JA' SBA SCARTA JCH'UNOLAJELETIC TEY TA TESALONICA
TI ITS'IBABATIC YU'UN PABLOE
1
Pablo xchi'uc chib xchi'iltac la sc'opanic ta carta jch'unolajeletic tey ta lum Tesalónica
Vu'un Pabloun, jchi'uc Silas, jchi'uc Timoteo, ta jc'opanotcutic tal ta carta, vo'oxuc li jch'unolajeloxuc tey ta lum Tesalónicae. Yu'un co'ol oyutic xa ta stojol li Jtotic Diose xchi'uc li Cajvaltic Jesucristoe. Ac'o yac'boxuc bendición li Jtotic Diose xchi'uc li Cajvaltic Jesucristoe. Ac'o spasboxuc ta jun avo'ntonic li jujunoxuque.
Ja' smelol ti ivinaj sc'oplalic ti lec la xch'unic li jch'unolajeletic ta Tesalónicae
2-3 Li vu'uncutique scotol c'ac'al ta jtojbecutic ta vocol Dios ta sventa ti lec ach'unojic Cajvaltic Jesucristoe. Xchi'uc ti lec chapasic c'usitic tsc'an Diose, ja' ti chac'uxubinvanique, ti chacoltavanique. Xchi'uc ti jun avo'ntonic chamalaic chtal li Cajvaltique, ac'o me oy vocol chava'yic. Jech ta jna'otcutic scotol c'ac'al ta stojol li Dios cu'untique, ja' ti Tati xcutique. Li vo'oxuque, quermanotac, c'anbiloxuc yu'un li Diose. Ta jna'cutic ti st'ujojoxuc ono'ox yu'un chacolique. Yu'un c'alal la jcholcutic ava'yic ti ja' no'ox chijcol ta sventa Cajvaltique, muc xanopic ti lo'il no'oxe. Yu'un i'abtej ta avo'ntonic li Ch'ul Espíritue jech laj ana'ic ti ta melel ja' sc'op Dios la jcholcutique. Laj avilic noxtoc ti mu jechuc co'ntoncutic ta jc'an chilo'lavancutic ti c'alal la jchi'inotcutique, ti ja' no'ox scotol co'ntoncutic la jc'ancutic ac'o avich'ic ta muc' li Cajvaltique.
Jech laj ach'unic li sc'op Dios la jcholcutique. Ac'o me ep vocol laj ava'yic, pero ep xcuxetel avo'nton laj ataic ta sventa ti laj avich'ic li Ch'ul Espíritue. Jech laj achanic c'u x'elan co'ntoncutic, xchi'uc c'u x'elan yo'nton Cajvaltic. Ta sventa ti lec icuch avu'unique, jech vo'oxuc laj avaq'uic ta ilel ti tsc'an jech ac'o spasic ec scotol li jch'unolajeletic tey yo' bu oyoxuc ta Macedónia banamile xchi'uc li' ta Acaya banamile. Jech vo'oxuc ta aventaic i'epaj boch'o la xch'unic Cajvaltic tey ta avosilalic xchi'uc li' ta Acaya banamil. Pero ma'uc no'ox tey ta avosilalic xchi'uc li' ta Acaya ti sna'ic lec ach'unojic Diose. Buyuc no'ox oyic li cristianoetique ya'yoj scotolic. Ta sventa ti jech ya'yojic xa scotolique, mu xa persauc ta xcalcutic batel ti ach'unojique. Yu'un li cristianoetique ta xal stuquic ti laj ach'unic c'usi laj calcutic c'alal ay jcholcutic ava'yic sc'op Diose, ti laj acomtsanic yich'el ta muc' li santoetique, ti ja' xa chavich'ic ta muc' li bats'i cuxul Diose. 10 Xchi'uc ti chamalaic ta sut tal ta vinajel li Xnich'one, ja' ti la xcha'cuxes loq'uel ta smuquinale, ja' li Jesuse. Ja' ti la scoltautic ti ac'o mu xijyac'butic castigo Dios ti c'alal tsta yorail chac'be castigo li cristianoetique.