu'un jcholc'opun yu'un li Jesucristoe, ta jc'opanoxuc tal ta carta, vo'oxuc ti buyuc no'ox nacaloxuc ta Ponto banamile, xchi'uc ta Galácia banamile, xchi'uc ta Capadócia banamile, xchi'uc ta Asia banamile, xchi'uc ta Bitínia banamile. Yu'un t'ujbiloxuc ono'ox yu'un Jtotic Dios ti chalumalinic ec li vinajele. Vo'one ono'ox jech snopoj li Jtotic Diose. Jech laj xa slecubtasoxuc li Ch'ul Espíritue yu'un ac'o apasic c'usi tsc'an Dios. Jech pocbil xa amulic ta xch'ich'al li Jesucristoe. Ac'o yac'boxuc ep bendición li Diose. Ac'o spasboxuc ta jun avo'ntonic li jujunoxuque.
Ja' smelol c'u x'elan li jcuxlejaltic sventa sbatel osile
Ac'o ich'atuc ta muc' li Diose, ja' li Dios yu'un Cajvaltic Jesucristoe, ja' li Stote, yu'un toj ep la xc'uxubinutic, jech xnich'onutic xa lijc'ot o. Jech jna'tic xa ti xu' chijcuxiutic sbatel osile yu'un icha'cuxi loq'uel ta smuquinal li Jesucristoe. Jech li Jtotique chijyac'butic li c'usi sc'oplal ono'ox chijyac'butic ti mu soque, ti puro leque, ti mu sna' xlaje. Yu'un ja' sventainoj. Yu'un jch'unojtic ti chiscoltautic li Diose, jech chixchabiutic o c'alal to tsta yorail chijcolutic. Yu'un ech'em stsatsal jech xu' yu'un chixchabiutic. Chapajem xa ti chijcolutique pero ja' to chquiltic ti c'alal po'ot xa slajebal c'ac'ale.
Ta sventa ach'unojic ti chacolique, jech xcuxet no'ox avo'ntonic manchuc me ep ta chop vocol chavich'ic me jech tsc'an li Diose. Pero mu jaluc li' chquich'tic li vocole, yu'un mu jaluc cuxulutic li' ta banamil. Yu'un c'alal chquich'tic vocole, ja' to tey chvinaj me melel jch'unojtic ti ja' Jcoltavanej cu'untic li Cristoe. Jech chac c'u cha'al c'anal taq'uin ti ja' to chvinaj me melel ja' c'anal taq'uin ti c'alal chtic'at ta c'oq'ue. Li c'anal taq'uine más lec pero sna' xlaj. Yan ti jch'unojtic ja' Jcoltavanej cu'untic li Cristoe, mu sna' xlaj o sbatel osil. Jech c'alal ta xcha'sut tal li Jesucristoe, me icuch cu'untic vocol ta sventa la jch'untic ti chiscoltautique, xcuxet no'ox yo'nton cu'untic, schi'uc lec chijyilutic, chijyac'utic ta ich'el ta muc'.
Ac'o me mu avilojicuc li Jesucristoe, pero ac'anojic xa. Ac'o me mu xavilic li' ta orae, pero ach'unojic xa ti ja' Jcoltavanej avu'unique. Jech xcuxet no'ox avo'ntonic. Mu xa xana' c'usi chavalic yu'un toj xcuxet avo'nton chava'yic. Yu'un xana'ic xa ti chacolic sbatel osil ta sventa ach'unojic ti ja' Jcoltavanej avu'unic li Jesucristoe.
10-11 Li yaj'alc'optac Dios ta vo'onee laj yalic ti ta ono'ox sta yorail tstac tal Jcoltavanej cu'untic li Diose yu'un jech i'ac'bat sna'ic yu'un li Ch'ul Espíritu ti junic xchi'uc Cristoe. C'alal i'ac'bat sna'ique, scotol yo'nton la sjac'beic Dios ti bu ora chc'ot ta pasele xchi'uc ti c'u x'elan tsna'ique. Yu'un c'alal laj yalic c'u x'elan chtal yich' vocol ta jcojtic li Cristoe xchi'uc ti ts'acal to ch‑ich'at ta muq'ue, ep to'ox jabil sc'an xtal ta banamil li Cristoe. 12 Jech i'ac'bat sna'ic yu'un Dios ti mu xa xil stuquic li Jcoltavaneje yu'un vu'utic sc'oplal chc'ot ta jtojoltic. Li boch'otic la xcholboxuc ava'yic ti ja' no'ox chijcol ta sventa Cristoe, ja' i'ac'bat sna'ic yu'un li Ch'ul Espíritu ti tacbil tal ta vinajele. Jech ta sventa Ch'ul Espíritu la xcholboxuc ti ja' no'ox xu' chacolic ta sventa Cristo jech chac c'u cha'al laj ono'ox yalic yaj'alc'optac Dios ta vo'onee. Li yaj'almantaltac Diose tsc'an cha'ibeic smelol ec ti c'u yu'un laj yich' sbec'tal laj yich' milel li Cajvaltique, pero mu xa'ibeic smelol yu'un mu'yuc smulic.
Ja' smelol ti tsc'an Dios tuc' co'ntontic jech chac c'u cha'al tuc' yo'nton stuque
13 Ta sventa ti laj xa xc'uxubinoxuc li Diose, jech tsc'an chanopic lec li c'usitic chapasique. Junuc avo'nton ch'unic ti j'ech'el chalecubic o ti c'alal ta xcha'tal li Jesucristoe. 14 Yu'un xnich'onoxuc xa li Diose, jech tsc'an ja' chach'unic li c'usitic chayalboxuque. Mu xa me xach'un c'usitic tsc'an abec'talic jech chac c'u cha'al laj apasic ti c'alal mu to'ox xana'ic bu oy Diose. 15 Tsc'an tuc' scotol c'usitic chapasic xchi'uc c'usitic chavalic. Yu'un li Dios ti laj yic'oxuc ta stojole tuc' yo'nton, mu snop c'usi chopol. 16 Yu'un jech yaloj li Diose: “Tuc'uc me avo'ntonic ta jtojol yu'un tuc' co'nton li vu'une”, xi ts'ibabil.
17 Yu'un ja' xa atotic li Dios ti ja' ta xchapan c'u x'elan la jpastic jujunutique, ti mu'yuc boch'o tspoje, ti tuc' chixchapanutic jcotoltique, ich'ic me ta muc' scotol c'ac'al. Yu'un mu to chac'otic ti bu mero alumalique. 18 Na'ic me ti toyol atojol la stojoxuc li Diose, jech mu xa me xapasic li c'usitic la xchanubtasoxuc comel atot ame'ic ti mu'yuc stue. Xana'ic ti mu sna' xlaj o li c'usi la stojoxuc oe. Muc ta taq'uinuc la stojoxuc. 19 Ta xch'ich'al Cristo la stojoxuc. Yu'un ja' laj yac' sba ta milel stuc jech chac c'u cha'al imilat ch'ium chij ta vo'onee. Li ch'ium chij imilat ta vo'onee mu'yuc xchamel. Ja' no'ox jech ec li Cristoe tuc' yo'nton, mu'yuc smul. 20-21 Ti jech tal yac' sba ta milel ta jcojtic li Cristoe, yu'un jech ono'ox snopoj Dios ti c'alal mu'yuc to'ox banamile. Pero muc xtal ta ora. Ja' to i'ay yu'un po'ot xa slajebal c'ac'al. Ja' vu'utic ta jcojtic ti i'aye yu'un ac'o jch'untic ti ta melel chiscoltautic li Diose. Li Diose la xcha'cuxes loq'uel ta smuquinal li Xnich'one, ts'acal laj yic' batel ta slequilal. Jech ta jna'tic ti ja' no'ox jech chixcha'cuxesutic ec li Diose.
22 Ta sventa ach'unojic li sc'op Dios ti ja' melele jech lecuben xa avo'ntonic, jech ac'anojic xa scotol li quermanotactique, mu nacauc no'ox chavalic. Jech scotoluc me avo'nton c'anano aba acotolic. 23 Yu'un cha'voq'uemoxuc xa ta ach' ta sventa sc'op Dios ti ech'em stsatsale, ti mu sna' xlaj sbatel osile. Mu xco'laj xchi'uc jech chac c'u cha'al lijvoc'utic ta sventa jtot jme'tic ti mu'yuc jtsatsaltique, ti chijchamutique. 24 Yu'un jech ts'ibabil ta sc'op Dios:
Scotol li cristianoetique ja' jechic jech chac c'u cha'al ts'i'lal ti ta ora no'ox chtaquije.
Altic ti tsc'anic ich'el ta muq'ue,
yu'un jliquel no'ox ch‑ich'atic ta muc' jech chac c'u cha'al nich ts'i'lal ti mu jaluc c'upil sba chquiltique yu'un ta ora no'ox chlilij.
25 Yan li sc'op Diose mu xlaj o sbatel osil,
xi ts'ibabil. Li sc'op Diose ja' ti laj xa avich'ic cholbele, ja' ti ja' no'ox chijcol ta sventa Cristoe.